30.03.2011: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Kierowcy zapłacą za likwidację ulgi akcyzowej od biokomponentów

Interpelacja nr 20299 do ministra finansów w sprawie likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do paliw

Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym obowiązuje system obniżonych stawek akcyzy dla paliw silnikowych z udziałem biokomponentów. Akcyza na benzyny silnikowe wynosi 1565 zł za 1000 l, zaś za 1% zawartości biokomponentu w benzynie można odliczyć 1,565 zł. Dla oleju napędowego akcyza wynosi 1048 zł za 1000 l, a za 1% zawartości biokomponentu w oleju napędowym można odliczyć 1,048 zł. Na mocy przepisów ustawy z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej nastąpi od 1 maja 2011 r. likwidacja ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do benzyn silnikowych i olejów napędowych. W Polsce zdecydowana większość paliw sprzedawanych na stacjach zawiera w swym składzie do 5% biokomponentów, a więc likwidacja tej ulgi skutkować będzie wzrostem ich cen.

Szacuje się, że podwyżka spowodowana tą zmianą w przepisach wyniesie średnio od 5 do 7 gr na litrze paliwa, a dodając do tego wzrost stawki podatku VAT od początku tego roku z 22 do 23%, ceny paliw mogą ulec zmianie do kilkunastu groszy na litrze. Dzięki likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do paliwa budżet państwa uzyska wpływy w wysokości około 1,5 mld zł rocznie, ale koszt jej likwidacji pokryją w całości przedsiębiorcy i kierowcy indywidualni.

W związku z tą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Jakie argumenty spowodowały decyzję o likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do paliwa?

2. Czy likwidacja tej ulgi wpłynie na ceny innych towarów i usług w Polsce?

Z poważaniem

Poseł Jan Warzecha

oraz grupa posłów

Warszawa, dnia 21 stycznia 2011 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 20299 w sprawie likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do paliw

Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem z dnia 31 stycznia 2011 r., znak: SPS-023-20299/11, przy którym została przekazana interpelacja panów posłów: Jana Warzechy, Kazimierza Smolińskiego i Stanisława Ożoga z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie likwidacji ulgi akcyzowej dla biokomponentów dodawanych do paliw, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

I. Odnosząc się do pytania pierwszego, dotyczącego powodów likwidacji ulgi akcyzowej z tytułu dodawania biokomponentów do paliw, wskazać należy na następujące kwestie.

1. Obecnie, na gruncie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.), w Polsce obowiązuje system obniżonych stawek akcyzy dla paliw silnikowych (benzyn i olejów napędowych) z udziałem biokomponentów oraz dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwa przeznaczone do napędu silników spalinowych.

Wsparcie rynku biokomponentów oraz paliw silnikowych z udziałem biokomponentów w postaci ulg w podatku akcyzowym stanowi pomoc publiczną państwa, której stosowanie wymaga zgody Komisji Europejskiej.

Pismem z dnia 18 września 2009 r. nr K(2009)7140 Komisja Europejska poinformowała władze polskie o podjęciu pozytywnej decyzji w sprawie programu pomocowego „Pomoc państwa N 57/2008 - Polska, Pomoc operacyjna w zakresie biopaliw” (decyzja ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15 października 2009 r.). Jednocześnie Komisja Europejska zauważyła, że system obniżek podatku akcyzowego w Polsce jest połączony z obowiązkiem dostaw biopaliw (co wiąże się z realizacją Narodowych Celów Wskaźnikowych). Obowiązek zapewnienia określonej ilości biopaliw likwiduje - zdaniem Komisji - potrzebę przyznawania pomocy państwa (jaką stanowią obniżki podatku akcyzowego i podatku dochodowego od osób prawnych oraz zwolnienia z opłaty paliwowej), ponieważ cele środowiskowe upowszechniania biopaliw można osiągnąć dzięki samemu tylko zobowiązaniu ze strony państwa. Dlatego Komisja wyraziła opinię, że pomoc państwa w zakresie przyznanym na mocy niniejszego programu pomocowego nie będzie konieczna w dłuższej perspektywie czasu i ograniczyła termin obowiązywania tego programu do końca kwietnia 2011 r. Jednocześnie, zgodnie ze wskazaniem Komisji, notyfikowany program pomocowy nie powinien zostać przedłużony, chyba że zebrane przez władze polskie dane wykażą, że jest on konieczny w rozumieniu wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska.

W związku z powyższym, uznając stanowisko Komisji, na mocy art. 28 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) dokonano zmian w art. 89 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, rezygnując ze stosowanych obecnie obniżonych stawek akcyzy dla benzyn silnikowych i olejów napędowych z zawartością biokomponentów oraz dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwa (stawki tych paliw zrównano ze stawkami określonymi odpowiednio dla benzyn silnikowych i olejów napędowych). Przedmiotowe zmiany wejdą w życie wraz z upływem wskazanego przez Komisję Europejską terminu obowiązywania programu pomocowego dla biopaliw, tj. z dniem 1 maja 2011 r.

Jednocześnie w art. 37 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej przewidziano możliwość stosowania, w okresie od dnia 1 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., obniżonych stawek akcyzy dla paliw silnikowych (benzyn i olejów napędowych) zawierających powyżej 80% biokomponentów oraz dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tym przepisie ze wspólnym rynkiem.

2. Stosowany obecnie mechanizm ulg w podatku akcyzowym dla biokomponentów i paliw silnikowych z ich udziałem, usankcjonowany decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 września 2009 r., stanowi istotną część „Wieloletniego programu promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014”, przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 134/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. (M.P. Nr 53, poz. 607).

Zgodnie z założeniami przedmiotowego programu ma on realizować określone cele gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Podstawowym jego celem jest związana z rozwojem rynku biokomponentów i biopaliw poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju, którą należy rozumieć jako zmniejszenie stopnia uzależnienia od dostaw zewnętrznych wszelkiego rodzaju paliw. Cel ten powinien zostać osiągnięty m.in. poprzez: zwiększenie produkcji rolniczej na cele energetyczne, wzrost zatrudnienia, rozwijanie inicjatyw mających na celu zwiększenie zarówno produkcji, jak i wykorzystania biokomponentów i biopaliw w Polsce, zapewnienie konkurencyjności ceny oferowanego na rynku paliwa zawierającego biokomponenty w stosunku do ceny paliwa mineralnego, pomoc publiczną dla producentów biokomponentów, która zrekompensowałaby podwyższone koszty produkcji biokomponentów w stosunku do paliw tradycyjnych.

Jak wynika z kompleksowej informacji na temat realizacji „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014”, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 26 stycznia 2010 r., wsparcie rynku biokomponentów i biopaliw ze środków publicznych, pomimo zwiększenia tej pomocy w wyniku zaakceptowania przez Komisję Europejską programu pomocowego „Pomoc państwa N 57/2008 - Polska, Pomoc operacyjna w zakresie biopaliw”, nie znajduje uzasadnienia, ponieważ nie przekłada się na realizację zapisanych w „Wieloletnim programie (...)” podstawowych celów gospodarczych i społecznych. Wdrożone mechanizmy rozwoju rynku biopaliw, które sprzyjają realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (tj. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczonego według wartości opałowej), nie wspierają krajowej produkcji biokomponentów na oczekiwanym poziomie (z dostępnych danych wynika, że ponad połowa biokomponentów wprowadzonych do obrotu nie została wytworzona w kraju). Skutkiem tego jest m.in. malejąca liczba zarejestrowanych wytwórców biokomponentów, poważny regres, zamiast oczekiwanego wzrostu, krajowej produkcji bioetanolu (co wiąże się ze spadkiem zatrudnienia w gorzelniach oraz zmniejszeniem ilości surowców krajowych zużytych do jego wytworzenia) oraz niewykorzystanie deklarowanych zdolności surowcowych i wytwórczych.

Czynnikiem przesądzającym o udziale biokomponentów w krajowym rynku paliw jest, pod rygorem wysokich kar, obowiązek ich stosowania przez podmioty wprowadzające paliwa do obrotu i realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy. Obowiązek zapewnienia w danym roku co najmniej minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, wynikający z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.), jest realizowany niezależnie od stosowanych ulg podatkowych, stanowiących pomoc publiczną z tytułu wsparcia rynku biopaliw.

W związku z powyższym uznano, że przepisy nakładające obowiązek stosowania minimalnego udziału biokomponentów w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych wprowadzanych do obrotu są skuteczne i w praktyce wystarczają do realizacji NCW.

Jednocześnie należy zauważyć, że w Ministerstwie Gospodarki rozpoczęły się prace nad zmianą „Wieloletniego programu (...)”. Celem tych prac jest aktualizacja zapisów ww. programu oraz wypracowanie nowych form wsparcia dla biopaliw lub innych paliw odnawialnych, które mogłyby stanowić alternatywę dla funkcjonujących w chwili obecnej rozwiązań. Proponowane jest m.in. wsparcie dla działań proekologicznych w ramach pomocy de minimis dla wytwórców biokomponentów, producentów oraz podmiotów wytwarzających półprodukty do ich wytwarzania (alkohol etylowy, olej roślinny), inwestujących w proekologiczne technologie. Przedmiotowe wsparcie finansowane byłoby realizowane z budżetu. Podkreślić jednak należy, że są to tylko wstępne propozycje rozwiązań.

II. Odnośnie do pytania drugiego, dotyczącego wpływu, jaki może mieć likwidacja ulgi akcyzowej z tytułu dodawania biokomponentów do paliw na ceny innych towarów i usług w Polsce, wyjaśnić należy, że - jak wynika z kompleksowej informacji na temat realizacji „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014” - stosowana obecnie pomoc publiczna nie ma znaczącego wpływu na cenę hurtową paliw z dodatkiem biokomponentów. Ceny wprowadzanych do obrotu paliw ciekłych z dodatkiem biokomponentów do 5% nie różnią się od cen tych paliw bez dodatku biokomponentów.

Rezygnacja z obniżonych stawek akcyzy dla paliw silnikowych z zawartością biokomponentów spowoduje realny wzrost wpływów do budżetu państwa szacowany na ok. 1497,1 mln zł rocznie.

Ze względu na cenotwórczy charakter podatku akcyzowego należy liczyć się z tym, że przedsiębiorcy wytwarzający lub nabywający paliwa silnikowe z zawartością biokomponentów, a następnie wprowadzający je do obrotu będą ponosić wyższe koszty prowadzonej działalności, które następnie będą przerzucane w cenie na konsumentów. W praktyce może to oznaczać wzrost cen powyższych paliw. Przykładowo, w przypadku benzyny z zawartością 5% bioetanolu wzrost cen wynikający z braku obniżonej stawki akcyzy może wynieść ok. 0,10 zł za 1 litr z podatkiem VAT, natomiast w przypadku oleju napędowego z zawartością 5% estru wzrost ten powinien oscylować na ok. 0,06 zł za 1 litr z podatkiem VAT.

Ceny detaliczne paliw silnikowych należą do kategorii cen umownych, tj. ustalanych w oparciu o mechanizmy rynkowe. Jakkolwiek wpływ podatku akcyzowego na poziom cen jest bezsporny, to jednak nie jest on jedynym elementem determinującym ich zmianę. Mnogość i złożoność czynników warunkujących wysokość cen paliw, zwłaszcza tych pozostających po stronie producentów i podmiotów biorących udział w ich obrocie handlowym, utrudniają precyzyjne określenie poziomu cen. Ostateczna weryfikacja przyjętego poziomu cen wyrobów odbywa się na poziomie konsumenta, zatem producenci i podmioty uczestniczące w obrocie tymi wyrobami biorą pod uwagę również element akceptacji tych cen przez konsumentów.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Jacek Kapica

Warszawa, dnia 21 lutego 2011 r.

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, biopaliwa, interpelacja, paliwo, biokomponenty

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...