26.03.2012: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

VAT: Wniesienie aportu do spółki prawa handlowego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Interpelacja nr 2004 do ministra finansów w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług aportu wnoszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Zgłaszający

Stefan Strzałkowski

Adresat

minister finansów

Data wpływu interpelacji

15-02-2012

Data ogłoszenia interpelacji

01-03-2012 (posiedzenie nr 9)

Odpowiadający

Maciej Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Data wpływu odpowiedzi na interpelację

14-03-2012

Szanowny Panie Ministrze! W związku z wykonywaniem przeze mnie mandatu poselskiego docierają do mnie pytania dotyczące zwolnień od podatku od towarów i usług. Problem jest bardzo szeroki, jednak chciałbym zwrócić uwagę na jedno zagadnienie z tego zakresu, które może mieć znaczące konsekwencje finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostka samorządu terytorialnego – jako podatnik podatku od towarów i usług – zamierza wnieść aport do spółki prawa handlowego. Przedmiotem tego aportu miałyby być wybudowane do końca 2005 r. ze środków finansowych jednostki samorządu terytorialnego, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, budynki i budowle, stanowiące stację uzdatniania wody (wraz z gruntem) oraz wybudowana do końca 2006 r. kanalizacja sanitarna z przepompowniami i sieć wodociągowa.

Po wykonaniu ww. budynków i budowli zostały one przekazane „na stan” jednostki samorządu terytorialnego i podlegają umorzeniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przez cały ten czas ani jednostka samorządu terytorialnego, ani obsługujący ją urząd nie korzystały z ww. urządzeń, nie zawierały umów, których przedmiotem byłyby te budynki i budowle, a tym samym nie wykorzystywały je na cele czynności opodatkowanych.

W drodze umów użytkowania przedmiotowe budynki, budowle i grunt zostały oddane spółce do używania i pobierania pożytków. Spółka eksploatowała je jak własne, czerpiąc z nich dochody opodatkowane.

Mając na uwadze powyższe, dostawa (aport) byłaby zatem dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Jednostce samorządu terytorialnego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na wybudowane przedmiotowych budynków i budowli wobec braku związku ze sprzedażą opodatkowaną. Nie ponosiła też wydatków na ich ulepszenie.

Spółka prawa handlowego, na rzecz której miałby byś wniesiony aport, powołana została przez sześć gmin w celu realizacji zadania własnego w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wniesionym wkładem niepieniężnym (aportem) jednostka samorządu terytorialnego pokryłaby udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Interpretacje organów podatkowych w tym zakresie są bardzo różne.

Zasadne byłoby ustalenie, że dostawa (aport) przedmiotowych budynków, budowli i gruntów korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jak wskazane zostało powyżej, jednostce samorządu terytorialnego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wybudowanie przedmiotowych budynków i budowli, wobec braku związku ze sprzedażą opodatkowaną. Nie ponosiła także wydatków na ich ulepszenie.

Zgodnie natomiast z treścią art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Mając na uwadze powyższe, grunt będący przedmiotem dostawy (aportu) winien podlegać opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Zatem w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, również dostawa (aport) gruntu korzystać winno ze zwolnienia od tego podatku.

Mając jednak na uwadze rozbieżne interpretacje organów podatkowych w tym zakresie, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy w przedstawionej sytuacji budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług?
2. Czy grunt, na którym posadowione są budynki, budowle lub ich części, objęty jest zwolnieniem przewidzianym dla tych budynków, budowli lub ich części?
3. Czy w rezultacie czynność wniesienia przez jednostkę samorządu terytorialnego aportu w postaci przedmiotowych budynków, budowli i gruntu korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług?

Z poważaniem

Poseł Stefan Strzałkowski

Białogard, dnia 20 stycznia 2012 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 2004 w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług aportu wnoszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Szanowna Pani Marszałek! Nawiązując do przekazanej przy piśmie z dnia 24 lutego 2012 r., znak: SPS-023-2004/12, interpelacji pana Stefana Strzałkowskiego, posła na Sejm RP, w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług aportu wnoszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uprzejmie wyjaśniam.

W nadesłanej interpelacji pan poseł zwrócił uwagę na rozbieżne interpretacje indywidualne wydawane przez upoważnionych przez ministra finansów dyrektorów izb skarbowych w zakresie wnoszenia aportów do spółek prawa handlowego przez jednostki samorządu terytorialnego bez powołania, którzy dyrektorzy izb skarbowych wydali takie interpretacje oraz z czego te rozbieżne podejścia organów podatkowych wynikają.

Należy zauważyć, że stanowiska zawarte w wydawanych interpretacjach indywidualnych odnoszą się do konkretnego podatnika i dotyczą przedstawionego przez niego we wniosku o wydanie interpretacji stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W przypadku interpretacji indywidualnych, z uwagi na bardzo złożony niejednokrotnie przedstawiony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), konieczne jest właściwe zakwalifikowanie określonych interpretacji indywidualnych jako rozstrzygnięć zapadłych w identycznych stanach faktycznych (zdarzeniach przyszłych), ponieważ dla uznania rozbieżności w interpretacjach indywidualnych kwestia tożsamości opisanych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych) jest kluczowa i nie może być sporna.

Odmienne stanowiska prezentowane w wydawanych interpretacjach indywidualnych mogą zatem wynikać z różnych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych) przedstawianych przez wnioskodawców, a nie z odmiennego podejścia organów podatkowych do tej problematyki.

Zapytania i wątpliwości przedstawione przez pana posła w nadesłanej interpelacji odnoszą się zapewne do konkretnego podatnika. W takim przypadku przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) przewidują określony tryb i zasady udzielania interpretacji podatkowej. Należy zauważyć, że jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z rozstrzygnięciem zaprezentowanym przez organ podatkowy w wydanej interpretacji, przysługuje mu prawo weryfikacji prawidłowości jej wydania w postępowaniu administracyjno-sądowym.

Niezależnie od powyższego w zakresie przedstawionego w interpelacji opisu sprawy i zapytań pana posła można jedynie ogólnie stwierdzić, że aport nieruchomości obejmujący budynki, budowle i grunt wniesiony przez jednostkę samorządu terytorialnego do spółki kapitałowej będzie korzystał ze zwolnienia od podatku – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), jeżeli zostaną spełnione warunki zawarte w tym przepisie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do chwili obecnej nie zidentyfikowano interpretacji indywidualnych niewpisujących się w prezentowane podejście. W sytuacji gdyby pan poseł miał wiedzę o konkretnych interpretacjach indywidualnych niezgodnych z ww. stanowiskiem, uprzejmie proszę o przekazanie takich informacji celem podjęcia przeze mnie stosownych działań, o których mowa w cytowanej ustawie Ordynacja podatkowa.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Maciej Grabowski

Hasła tematyczne: jednostki samorządu terytorialnego (jst), zwolnienie vat, ministerstwo finansów, aport, interpelacja

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...