24.01.2012: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Obniżenie obrotu na podstawie noty obciążeniowej

Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług otrzymana od odbiorcy nota obciążeniowa bez korygowania pierwotnej faktury VAT w wartości reklamowanych sztuk w związku z brakiem jakości dostarczanych towarów jest dokumentem wystarczającym do pomniejszenia obrotu z kontrahentem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2011 r. (data wpływu 3 października 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 stycznia 2012 r. (data wpływu 5 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia obrotu na podstawie noty obciążeniowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 3 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia obrotu na podstawie noty obciążeniowej.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 stycznia 2012 r. o doprecyzowanie pytania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest prywatnym przedsiębiorstwem produkcyjno – handlowym zajmującym się produkcją i handlem artykułami z tworzyw sztucznych oraz konstrukcjami stalowymi. Właścicielem firmy jest osoba fizyczna wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. Firma prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. Firma jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Odbiorcami wyrobów gotowych i towarów są zarówno: rozproszone hurtownie narzędziowe, składy budowlane i ogrodnicze oraz więksi odbiorcy sieciowi reprezentujący koncerny polskie i międzynarodowe. Sprzedaż dokonywana jest na rynku krajowym i międzynarodowym. Transakcje dokonywane na rzecz kontrahentów zagranicznych odbywają się w ramach eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Z tytułu dostaw towarów Wnioskodawca wystawia faktury VAT. W pojedynczych przypadkach odbiorcy zarówno krajowi jak i zagraniczni reklamują wybrane niepełnowartościowe sztuki wyrobów lub towarów. Z uwagi na znaczny koszt związany z transportem do siedziby firmy wyrobów lub towarów Wnioskodawca chce podjąć decyzję o zniszczeniu wadliwych towarów przez odbiorcę.
Z uwagi na fakt, iż towar nie wraca do magazynów firmy Wnioskodawca rozważa możliwość obciążania go przez odbiorców notą obciążeniową na wartość netto wadliwych towarów lub produktów. Noty obciążeniowe wystawiane są z tytułu poniesienia przez odbiorcę kosztów zniszczenia wadliwych towarów. Wystawione noty obciążeniowe na wartość netto wadliwych towarów zmniejszają o tę kwotę zapłatę. Noty obciążeniowe wystawiane są w sytuacji gdy reklamowana jest przez klienta większa partia wadliwych wyrobów i klient poniesie w związku z tym koszty, natomiast w sytuacji gdy reklamowane jest jedynie kilka sztuk wadliwych towarów, a klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów, firma wystawia fakturę korygującą ilościową. Ze względu na duże koszty transportu, przewyższające wartość wadliwych wyrobów, w każdym przypadku wadliwy wyrób nie wraca do firmy, a wadliwe wyroby niszczone są przez odbiorcę. W sytuacji, gdy firma wystawia ilościową fakturę korygującą, wystawiana są również dokumenty PZ – reklamacja (wirtualny powrót wyrobu na magazyn) oraz RW – reklamacja (zejście zniszczonych wyrobów w pozostałe koszty operacyjne). W przypadku, gdy nie jest wystawiana faktura korygująca, nie są wystawiane również dodatkowe dokumenty magazynowe PZ – reklamacja i RW – reklamacja, natomiast faktura pierwotna pomniejszana jest o wartość noty obciążeniowej wystawianej na wartość netto wadliwych towarów, która to nota księgowana jest w koszty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 2 stycznia 2012 r.).

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług otrzymana od odbiorcy nota obciążeniowa bez korygowania pierwotnej faktury VAT w wartości reklamowanych sztuk w związku z brakiem jakości dostarczanych towarów jest dokumentem wystarczającym do pomniejszenia obrotu z kontrahentem?
Zdaniem Wnioskodawcy, odnosząc powyższą regulację do przykładu reklamacji, w której odbiorca niszczy towar w imieniu Wnioskodawcy i towar nie powraca do firmy nie będzie miał zastosowania art. 5 ustawy o VAT – czynność nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, ponadto przywołując ust. 2, w art. 185 Dyrektywy 2006/12/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej stanowił: (…) w drodze odstępstwa od ust. 1, korekta nie jest dokonywana w przypadkach transakcji w całości lub częściowo niezapłaconych, w przypadku należycie udokumentowanego lub potwierdzonego zniszczenia, zagubienia lub kradzieży własności oraz w przypadku towarów przeznaczonych do przekazywania jako prezenty o małej wartości i próbki, o których mowa w art. 16. Państwa członkowskie mogą jednakże wymagać dokonania korekty w przypadku transakcji całkowicie lub częściowo niezapłaconych oraz w przypadku kradzieży.”
Z tytułu dostaw towarów Wnioskodawca wystawia fakturę VAT. Transakcje dokonywane na rzecz kontrahentów zagranicznych odbywają się w ramach eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Noty obciążeniowe wystawiane są z tytułu poniesienia przez odbiorcę kosztów zniszczenia wadliwych towarów, jako rekompensata za wadliwe towary i w wysokości netto wadliwych towarów.
Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy otrzymuje od swoich kontrahentów noty obciążeniowe ma prawo uznać, iż następuje obniżenie wynagrodzenia za sprzedaż towarów po dokonaniu transakcji, gdyż ekonomicznym rezultatem wypłaconej kwoty jest zmniejszenie pierwotnego wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu dokonanej sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) – art. 7 ust. 1 ustawy.
W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art. 30 - 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.
W myśl art. 29 ust. 4a ustawy, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.
Zgodnie z art. 29 ust. 4b ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w:

 1. eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;
 2. dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku.

Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna – art. 29 ust. 4c ustawy.
Art. 106 ust. 1 ustawy określa, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w powołanym artykule, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwane dalej rozporządzeniem.
W myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT”.
Elementy, jakie co najmniej powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, zostały określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia i są to:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również data sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miara i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

W myśl § 9 ust. 1 rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10 - 12.
Jak wynika z przytoczonych przepisów, fakturę wystawia sprzedawca (usługodawca) będący podatnikiem podatku od towarów i usług, w celu udokumentowania dokonanej sprzedaży towarów lub świadczonych usług. Faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno - prawna faktury VAT zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt dostawy określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.
Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.
W myśl § 13 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca
  1. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;
 3. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
 4. kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Stosownie do treści § 13 ust. 5 rozporządzenia, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

 1. zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;
 2. zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Faktury korygujące powinny zawierać wyraz ”KOREKTA” albo wyrazy ”FAKTURA KORYGUJĄCA” (§ 13 ust. 8 rozporządzenia).
W myśl § 14 ust. 1 rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury VAT wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Podkreślić należy, iż dokonanie korekty faktury jest możliwe jedynie w przypadku, gdy pierwotna faktura została wprowadzona do obrotu prawnego, tzn. została przyjęta (odebrana) przez nabywcę towaru lub usługi oraz ujęta w jego rozliczeniach. Natomiast nie ma możliwości dokonywania korekty faktury w sytuacji, gdy pierwotna faktura została wystawiona, ale nie weszła do obrotu prawnego (z uwagi na to, iż nie została przekazana adresatowi), bowiem nie wywołuje wówczas żadnych skutków prawnych.
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest prywatnym przedsiębiorstwem produkcyjno – handlowym zajmującym się produkcją i handlem artykułami z tworzyw sztucznych oraz konstrukcjami stalowymi. Firma jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Odbiorcami wyrobów gotowych i towarów są zarówno: rozproszone hurtownie narzędziowe, składy budowlane i ogrodnicze oraz więksi odbiorcy sieciowi reprezentujący koncerny polskie i międzynarodowe. Sprzedaż dokonywana jest na rynku krajowym i międzynarodowym. Transakcje dokonywane na rzecz kontrahentów zagranicznych odbywają się w ramach eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Z tytułu dostaw towarów Wnioskodawca wystawia faktury VAT. W pojedynczych przypadkach odbiorcy zarówno krajowi jak i zagraniczni reklamują wybrane niepełnowartościowe sztuki wyrobów lub towarów. Z uwagi na znaczny koszt związany z transportem do siedziby firmy wyrobów lub towarów Wnioskodawca chce podjąć decyzję o zniszczeniu wadliwych towarów przez odbiorcę.
Z uwagi na fakt, iż towar nie wraca do magazynów firmy Wnioskodawca rozważa możliwość obciążania go przez odbiorców notą obciążeniową na wartość netto wadliwych towarów lub produktów. Noty obciążeniowe wystawiane są z tytułu poniesienia przez odbiorcę kosztów zniszczenia wadliwych towarów. Wystawione noty obciążeniowe na wartość netto wadliwych towarów zmniejszają o tę kwotę zapłatę. Noty obciążeniowe wystawiane są w sytuacji gdy reklamowana jest przez klienta większa partia wadliwych wyrobów i klient poniesie w związku z tym koszty, natomiast w sytuacji gdy reklamowane jest jedynie kilka sztuk wadliwych towarów, a klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów, firma wystawia fakturę korygującą ilościową. Ze względu na duże koszty transportu, przewyższające wartość wadliwych wyrobów, w każdym przypadku wadliwy wyrób nie wraca do firmy, a wadliwe wyroby niszczone są przez odbiorcę. W sytuacji, gdy firma wystawia ilościową fakturę korygującą, wystawiana są również dokumenty PZ – reklamacja (wirtualny powrót wyrobu na magazyn) oraz RW – reklamacja (zejście zniszczonych wyrobów w pozostałe koszty operacyjne). W przypadku, gdy nie jest wystawiana faktura korygująca, nie są wystawiane również dodatkowe dokumenty magazynowe PZ – reklamacja i RW – reklamacja, natomiast faktura pierwotna pomniejszana jest o wartość noty obciążeniowej wystawianej na wartość netto wadliwych towarów, która to nota księgowana jest w koszty.
Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że przedmiotowe reklamacje towarów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem stanowią w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami – zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy – zmniejszający podstawę opodatkowania. Zatem jeżeli Wnioskodawca z tytułu dokonanych dostaw wystawia kontrahentom faktury VAT, to czynność uznania reklamacji, wymaga udokumentowania fakturą korygującą odnoszącą się do pierwotnej faktury. Wnioskodawca nie jest uprawniony do obniżenia obrotu na podstawie not obciążających otrzymanych od klienta. Na mocy wskazanych przepisów zobowiązany jest do wystawienia kontrahentom faktur korygujących, które uprawniają do obniżenia obrotu, po spełnieniu warunków wskazanych w ww. przepisach.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 13 stycznia 2012 r. nr IPTPP2/443-651/11-5/JN - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Hasła tematyczne: vat, podstawa opodatkowania, nota korygująca, obrót, faktura, nota obciążeniowa

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...