10.07.2006: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Ustalenie wartości początkowej wybudowanego zakładu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych

Pytanie podatnika: Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w formie spółki cywilnej. W październiku 2005 r. została zakończona prowadzona od 2002 r. budowa zakładu galanterii cukierniczej i pieczywa. Zakład został oddany do użytkowania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w październiku 2005 r. Wartość początkowa ustalona została zgodnie z kosztami jej wytworzenia. koszty udokumentowano fakturami. Amortyzacja odbywa się wg stawki 2,5%.Budowa zakładu sfinansowana została z kredytu udzielonego przez bank. W styczniu 2006 r. dokonano wyceny zakładu wg wartości rynkowej. Powyższy obowiązek nałożyła na kredytobiorców podpisana z bankiem umowa. Po dokonaniu wyceny wartość zakładu wzrosła o określoną kwotę. Czy o tę kwotę można zwiększyć wartość zakładu i amortyzować?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, działając na podstawie: art. 14a § 1, § 4, art. 216 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1, art. 22 ust. 8, art. 22a ust. 1 pkt 1, art. 22f ust. 3, art. 22g ust. 3 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 20.03.2006 r. w sprawie ustalenia wartości początkowej wybudowanego zakładu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w oparciu o faktury dokumentujące jego budowę.

W dniu 20.03.2006 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął uzupełniony pismem z dnia 31.03.2006 r. i 30.05.2006 r. wniosek Pani w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wątpliwości interpretacyjne powstały na tle następującego stanu faktycznego.

Jest Pani wspólnikiem spółki cywilnej "B...". Prowadzona działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych. W październiku 2005 r. została zakończona, prowadzona od 2002 r., budowa zakładu wypieku galanterii cukierniczej i pieczywa. Zakład został oddany do użytkowania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych 21.10.2005 r. Wartość początkowa ustalona została zgodnie z kosztami jego wytworzenia. Koszty udokumentowano fakturami. Amortyzacja odbywa się według stawki 2,5 %. Budowa zakładu sfinansowana została z kredytu udzielonego przez M... Bank R... S.A. z siedzibą w W... Oddział Ł... (umowa o kredyt inwestycyjny nr .../I/.../2004 z dnia ...07.2004 r. stanowi załącznik do wniosku).

W dniu 28.01.2006 r. dokonano wyceny zakładu według wartości rynkowej. Jak zostało zaznaczone we wniosku, obowiązek taki nałożyła na kredytobiorców umowa z bankiem. Po dokonaniu wyceny wartość zakładu wzrosła o 228.435,35 zł.

W związku z powyższym złożyła Pani zapytanie: czy o kwotę 228.435,35 zł można zwiększyć wartość zakładu i amortyzować. Pani zdaniem wartość początkowa powinna być ustalona na podstawie faktur.

Stanowisko tutejszego organu podatkowego przedstawia się następująco:

Jak stanowi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Do kosztów uzyskania przychodów ustawodawca zalicza m.in. odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art.22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Odpisów tych, jak stanowi art. 22f ust.1 ustawy dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz art. 22b.

Zgodnie zaś z treścią art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18 uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia.

Za koszt wytworzenia zgodnie z art. 22g ust. 4 ustawy - uważa się natomiast wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztów wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

W świetle cytowanych powyżej przepisów oraz przedstawionego stanu faktycznego, odpisy amortyzacyjne od budynku zakładu winny być naliczane od wartości początkowej stanowiącej koszt wytworzenia tego budynku. Ustalenie tego kosztu winno zaś być dokonane zgodnie z zasadami określonymi w cytowanym powyżej art. 22g ust. 4 ustawy.

W rozpatrywanym przypadku ustalenie kosztów wytworzenia możliwe jest w oparciu o posiadane faktury.

Z powyższych względów postanowiono, jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy przedstawionego przez Pana stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanego przez Panią zdarzenia.

Pouczenie: Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) przedstawiona interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawców. Jeśli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia o którym mowa w art. 14a § 4, jeśli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Interpretacja o której mowa w art.14a § 1 jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

(Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 09.06.2006 r., sygn. I USB I-2/415-44/06 - Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...