05.02.2008: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Amortyzacja nakładów dokonanych w obcym środku trwałym

Pytanie podatnika: Czy poprawne jest w opisanym stanie faktycznym zastosowanie stawki amortyzacji 10% do inwestycji w obcym środku trwałym?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po zakończeniu postępowania wszczętego postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2007 r. nr BI/415-1354/06 w sprawie zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 20 grudnia 2006 r. nr DG-DB/4111/415/418/54/06 wydanego dla Pana ... zawierającego pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia się z urzędu zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 5 października 2006 r. Pełnomocnik Podatnika zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które zamierza wykorzystywać w swojej działalności gospodarczej. Przed rozpoczęciem wykorzystywania lokalu poniesie wydatki związane z jego remontem i modernizacją.

W związku z tym powstała wątpliwość, czy prawidłowe jest zastosowanie 10% stawki amortyzacji do tej inwestycji w obcym środku trwałym.

Zdaniem Podatnika poniesione wydatki będące inwestycją w obcym środku trwałym może amortyzować wg. stawki 10%.

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2006 r. nr DG-DB/4111/415/418/54/06 Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, że z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że nie dokonał on modernizacji środka trwałego, ponieważ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zwane jest wartością niematerialną i prawną. W związku z tym zastosowanie w sprawie będzie miał art. 22m ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po dokonaniu weryfikacji przedmiotowego postanowienia stwierdza, co następuje:

Na podstawie art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych.

Zgodnie z art. 22j ust. 4 pkt 1 powołanej ustawy podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przejętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach - okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji "inwestycji w obcych środkach trwałych", a jedynie w art. 22g ust. 7 reguluje sposób ustalania ich wartości początkowej, odsyłając do zasad ogólnych ustalania wartości początkowej środków trwałych zawartych w ust. 3-5 tego artykułu. W praktyce przyjmuje się, że inwestycją w obcym środku trwałym są nakłady poniesione przez podatnika na ulepszenie (polegające na przebudowie, rozbudowie), rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego używanego przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej, a niestanowiącego jego własności. Powyższe dotyczy środka trwałego używanego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 ze zm.) przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny – Dyrektor Izby Skarbowej – za prawidłowe uznaje stanowisko Podatnika, że wartość poniesionych przez niego wydatków na używany lokal (niebędący jego własnością) stanowi inwestycję w obcym środku trwałym.

Prawidłowe jest również stanowisko Podatnika o możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych nakładów wg stawki 10% - co wynika z treści powołanego art. 22j ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r.

W tym stanie faktycznym i prawnym Dyrektor Izby Skarbowej – w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w treści art. 14b § 5 pkt. 2 Ordynacji podatkowej – w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r. - postanowił zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 20 grudnia 2006 r. nr DG-DB/4111/415/418/54/06.

(Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 25.09.2007 r., sygn. BI/415-1354/06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku)

Hasła tematyczne: amortyzacja, inwestycje, Środki trwałe

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...