Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.11.2007

Paragony fiskalne i faktury VAT sprzedaży

Pytanie podatnika: Czy jest możliwe, aby przechowywał oryginały paragonów z kasy rejestrującej w formie rolek, tak jak otrzymuje się je z kasy (odrębnie rolek kopii i oryginałów) stojąc na stanowisku, iż nie zachodzi konieczność kompletowania oryginałów paragonów fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzedaży?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007 r.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 maja 2007 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 13 czerwca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaję za nieprawidłowe stanowisko Podatnika, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej aparatów telefonicznych na rzecz osób fizycznych nie zachodzi konieczność kompletowania oryginałów paragonów fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzedaży.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka wykonuje czynności polegające na sprzedaży wysyłkowej aparatów telefonicznych między innymi dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej ponieważ na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących w/w sprzedaż wyłączona jest ze zwolnienia z obowiązku objęcia tej sprzedaży ewidencją fiskalną.

Spółka rozpoznaje datę powstania obowiązku podatkowego dla celów podatku VAT w dacie uzyskania zapłaty od klienta na konto bankowe dokonywane za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT.

Dla każdej sprzedaży wystawia fakturę VAT, którą wysyła do klienta wraz z towarem, rejestracji zaś przy użyciu kasy fiskalnej dokonuje w dacie powstania obowiązku podatkowego tj. w dacie sprzedaży i często następuje to w miesiącu następnym po wystawieniu faktury.

Klienci nie otrzymują oryginałów paragonów fiskalnych ponieważ dla każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT.

Wnioskodawca zapytuje, czy jest możliwe, aby przechowywał oryginały paragonów z kasy rejestrującej w formie rolek, tak jak otrzymuje się je z kasy (odrębnie rolek kopii i oryginałów) stojąc na stanowisku, iż nie zachodzi konieczność kompletowania oryginałów paragonów fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzedaży.

Tutejszy organ podatkowy rozstrzygając powyższą kwestię wziął pod uwagę co następuje:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Natomiast na podstawie § 4 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804), które w myśl § 13 weszło w życie z dniem 01 lipca 2007 r., zwolnień od obowiązku rejestracji za pomocą kas rejestrujących nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (ex PKWiU 32).

Jak wynika zaś z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.

W myśl zaś § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tą sprzedaż.

Art. 108 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Zgodnie natomiast z ust. 2 tego artykułu przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od podatku należnego.

Jak wynika z powyższego wystawienie faktury oraz zaewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej tej samej sprzedaży powoduje konieczność zapłaty podatku należnego jak od dwóch odrębnych transakcji. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania tej samej sprzedaży należy wykazać, że faktura oraz paragon odnosi się do jednego zdarzenia. Dołączenie oryginału paragonu nie wydanego nabywcy do faktury dokumentującej daną transakcję pozwala wywnioskować, że na rzecz danego nabywcy dokonano jednej dostawy potwierdzonej zarówno fakturą jak i paragonem.

Mając powyższe na uwadze postanawiam jak w sentencji.

Zaznacza się, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia, a zatem tut. Organ podatkowy w przedmiotowej sprawie powołał przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804) a nie jak wskazała Spółka rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 ze zm.).

W myśl art. 14b § 1 i § 2 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

(Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 05.09.2007 r., sygn. PP2-1/443-12/07 – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy)

Hasła tematyczne: faktury, sprzedaż wysyłkowa, paragon fiskalny, kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz