Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.04.2011

Podział współwłasności nie jest dostawą w VAT

Pytanie podatnika: Czy czynność podziału gruntu zgodnie z procentowym udziałem pomiędzy współwłaścicielami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2010 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 15 września 2010 r.) uzupełnionym pismami z dnia 12 października 2010 r. (data wpływu 13 października 2010 r.) z dnia 15 listopada 2010 r. (data wpływu 16 listopada 2010 r.) oraz z dnia 25 listopada 2010 r. (data wpływu 29 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności podziału gruntu zgodnie z procentowym udziałem pomiędzy współwłaścicielami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności podziału gruntu zgodnie z procentowym udziałem pomiędzy współwłaścicielami. Wniosek uzupełniono pismami z dnia 12 października 2010 r. (data wpływu 13 października 2010 r.) z dnia 15 listopada 2010 r. (data wpływu 16 listopada 2010 r.) oraz z dnia 25 listopada 2010 r. (data wpływu 29 listopada 2010 r.) o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego, pytania oraz własnego stanowiska w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu x 1996 r. Wnioskodawca nabył od X lokal mieszkalny i budynki gospodarcze z ułamkową częścią gruntu, na co został sporządzony akt notarialny i wpis do księgi wieczystej (KW nr X). Za porozumieniem stron, Burmistrz X zatwierdził podział działki decyzją z dnia x 2008 r. zgodnie z udziałem procentowym współwłaścicieli (znak X). Geodeta Starostwa Powiatowego w X wykonał podział działki w dniu x 2008 r. i zatwierdzone to zostało x 2008 r. Podział działki uwzględniał procentowy udział współwłaścicieli tj. X 19% i przypadającą Zainteresowanemu część - 81% gruntu. W dniu x 2008 r. na konto Gminy X Wnioskodawca dokonał wpłaty „dopłata do podziału nieruchomości”. W związku z podziałem działki dokonano zmiany należności pieniężnych związanych z korektą wymiaru podatku. Obecnie Wnioskodawca czyni starania mające na celu usankcjonowanie prawne zaistniałej sytuacji, poprzez akt notarialny i wpis do księgi wieczystej. Dopłata do podziału nieruchomości została niewłaściwie opisana na bankowym dowodzie wpłaty. Wpłata dokonana w dniu x 2008 r. stanowiła różnicę w wartościach działek po podziale i wyniosła 432 zł 70/100, co zostało wpłacone na konto X. Zmiany należności pieniężnych łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2008 dokonano decyzją Burmistrza z dnia x 2008 r., w związku z korektą podatku za rok 2008, w związku z nowym podziałem działki nr 109 na nowe nr 109/1-109/3 wraz ze zmianą użytków rolnych klasy 5 na tereny mieszkalne i inne tereny zabudowane. Różnica w opłatach wyniosła 54 zł 97/100 w skali rocznej.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany doprecyzował przedstawione zdarzenie oraz wskazał opis sposobu podziału działki i wyodrębnienie jego własności:

- w celu zniesienia współwłasności działki nr 109 złożony został wniosek do wydziału Geodezji, Gospodarki Mieniem i Rolnictwa X o podział działki wg procentowego udziału współwłaścicieli,
- postanowieniem Burmistrza X na wniosek współwłaściciela tj. X wniosek został zaopiniowany pozytywnie,
- decyzją Burmistrza X podział nieruchomości został zatwierdzony,
- podział geodezyjny działki został dokonany i ujęty w ewidencji gruntów w wyniku czego utworzone zostały działki o nr 109/1, 109/2, 109/3 zgodnie z udziałem procentowym współwłaścicieli.

Współwłasność gruntu pod budynkiem mieszkalnym została utrzymana jako działka nr 109/1. Zarówno Wnioskodawca jak i jego małżonka nie są czynnymi podatnikami VAT. Źródło utrzymania stanowią emerytury. Zainteresowany oświadczył, że różnica w wartości działki 109/2, powstałej w wyniku podziału działki nr 109 i korekcie granic uległa zmianie związanej ze zmianą klasyfikacji użytkowania gruntu i związanymi z tym zobowiązaniami pieniężnymi wobec Gminy (opodatkowaniem), które wzrosło o 54,00 zł (Decyzja Burmistrza X z dnia x 2008 r.). Powyższe zostało uzgodnione za porozumieniem i ugodą stron - bez wnoszonych uwag.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy czynność podziału gruntu zgodnie z procentowym udziałem pomiędzy współwłaścicielami podlega opodatkowaniu?

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on w 81% właścicielem działki, która została podzielona zgodnie procentowym udziałem współwłasności. Nie zachodzi tu więc przypadek kupna-sprzedaży, a jedynie podział działki między współwłaścicielami. Opłata VAT sugerowałaby, że Zainteresowany nabył - kupił powtórnie grunt, który jest jego własnością potwierdzoną notarialnie. Zatem podział gruntu nie jest aktem kupna/sprzedaży a jedynie fizycznym (geodezyjnym) podziałem działki zgodnie z procentowym udziałem współwłaścicieli, w ocenie Zainteresowanego, nie powinien podlegać opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy - ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z przepisu art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wynika, iż własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Współwłasność nie jest instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom.

Z kolei, zgodnie z art. 196 Kodeksu cywilnego, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

W myśl art. 210 ustawy Kodeks cywilny, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.

Z regulacji art. 211 Kodeksu cywilnego wynika, że każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Zasadą jest, że zniesienie współwłasności powinno nastąpić przede wszystkim przez podział fizyczny rzeczy wspólnej. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Dlatego też sytuacji, gdy udział danej osoby nie ulega powiększeniu, nie może być traktowany w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób nie uległ powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą.

Z opisu sprawy wynika, że Zainteresowany w dniu x 1996 r. nabył od X lokal mieszkalny i budynki gospodarcze z ułamkową częścią gruntu na co został sporządzony akt notarialny i wpis do księgi wieczystej. Za porozumieniem stron, Burmistrz X zatwierdził podział działki z udziałem procentowym współwłaścicieli. Geodeta Starostwa Powiatowego w X wykonał podział działki w dniu x 2008 r. i zatwierdzone to zostało x 2008 r. Podział działki uwzględniał procentowy udział współwłaścicieli tj. X 19% i przypadające Zainteresowanemu 81% gruntu. W dniu x 2008 r. na konto gminy X Wnioskodawca dokonał wpłaty „dopłata do podziału nieruchomości”. W związku z podziałem działki dokonano zmiany należności pieniężnych związanych z korektą wymiaru podatku. Obecnie Wnioskodawca czyni starania mające na celu usankcjonowania prawne zaistniałej sytuacji, poprzez akt notarialny i wpis do księgi wieczystej.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał opis sposobu podziału działki i wyodrębnienie jego własności:

- w celu zniesienia współwłasności działki nr 109 złożony został wniosek do wydziału Geodezji, Gospodarki Mieniem i Rolnictwa X o podział działki wg procentowego udziału współwłasności,
- postanowieniem Burmistrza X na wniosek współwłaściciela tj. X wniosek został zaopiniowany pozytywnie,
- decyzją Burmistrza X podział nieruchomości został zatwierdzony,
- podział geodezyjny działki został dokonany i ujęty w ewidencji gruntów w wyniku czego utworzone zostały działki o nr 109/1, 109/2, 109/3 zgodnie z udziałem procentowym współwłaścicieli.

Współwłasność gruntu pod budynkiem mieszkalnym została utrzymana jako działka nr 109/1. Różnica w wartości działki 109/2, powstałej w wyniku podziału działki nr 109 i korekcie granic uległa zmianie związanej ze zmianą klasyfikacji użytkowania gruntu i związanymi z tym zobowiązaniami pieniężnymi wobec Gminy (opodatkowaniem), które wzrosło o 54,00 zł.

Tak więc przenosząc powyższe na grunt ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, iż jeśli w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości nie ma miejsca wydanie nieruchomości w zamian za świadczenie pieniężne to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie stanowić dostawy towarów zdefiniowanej w art. 7 ust. 1 ustawy.

Podkreślić należy, że dostawą jest tylko taka czynność, która następuje za wynagrodzeniem. W przedmiotowej sytuacji nie występuje wynagrodzenie, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca powierzchnie działek, które stanowią odrębne nieruchomości - wyliczone i wydzielone zostały na podstawie dotychczasowych udziałów - 19% X i 81% Zainteresowanego.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż w przedstawionej sprawie dochodzi jedynie do podziału działki (zniesienia współwłasności) uwzględniającej procentowy udział współwłaścicieli tj. X i Wnioskodawcy. Ponadto należy wskazać, iż dokonana przez Zainteresowanego wpłata stanowi jedynie różnicę związaną z podziałem działki nr 109 w związku ze zmianą klasyfikacji użytkowania gruntu i związanymi z tym zobowiązaniami podatkowymi wobec Gminy. Zatem przedmiotowe zniesienie współwłasności nieruchomości nie będzie traktowane jako dostawa towaru między stronami, bowiem nie została spełniona dyspozycja art. 7 ust. 1 ustawy.

Reasumując, z uwagi na przywołane przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, stwierdzić należy, iż czynność podziału gruntu (zniesienie współwłasności) zgodnie z procentowym udziałem pomiędzy właścicielami, która nastąpi bez żadnych spłat i dopłat nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z dnia 10.12.2010 r., sygn. ILPP2/443-1499/10-6/BA - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Hasła tematyczne: vat, współwłasność, zniesienie współwłasności

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz