Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.08.2008

Wygrane w konkursach pracowniczych

Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane zarówno przez pracowników Spółki jak i osoby trzecie (niebędące pracownikami Spółki) z tytułu nagród rzeczowych i wygranych pieniężnych podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w formie zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem nie powinny podlegać rygorom przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także w przypadku gdy przekazywane są laureatom konkursu będącym pracownikami Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.04.2008 r. (data wpływu 21.04.2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 10.06.2008 r. (data wpływu 13.06.2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 28.05.2008 r. Nr IPPB2/415-698/08-2/MG (data nadania 29.05.2008 r. data doręczenia 04.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy uzyskane nagrody za udział w konkursach organizowanych przez Spółkę, skierowanych do klientów Spółki, w tym także pracowników Spółki, oraz w konkursach, których uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy Spółki, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym - jest:

- prawidłowe – w części dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagród związanych z udziałem w konkursach, których uczestnikami mogą być klienci Spółki, w tym także pracownicy Spółki,
- nieprawidłowe – w części dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagród związanych z udziałem w konkursach, których uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy Spółki.

UZASADNIENIE

W dniu 21.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy uzyskane nagrody za udział w konkursach organizowanych przez Spółkę, skierowanych do klientów Spółki, w tym także pracowników Spółki, a także w konkursach, których uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy Spółki, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne (w zakresie udzielonego pełnomocnictwa), wezwano Spółkę pismem z dnia 28.05.2008 r. Nr IPPB2/415-698/08-2/MG do jego uzupełnienia. Spółka uzupełniła wniosek w ustawowym terminie, pismem z dnia 10.06.2008 r. (data wpływu 13.06.2008 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka przedstawiła dwa stany faktyczne:

I stan faktyczny

Spółka organizuje konkursy mające na celu promowanie określonej działalności operacyjnej Spółki, w których uczestnikami mogą być klienci Spółki, w tym także osoby będące pracownikami Spółki, za wyjątkiem Komisji Konkursowej (nadzorującej prawidłowy przebieg konkursu, weryfikację i ogłoszenie wyników) oraz podmiotów współpracujących z organizatorem konkursu.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie i prawa odbioru nagrody jest co do zasady nabycie usługi (np. złożenie wniosku o otrzymanie karty kredytowej) oraz dokonanie dodatkowej czynności, potwierdzającej udział w konkursie - przekazanie formularza zgłoszeniowego lub wysłanie sms-a wraz z elementem podlegającym ocenie Komisji Konkursowej (np. hasła reklamowego).

Nagrody nie ulegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny. Treść regulaminu konkursu jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w czasie trwania konkursu począwszy od dnia jego rozpoczęcia w siedzibie Spółki i w każdym Oddziale Spółki oraz na stronie internetowej www.... Nagrody w konkursach mają charakter rzeczowy, pieniężny bądź mieszany (rzeczowo - pieniężny). Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca nabycia towaru lub usługi niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wątpliwości Spółki dotyczą zakresu zakwalifikowania przychodów zwycięzców w konkursie do przychodów z tzw. „innych źródeł” (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) opodatkowanych 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a w szczególności zastosowania jej dla każdego z uczestników konkursu bez wyjątku.

II stan faktyczny

Spółka równocześnie organizuje konkursy, w których uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy Spółki, jednakże udział w konkursie nie pozostaje w żadnym związku z zakresem obowiązków wynikającym ze stosunku pracy. Celem konkursów jest rozwój pozazawodowej aktywności pracowników i ich pełniejsza integracja ze Spółką. W konkursie może wziąć udział każdy pracownik Spółki, z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej.

Pracownik przystępuje do konkursu wysyłając pisemne zgłoszenie. Tytułem przykładu, zgłoszenie w organizowanym konkursie fotograficznym powinno zawierać w szczególności słowo „konkurs fotograficzny” w tytule e-maila, dane identyfikacyjne uczestnika konkursu, fotografię o dowolnej tematyce, opis fotografii – informację, gdzie i w jakich warunkach została zrobiona, czy była edytowana w programie graficznym. Komisja konkursowa dokonuje oceny nadesłanych fotografii i wyboru najlepszych z nich. Nagrody w konkursie mają charakter rzeczowy bądź rzeczowo - pieniężny.

Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości zakwalifikowania przychodów do przychodów z tzw. „innych źródeł” (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) opodatkowanych 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy), co powinno znaleźć zastosowanie w stosunku do każdego z uczestników konkursu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadkach, o których mowa w I i II stanie faktycznym, przychody uzyskane zarówno przez pracowników Spółki jak i osoby trzecie (niebędące pracownikami Spółki) z tytułu nagród rzeczowych i wygranych pieniężnych podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w formie zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem nie powinny podlegać rygorom przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także w przypadku gdy przekazywane są laureatom konkursu będącym pracownikami Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedaż premiową z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10 % wygranej lub nagrody. Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu. Przychodów, o których mowa powyżej nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest organizator konkursu. Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń (wypłat) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Natomiast jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa powyżej nie są pieniądze, obowiązkiem podatnika jest wpłacenie płatnikowi należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Zdaniem Spółki, świadczenia otrzymywane przez pracowników Spółki, niemające związku z pozostawaniem w stosunku pracy należy zakwalifikować do innego, odpowiedniego źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ze stosunku pracy jest bowiem jednym ze źródeł przychodów określonych w wyżej wymienionym przepisie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa zasad, z których wynikałoby zakwalifikowanie przychodu z każdego źródła wymienionego w art. 10 ustawy, a otrzymanego od pracodawcy, do przychodu wynikającego ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Decydujące znaczenie dla kwalifikacji podatkowej ma podstawa prawna udzielenia świadczenia (np. świadczenie wynikające ze stosunku pracy, działalność osobista, przychody z zysków kapitałowych lub inne źródła). W przedstawionym powyżej stanie faktycznym, świadczenie otrzymane przez pracownika od pracodawcy, nie ma związku z aktywnością zawodową pracownika, co wskazuje na zasadność ujęcia świadczenia jako wynikającego z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W omawianym stanie faktycznym, przychody z tytułu otrzymania nagrody w konkursie należy zakwalifikować do przychodów z tzw. „innych źródeł”. Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo NSA: „dla ustalenia, czy dane świadczenie jest świadczeniem ze stosunku pracy istotne jest to, czy istnieje związek prawny lub też faktyczny, danego świadczenia z istniejącym zatrudnieniem” (wyrok NSA z dnia 23 czerwca 2005 r., sygn. akt. FSK 1970/2004). W tym miejscu należy podkreślić, iż za przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Pracownikiem, w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy jest osoba pozostająca w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Opodatkowaniu na zasadach właściwych dla pracowników podlegają zatem wszelkie dochody, które w sposób bezpośredni są związane z pozostawaniem w stosunku pracy. Tytułem przykładu należy wskazać na wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju dodatki, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop oraz dodatki i nagrody, których tytuł prawny do otrzymania, wynika e y ze stosunku pracy. Natomiast przychody, które nie mają swojego „źródła” w ramach stosunku pracy powinny być opodatkowane na zasadach właściwych dla danej kategorii przychodów, czyli na analogicznych, które mogą mieć zastosowanie dla osoby trzeciej.

Pogląd ten znajduje uzasadnienie również w piśmie Ministerstwo Finansów z dnia 14.04.1994 r. (znak: P............). Zdaniem Ministerstwa Finansów, w przypadku gdy pracownik uzyskuje od pracodawcy przychody z różnych tytułów (wynikające ze stosunku pracy oraz innych źródeł - np. z tytułu działalności wykonywanej osobiście), każde świadczenie należy przyporządkować do właściwego źródła przychodów. Powyższe determinuje konieczność poboru zaliczek na podatek (ew. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych) na zasadach właściwych dla danego świadczenia. Odmienna interpretacja różnicowałaby źródła przychodów nie w zależności od ich charakteru i właściwości, lecz od rodzaju podmiotu, który świadczenie otrzymuje. Taka interpretacja mogłaby prowadzić przykładowo do zakwalifikowania do przychodów ze stosunku pracy dochodów z kapitałów pieniężnych pracowników będących równocześnie klientami Spółki (w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) co mogłoby dotyczyć odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania osiąganych przez pracowników Spółki i stałoby w sprzeczności z zasadą równości opodatkowania. Podmiotem wypłacającym odsetki jest bowiem Bank, będący w tym przypadku także pracodawcą dla pracowników otrzymujących świadczenie.

Stanowisko Spółki w zakresie zastosowania normy art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potwierdzają organy podatkowe w interpretacjach przepisów prawa podatkowego: „Przepis art. 12 ust 1 cyt. ustawy nie zawiera zamkniętego katalogu świadczeń stanowiących przychód ze stosunku pracy, natomiast z unormowań z ust. 4 tego artykułu można wyprowadzić wniosek, że dla uznania czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy decydujące znaczenie ma okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik, czy też inna osoba nie będąca związana (aktualnie lub w przeszłości) z pracodawcą” (decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2007 r., znak: BM/415-20/07/Z/MCY).

W ocenie Spółki udział pracownika w konkursie niezwiązanym ze stosunkiem pracy, organizowanym przez podmiot będący pracodawcą, nie determinuje konieczności uznania wartości nagrody za przychód ze stosunku pracy, co zgodne jest ze stanowiskiem doktryny prawa podatkowego, gdzie podkreśla się, iż „przychodami ze stosunku pracy są wszystkie te świadczenia, które pracownik otrzymuje od pracodawcy w związku z pozostawaniem w stosunku pracy lub stosunku pokrewnym” (W. N, K. K - M, Podatek dochodowy od osób fizycznych - Biblioteka podatkowa, W 2004 r.).

Udział zarówno w konkursie o charakterze wewnętrznym jak i otwartym, w którym mogą uczestniczyć również inne osoby niż pracownicy Spółki, nie pozostaje bowiem w związku ze stosunkiem pracy pracownika. Odmienne traktowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w tym samym konkursie przez pracownika Spółki oraz osobę trzecią, zakładałoby nieuzasadnione prawnie nierówne traktowanie podatnika pod względem obciążeń podatkowych.

Mając powyższe na uwadze, uznając wniosek za słuszny i w pełni uzasadniony, Spółka wnosi jak na wstępie.

Na tle przedstawionych stanów faktycznych, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 20 ww. ustawy wymienia w swej treści przychody zaliczane do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, w myśl którego za przychodu z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Natomiast na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru.

Zatem co do zasady, wygrane w grach i konkursach podlegają opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Powyższe artykuły nie dotyczą jednak świadczeń otrzymanych przez pracownika, finansowanych przez pracodawcę.

Z przedstawionego we wniosku I stanu faktycznego wynika, że Spółka organizuje konkursy mające na celu promowanie określonej działalności operacyjnej Spółki, których regulamin udostępniany jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w czasie trwania konkursu w siedzibie Spółki i w każdym jej Oddziale oraz na stronie internetowej www.pkobp.pl. Uczestnikami konkursów mogą być klienci Spółki, a więc każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca nabycia towaru lub usługi niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także osoby będące pracownikami Spółki. Nagrody w konkursach mają charakter rzeczowy, pieniężny, bądź mieszany (rzeczowo - pieniężny) i nie ulegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalenty pieniężne.

W przypadku, gdy konkurs adresowany jest zarówno do pracowników Spółki, jak i osób, nie będących pracownikami Spółki, możliwość wzięcia udziału w konkursie nie będzie wynikać z łączącego Wnioskodawcę z laureatami konkursu, stosunku pracy. Zatem w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z konkursem w rozumieniu cytowanego powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym w myśl art. 41 ww. ustawy Spółka jako płatnik obowiązana jest pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń (wypłat) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa powyżej nie są pieniądze, obowiązkiem podatnika jest wpłacenie płatnikowi należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia, co ściśle wynika z art. 41 ust. 7 ww. ustawy.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę przedstawiony przez Spółkę I stan faktyczny i obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki w tym zakresie jest prawidłowe, tak więc uzyskane nagrody za udział w konkursach organizowanych przez Spółkę, skierowanych do klientów Spółki, w tym także pracowników Spółki stanowić będzie przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka winna pełnić obowiązki płatnika tego podatku, w myśl art. 41 ww. ustawy.

Przechodząc następnie do analizy przedstawionego we wniosku II stanu faktycznego nakreślonego przez Spółkę, należy odwołać się do przepisów regulujących przychody ze stosunku pracy.

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast w świetle art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem do przychodów ze stosunku pracy zalicza się każde świadczenie, które otrzymane zostało przez pracownika, w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z danym pracodawcą.

Z uwagi na powyższe w przypadku, gdy konkurs adresowany będzie wyłącznie do pracowników Spółki, tak jak ma to miejsce w opisanym we wniosku II stanie faktycznym, możliwość wzięcia udziału w konkursie będzie wynikać z łączącego Spółkę z laureatami konkursu stosunku pracy. Tym samym wszystkie świadczenia, które otrzymają osoby fizyczne (pracownicy) od pracodawcy będącego organizatorem konkursu dla pracowników, należy kwalifikować jako przychód ze stosunku pracy. W takim przypadku wartość otrzymanych przez pracowników Spółki nagród, związanych z ww. konkursem, spowoduje uzyskanie przez tych pracowników podlegającego opodatkowaniu przychodu, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wysokość, w sytuacji nagród rzeczowych bądź rzeczowo-pieniężnych, winna być ustalona w oparciu o powołany powyżej art. 11 ww. ustawy.

Należy podkreślić, iż bez znaczenia pozostaje fakt, że udział w konkursie nie pozostaje w żadnym związku z zakresem obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Istotne jest, że otrzymane świadczenie pozostaje w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym z łączącym ich z pracodawcą stosunkiem pracy. Gdyby nie ów stosunek pracy, pracownicy nie wzięliby udziału w konkursie i tym samym nie otrzymaliby przychodu z tytułu wygranej w konkursie.

Zatem należy uznać, iż stanowisko Spółki odnoszące się do opisanego we wniosku II stanu faktycznego jest nieprawidłowe, bowiem uzyskane nagrody za udział w konkursach organizowanych przez Spółkę, skierowanych wyłącznie do pracowników Spółki, należy zakwalifikować do przychodu ze stosunku pracy i opodatkować zgodnie z zasadami przewidzianymi przez ustawodawcę dla tego źródła przychodu.

Reasumując uzyskane nagrody za udział w konkursach, których uczestnikami mogą być klienci Spółki, w tym także pracownicy Spółki podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, natomiast nagrody dla laureatów konkursów, których uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy Spółki należy zakwalifikować do przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ww. ustawy i opodatkować łącznie z pozostałymi przychodami z tego źródła przychodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń w przedstawionych stanach faktycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

(Interpretacja indywidualna z dnia 05.08.2008 r., sygn. IPPB2/415-698/08-4/MG - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie)

Hasła tematyczne: konkursy i loterie, obowiązki płatników, zryczałtowany podatek dochodowy, pracownicy, przychody ze stosunku pracy

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz