25.03.2011: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Gminy zaskoczone rozporządzeniem Ministra Finansów

Interpelacja nr 20397 do ministra finansów w sprawie obowiązku wliczania przez samorządy terytorialne do swojego zadłużenia zobowiązań wynikających z umów publicznoprawnych, leasingu i umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok

Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z rozporządzeniem z 23 grudnia 2010 r. od 1 stycznia 2011 r. samorządy lokalne zobligowane są wliczać do zadłużenia gmin, oprócz kredytów, pożyczek, papierów dłużnych, także zobowiązania, które wynikają z umów publicznoprawnych, leasingu i umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok. Ta zmiana regulacji prawnych wywołała duży niepokój w wielu gminach, które dokonują teraz pośpiesznych analiz, czy nowe przepisy nie spowodują przekroczenia przez nie ustawowego limitu zadłużenia. Według danych przedstawionych przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych 86 samorządów może przekroczyć w 2011 r. ustawowy 60-procentowy limit długu wobec dochodów. Jednostki, które przekroczą ten limit, zobligowane będą do przygotowania i przeprowadzenia planu naprawczego. Przepisy tego rozporządzenia spowodują także wstrzymanie wielu planowanych i rozpoczętych przez samorządy lokalne inwestycji, które mają być współfinansowane z funduszy europejskich, a wymagają zapewnienia wkładu własnego gminy. Wprowadzenie nowych przepisów, które w sposób istotny wpływają na sytuację finansową gmin, było dla nich sporym zaskoczeniem, dlatego uważają, że ministerstwo powinno dać możliwość przygotowania się samorządom do zmian poprzez wprowadzenie vacatio legis.

W związku z tą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Czy ministerstwo przeprowadziło analizę, jak nowe regulacje odnoszące się do zasad obliczania zadłużenia samorządów wpłyną na sytuację finansową i ich plany inwestycyjne?

2. Czy wprowadzenie nowych regulacji prawnych było poprzedzone konsultacjami z przedstawicielami samorządów lokalnych?

3. Czy ministerstwo nie powinno zastosować vacatio legis, by władze samorządowe mogły przygotować się wcześniej do wprowadzanych zmian w przepisach?

Z poważaniem

Poseł Jan Warzecha

Warszawa, dnia 1 lutego 2011 r.

Odpowiedź: Dominik Radziwiłł - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Szanowny Panie Marszałku!

Odpowiadając na interpelację pana Jana Warzechy, posła na Sejm RP, przekazaną pismem z dnia 7 lutego 2011 r. (SPS-023-20397/11), dotyczącą obowiązku wliczania przez samorządy terytorialne do swojego zadłużenia zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, leasingu, umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok, uprzejmie wyjaśniam.

1. Definicja kredytów i pożyczek zawarta w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252, poz. 1692) jest zgodna z prezentowanym od 2001 r. (tj. od momentu wejścia w życie pierwszego rozporządzenia dotyczącego sprawozdawczości z zakresu długu) przez ministra finansów stanowiskiem, że klasyfikacja danego zobowiązania do tytułów dłużnych nie zależy od jego nazwy, ale od sensu ekonomicznego (wynika to z ujednolicania statystyki z zakresu długu publicznego do standardów międzynarodowych – ESA95 definiuje zobowiązania w sposób funkcjonalny).

Obecna definicja stanowi doprecyzowanie w regulacjach prawnych (rozporządzeniu) dotychczasowego stanowiska ministra finansów, a nie rozszerzenie kategorii kredyty i pożyczki. Celem dookreślenia tytułu, jakim są kredyty i pożyczki, jest dążenie do otrzymania pełnej i rzetelnej informacji o rzeczywistym zadłużeniu jednostek sektora finansów publicznych. Dodatkowo należy podkreślić, że zarówno leasing finansowy, jak i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, były już wcześniej wprost wymieniane jako rodzaje zobowiązań zaliczanych do kategorii kredyty i pożyczki. Potwierdzeniem tego mogą być zarówno przepisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770) oraz z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781, z późn. zm.), jak i rozporządzenie ministra finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247), gdzie do kategorii kredytów i pożyczek zaliczono wprost leasing finansowy oraz umowy o partnerstwie publicznoprywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego.

Dodatkowym potwierdzeniem może być fakt, że przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym wprost wyróżniały umowy o partnerstwie publicznym-prywatnym, które ze względu na rozłożenie ryzyk pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym mogą mieć wpływ na poziom długu publicznego.

Biorąc powyższe pod uwagę, rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na sytuację finansową i plany inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego.

2. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, było przedmiotem zarówno konsultacji międzyresortowych, jak i konsultacji ze stroną samorządową w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Minister finansów pismem z dnia 4 listopada 2010 r. przekazał Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt przedmiotowego rozporządzenia. Na posiedzeniu tej komisji w dniu 15 grudnia 2010 r. strona samorządowa nie zgłosiła żadnych uwag. Projekt rozporządzenia był również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) rozporządzenia wydane na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r. Zatem istniała konieczność wydania rozporządzenia z terminem wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Niemniej należy podkreślić, że rozporządzenie nie działa wstecz. Należy mieć bowiem na uwadze, że art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych stanowi, iż łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, natomiast w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Zatem biorąc pod uwagę powyższe, nowe rozporządzenie będzie miało zastosowanie dopiero do oceny wskaźnika limitu zadłużenia za I kwartał 2011 r.

Z poważaniem

Dominik Radziwiłł - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Hasła tematyczne: jednostki samorządu terytorialnego (jst), dochody samorządów, samorządy

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...
25.03.2011 15:55:01
podwójnie opodatkowany