20.02.2012: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu a korekta VAT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2008 r. zakupił prawo do użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem niemieszkalnym i działki niezabudowanej. Budynek został zasiedlony w styczniu 2009 r. W marcu 2011 r. Wnioskodawca sprzedał całą nieruchomość. Dla działki zabudowanej budynkiem zastosowano zwolnienie, natomiast działkę niezabudowaną opodatkowano stawką podstawową 23%. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Mając na uwadze, że sprzedaż nastąpiła przed upływem 10 lat licząc do roku, w którym nieruchomość została oddana do użytkowania, czy roczna korekta podatku VAT naliczonego dotyczy całej transakcji, czy tylko części dotyczącej nieruchomości zabudowanej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2011 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 24 października 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 stycznia 2012 r. (data wpływu 19 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonywania rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego i niezabudowanego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2011 r. do Izby Skarbowej w Łodzi został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonywania rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego i niezabudowanego.

Wyżej wskazany wniosek został przesłany do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Tryb. celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością (data wpływu 24 października 2011 r.)

Pismem z dnia 16 stycznia 2012 r. (data wpływu 19 stycznia 2012 r.) uzupełniono wniosek w zakresie doprecyzowania opisu zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca na podstawie umowy z dnia 21 października 2008 r. zakupił prawo do użytkowania wieczystego dwóch działek w tym jednej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym. Całą nieruchomość została nabyta z prawem odliczenia podatku VAT. Odliczono podatek VAT w wysokości wskazanej na fakturze. Wskazany budynek został zasiedlony przez Zainteresowanego w styczniu 2009 r. Przedmiotowa nieruchomość została przez Wnioskodawcę sprzedana w marcu 2011 r.

Mając na uwadze, że sprzedaż nastąpiła po upływie dwóch lat od chwili zasiedlenia w stosunku do działki zabudowanej stosownie do art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług zastosowano zwolnienie od podatku VAT. Cena zaś nieruchomości w zakresie działki niezabudowanej została podwyższona stawką podstawową - 23%.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zarówno przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej jak i nabyciu prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej Zainteresowanemu przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony i dokonał tego obniżenia. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce podstawowej (23%). Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce zwolnionej. Nabyta w dniu 21 października 2008 r. nieruchomość została zaliczona przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. Wartość początkowa każdej działki jak i budynku przekraczała kwotę 15.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Mając na uwadze, że sprzedaż nastąpiła przed upływem 10 lat licząc do roku, w którym został oddany do użytkowania, czy roczna korekta podatku VAT naliczonego dotyczy całej transakcji, czy tylko części dotyczącej nieruchomości zabudowanej?

Zdaniem Wnioskodawcy, roczna korekta podatku naliczonego powinna dotyczyć wyłącznie działki zabudowanej, gdyż cena sprzedaży w zakresie działki niezabudowanej została podwyższona o podatek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a. z tytułu nabycia towarów i usług,
b. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
c. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, lecz do czynności, które nie są obciążone podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Kwota podatku naliczonego do odliczenia ustalona na podstawie proporcji wyliczonej przy zastosowaniu powyższych zasad, nie jest jednak ostateczna.

Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

W myśl art. 91 ust. 2 ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy, obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w przypadku tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy).

Należy podkreślić, iż ustawodawca ustalił również zasady postępowania w sytuacji, gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż towaru.

Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Stosownie do art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi związane jest z czynnościami opodatkowanymi;
2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Natomiast przepis art. 91 ust. 7 ustawy stanowi, że przepisy art. 91 ust. 1-6 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Ponadto, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty - art. 91 ust. 7a ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca na podstawie umowy z 21 października 2008 r. zakupił prawo do użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem niemieszkalnym i działki niezabudowanej. Budynek został zasiedlony w styczniu 2009 r. W marcu 2011 r. Wnioskodawca sprzedał całą nieruchomość. Dla działki zabudowanej budynkiem zastosowano zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ustawy, w związku z upływem 2 lat od daty zasiedlenia, natomiast działkę niezabudowaną opodatkowano stawką podstawową 23%.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej i działki niezabudowanej Zainteresowanemu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wnioskodawca dokonał tego obniżenia. Nieruchomość została zaliczona przez Zainteresowanego do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. Wartość każdej z działek oraz budynku przekraczała kwotę 15.000 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż w stosunku do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, związanego z jego zakupem.

Natomiast w zakresie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 91 ust. 4 i ust. 5 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż w stosunku do działki zabudowanej przysługuje roczna korekta podatku naliczonego należy uznać za nieprawidłowe. Rocznej korekty dokonuje się na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy, który to przepis nie ma w sprawie zastosowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna z dnia 31.01.2012 r., sygn. IPTPP1/443-905/11-4/MS - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Hasła tematyczne: vat, korekta podatku vat, sprzedaż nieruchomości, prawo wieczystego użytkowania gruntu

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...