Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.09.2008

Podatkowe konsekwencje akcji promocyjnych

Pytanie podatnika: Czy przekazanie talonów premiowych pracownikom naszych kontrahentów nie rodzi żadnych obowiązków podatkowych po stronie kontrahentów będących pracodawcami uczestników promocji, jak również dla obdarowanych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760,00 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29.05.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych nagród otrzymanych w ramach akcji promocyjnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych nagród otrzymanych w ramach akcji promocyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje w najbliższym czasie zorganizować akcję promocyjną swoich towarów w celu intensyfikacji sprzedaży. W tym celu planuje zakupić kupony premiowe S P, które będą stanowiły nagrody dla aktywnych uczestników.

Został opracowany szczegółowy regulamin programu motywacyjnego:

- uczestnikami akcji promocyjnej mogą być wyłącznie osoby fizyczne zatrudnione w punktach sprzedaży (sklepach i hurtowniach) prowadzonych przez przedsiębiorców będących kontrahentami firmy,
- każdy pracownik kontrahenta, który chce wziąć udział w akcji promocyjnej musi uzyskać na to zgodę swojego pracodawcy,
- programem promocji objęte są wybrane towary, które sprzedaje firma,
- uczestnik może być nagradzany wielokrotnie, ale jednorazowa wartość nagrody nie będzie przekraczała 760,00 zł,
- uczestnicy akcji promocyjnej nie mogą przenosić praw do uzyskanej nagrody na osoby trzecie,
- wartość nagrody jest uzależniona od wyników danego uczestnika,
- akcje promocyjne będą prowadzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ich czas trwania jest ograniczony,
- firma planuje przeprowadzanie takich akcji kilkakrotnie w roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy przekazanie nagrody w akcji promocyjnej naszych towarów w postaci kuponów premiowych sodexho o dowolnej wartości, oraz kilkakrotne nagradzanie w trakcie roku jednej osoby rodzi po naszej stronie obowiązek odprowadzenia vat należnego od tych przekazań?
2. Czy przekazanie talonów premiowych pracownikom naszych kontrahentów nie rodzi żadnych obowiązków podatkowych po stronie kontrahentów będących pracodawcami uczestników promocji, jak również dla obdarowanych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760,00 zł?

Zdaniem Wnioskodawcy nagrody będą przekazywane bezpośrednio uczestnikom akcji promocyjnej, dlatego też będzie mieć tu zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części zwolnienia nagród związanych ze sprzedażą premiową otrzymywanych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Kontrahenci, których pracownicy uczestniczą w akcji promocyjnej nie są ze Spółką związani żadną umową w zakresie promocji. Ich rola ogranicza się wyłącznie na udzieleniu zgody swoim pracownikom na uczestnictwo w promocji.

Odpowiedź na pytanie drugie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej.

Wniosek Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione w tym artykule.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być warunki:

- nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową,
- jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
- sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

„Sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży zawartą pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka ma zamiar zorganizować akcję promocyjną swoich towarów w celu intensyfikacji sprzedaży. W tym celu Spółka opracowała szczegółowy regulamin programu motywacyjnego. Premiowanie będą osoby fizyczne zatrudniane w punktach sprzedaży (sklepach, hurtowniach) prowadzonych przez przedsiębiorców będących kontrahentami Spółki, a nie faktyczni nabywcy tych produktów.

W świetle powyższego nie można uznać, iż wręczona nagroda stanowi sprzedaż premiową.

A zatem jej wartość (bez względu na wysokość) nie będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość otrzymanych kuponów stanowić będzie natomiast u osoby fizycznej przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem po zakończeniu roku podatkowego podmiot dokonujący przekazania omawianego świadczenia w myśl art. 42a ww. ustawy wystawia roczną informację PIT–8C, w której wykazuje wartość przekazanego kuponu.

Stosownie bowiem do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Reasumując, stwierdzić należy, iż nagrody (kupony S P) przyznane przez Wnioskodawcę w ramach akcji promocyjnej skierowanej do uczestników, stanowić będą dla tych osób przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek do poboru zaliczki na podatek. Wnioskodawca obowiązany jednak będzie do sporządzenia informacji PIT–8C. Natomiast po stronie kontrahentów jako pracodawców osób otrzymujących nagrody nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu uczestnictwa pracowników w akcji promocyjnej, pod warunkiem, że kontrahenci ci nie są związani z Wnioskodawcą żadną umową w zakresie przedmiotowej akcji promocyjnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

(Interpretacja indywidualna z dnia 25.08.2008 r., sygn. IPPB1/415-700/08-2/JB - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie)

Hasła tematyczne: sprzedaż premiowa, akcja promocyjna

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz