12.12.2011: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Ulepszony środek trwały w remanencie likwidacyjnym

Pytanie podatnika: Wspólnicy spółki osobowej rozważają rozwiązanie spółki partnerskiej. Czy biorąc pod uwagę treść art. 14 i art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek ujęcia w remanencie likwidacyjnym VAT od ulepszonego środka trwałego? Czy Wnioskodawca będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego od środka trwałego - inwestycji, które ulepszą środek trwały (art. 91 ust. 2)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2011 r. (data wpływu 9 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

1. obowiązku ujęcia w remanencie likwidacyjnym podatku VAT od ulepszonego środka trwałego,
2. dokonania korekty podatku naliczonego od środka trwałego - inwestycji, które ulepszą środek trwały

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

1. obowiązku ujęcia w remanencie likwidacyjnym podatku VAT od ulepszonego środka trwałego,
2. dokonania korekty podatku naliczonego od środka trwałego - inwestycji, które ulepszą środek trwały.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wspólnicy spółki osobowej rozważają rozwiązanie spółki partnerskiej, działającej pod firmą K.

Opis stanu faktycznego:

Na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego nastąpi nabycie budynku (tylko ściany i dach), przy czym transakcja nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w konsekwencji nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W następnych latach Spółka poczyni nakłady na budynek, w związku z koniecznością doprowadzenia budynku do stanu używalności. Od nabywanych nakładów Spółka będzie odliczać podatek naliczony. Wysokość nakładów przekroczy 30% wartości początkowej środka trwałego. Nakłady przekroczą kwotę 15.000,00 zł. Następnie Spółka wprowadzi budynek do Ewidencji Środków Trwałych. Rozwiązanie Spółki nastąpi przy zamortyzowaniu środka trwałego w 50%.

Po rozwiązaniu Spółki Partnerskiej przedmiotowy budynek nie będzie używany w przyszłej działalności gospodarczej byłych wspólników.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy biorąc pod uwagę treść art. 14 i art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek ujęcia w remanencie likwidacyjnym VAT od ulepszonego środka trwałego?
2. Czy Wnioskodawca będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego od środka trwałego - inwestycji, które ulepszą środek trwały (art. 91 ust. 2)?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym stanowiącym zdarzenie przyszłe na Spółce nie będzie ciążył obowiązek ujęcia w remanencie likwidacyjnym wartości nakładów poczynionych na środek trwały (budynek).

Z treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej.

Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przy nabyciu budynku (tylko ściany i dach) Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Nakłady, które zostaną poczynione na środek trwały nie będą stanowiły towaru, w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Zatem, na Spółce Partnerskiej w momencie rozwiązania nie będzie ciążył obowiązek ujęcia w remanencie likwidacyjnym podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT zakupu towarów i usług, które zwiększą wartość środka trwałego, tj. ulepszą go.

Według Wnioskodawcy na Spółce będzie natomiast ciążył obowiązek korekty podatku naliczonego przy dokonywaniu inwestycji, które ulepszyły środek trwały (art. 91 ust. 2).

Powyższe stanowisko wynika z treści następujących przepisów:

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy: Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy: W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystych użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystych użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Stosownie do art. 91 ust. 3: Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Stosownie do art. 91 ust. 4: w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, c których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, ze te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Ponosząc wydatki na ulepszenie budynku, wnioskodawca będzie obniżał podatek należny o kwotę podatku naliczonego związanego z tymi wydatkami. Zatem, z chwilą rozwiązania Spółki partnerskiej, nastąpi zmiana przeznaczenia ze związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych na związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu. W związku z powyższym nastąpi okoliczność zmieniająca prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy: W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 i oraz art. 124.

W związku z tym, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług, wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, na Spółce Partnerskiej będzie ciążył obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, w związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego. W sytuacji nakładów inwestycyjnych, które przekroczą wartość 15.000 zł Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego odnośnie okresu pozostałego w jakim ulepszenie to podlega korekcie. Zdaniem Wnioskodawcy, ulepszenie stanowić będzie część nieruchomości, która zostanie oddana do użytkowania, w stanie ulepszanym. W tym przypadku okres korekty liczy się od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Obowiązek dokonania korekt powstanie jednorazowo za okres, w którym dojdzie do zmiany przeznaczenia ww. środków trwałych, tj. w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji podatkowej dotyczącej zdarzenia przyszłego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają również towary w przypadku, o którym mowa w art. 14.

Stosownie do art. 14 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej.

Jednakże w myśl art. 14 ust. 4 ww. ustawy o VAT, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 14 ust. 5 ww. ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej "spisem z natury". Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Stosownie do art. 14 ust. 8 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29 ust. 10.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego nastąpi nabycie budynku (tylko ściany i dach), przy czym transakcja nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w konsekwencji nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W następnych latach Spółka poczyni nakłady na budynek, w związku z koniecznością doprowadzenia budynku do stanu używalności. Od nabywanych nakładów Spółka będzie odliczać podatek naliczony. Wysokość nakładów przekroczy 30% wartości początkowej środka trwałego. Nakłady przekroczą kwotę 15.000,00 zł. Następnie Spółka wprowadzi budynek do Ewidencji Środków Trwałych. Rozwiązanie spółki nastąpi przy zamortyzowaniu środka trwałego w 50%.

Po rozwiązaniu Spółki partnerskiej przedmiotowy budynek nie będzie używany w przyszłej działalności gospodarczej byłych wspólników.

Zatem, w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazania przedmiotowego budynku jak również i podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na ulepszenie budynku, w remanencie likwidacyjnym (spisie z natury), o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem jak wskazał Wnioskodawca, transakcja nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w konsekwencji nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast poczynione nakłady nie są towarem, w rozumieniu ustawy o VAT. Przez towary, rozumie się bowiem rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż na Spółce Partnerskiej w momencie rozwiązania nie będzie ciążył obowiązek ujęcia w remanencie likwidacyjnym wartości nakładów poczynionych na środek trwały (budynek), należało uznać za prawidłowe.

Ponadto Wnioskodawca wniósł o rozstrzygnięcie, czy będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego od środka trwałego - inwestycji, które ulepszą środek trwały.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ww. ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Podkreślić jednakże należy, iż powyżej wskazane prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje, o ile nie wystąpią przesłanki ograniczające to prawo wynikające z art. 88 ustawy o VAT.

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty zostały określone w art. 91 ustawy.

Stosownie do art. 91 ust. 1 cyt. ustawy o VAT, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Zgodnie z ust. 2 powołanego wyżej artykułu, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

W myśl art. 91 ust. 2a ww. ustawy o VAT, obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w przypadku tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91. ust. 3 cyt. ustawy o VAT).

W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty (art. 91 ust. 4 cyt. ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 91 ust. 5 ww. ustawy o VAT, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Stosownie do art. 91 ust. 7 ww. ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Zgodnie z art. 91 ust. 7a ww. ustawy o VAT, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Zgodnie z art. 91 ust. 7b ww. ustawy, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Zgodnie z art. 91 ust. 7c ww. ustawy, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 91 ust. 7d ww. ustawy o VAT, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca w następnych latach poczyni nakłady na budynek. Od nabywanych nakładów Spółka będzie odliczać podatek naliczony. Wysokość nakładów przekroczy 30% wartości początkowej środka trwałego. Nakłady przekroczą kwotę 15.000,00 zł. Następnie Spółka wprowadzi budynek do Ewidencji Środków Trwałych. Rozwiązanie spółki nastąpi przy zamortyzowaniu środka trwałego w 50%.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją wskazaną w przepisie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, gdyż dojdzie do zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od poniesionych nakładów inwestycyjnych związanych z ulepszeniem nieruchomości w związku z rozwiązaniem Spółki Partnerskiej. W wyniku tej zmiany nakłady na ulepszenie budynku poniesione z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego, nie zostaną wykorzystane zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany.

W związku z powyższym Wnioskodawca będzie miał obowiązek jednorazowej korekty - zmniejszenia odliczonego wcześniej podatku naliczonego w deklaracji za miesiąc w którym dojdzie do zmiany przeznaczenia ww. środka trwałego, tj. w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż obowiązek dokonania korekt powstanie jednorazowo za okres, w którym dojdzie do zmiany przeznaczenia ww. środka trwałego, tj. w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy, należało uznać za prawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego a także zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z dnia 09.11.2011 r., sygn. IBPP2/443-909/11/RSz - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Hasła tematyczne: vat, korekta podatku vat, spółka partnerska, remanent likwidacyjny, ulepszenie, Środki trwałe

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...