Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.01.2007

Przebudowa strychu nie uprawnia do ulgi odsetkowej

Pytanie podatnika: Czy w sytuacji powiększenia mieszkania o niezagospodarowaną część strychu Podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania odsetki od pożyczki zaciągniętej na ten cel?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie z dnia 11 sierpnia 2006 r. nr PDDW/415-19/06 dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Pismem bez daty (wpływ do urzędu: 13.06.2006 r.), uzupełnionym w dniu 28.06.2006 r., Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że Podatnik wynajmuje od gminy lokal mieszkalny położony na strychu. Za zgodą Wspólnoty, po uzyskaniu pozwolenia na budowę - adaptację strychu, przyłączył do najmowanego lokalu część wspólną strychu w wyniku czego powstało samodzielne mieszkanie. Na realizację inwestycji zaciągnął pożyczkę.

W związku z powyższym powstała wątpliwość co do możliwości odliczenia od dochodu za 2005 r. wydatków na spłatę odsetek od pożyczki. Zdaniem Podatnika cel kredytowania był ściśle powiązany z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co daje podstawę do dokonania tego odliczenia.

Postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2006 r. nr PDDW/415-19/06 Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, że pozwolenie na budowę dotyczyło przebudowy strychu w celu zwiększenia istniejącego już lokalu, a tym samym nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik korzystając z przysługującego mu prawa wniósł zażalenie, w którym podniósł, że w wyniku jego działań powstała nowa substancja mieszkaniowa spełniająca warunki samodzielności. Pozostałe warunki skorzystania z ulgi również zostały spełnione. Słusznie więc dokonał odliczenia poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu w zeznaniu podatkowym za rok 2005.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po rozpoznaniu zażalenia stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art.26b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Z przedstawionego we wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego stanu faktycznego i załączonych akt sprawy (decyzja o wydaniu pozwolenia na budowę, pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) wynika, że Podatnik dokonał przebudowy strychu, przez co wynajmowane od gminy mieszkanie o pow. 32,40 m2 powiększył do 75,16m2. W wyniku dokonanej inwestycji niezagospodarowana część strychu (pomieszczenie niemieszkalne) nie stała się samodzielnym mieszkaniem, a jedynie powiększyła powierzchnię użytkową dotychczasowego lokalu. Przeprowadzona adaptacja zatem miała na celu jedynie poprawę warunków mieszkaniowych Podatnika, a nie zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych.

Z powołanego uregulowania prawnego wynika, że odliczenie poniesionych wydatków na spłatę odsetek będzie przysługiwało, gdy m.in. w wyniku przebudowy (przystosowania) pomieszczenia niemieszkalnego powstanie samodzielne mieszkanie. Warunek ten, jak wskazano powyżej, nie został spełniony, w związku z czym Podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia spłaconych odsetek od pożyczki na zasadach określonych w tym przepisie.

W tym stanie faktycznym i prawnym argumenty Podatnika zawarte w zażaleniu pozostają bez wpływu na stanowisko zajęte przez organ I instancji.

(Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 30.10.2006 r., sygn. BI/4117-0072/06 - Izba Skarbowa w Gdańsku)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz