Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.01.2011

Jak rozliczyć zaliczki w przypadku zmiany stawki VAT

Pytanie podatnika: W jaki sposób rozliczyć otrzymane wpłaty (zaliczki) na poczet ceny, gdy zostały wystawione na nie faktury VAT w przypadku, w którym po otrzymaniu zaliczki, a przed przekazaniem lokalu nabywcy oraz przeniesieniu własności następuje zmiana stawki VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20.08.2010 r. (data wpływu 24.08.2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13.10.2010 r. (data wpływu 18.10.2010 r., data nadania 13.10.2010 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu z dnia 05.10.2010 r. nr IPPP2-443-625/10-2/KG (skutecznie doręczonym w dniu 12.10.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczania otrzymanych zaliczek w przypadku zmiany stawki podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.08.2010 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczania otrzymanych zaliczek w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13.10.2010 r. (data wpływu 18.10.2010 r., data nadania 13.10.2010 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu z dnia 05.10.2010 r. nr IPPP2-443-625/10-2/KG (skutecznie doręczonym w dniu 12.10.2010 r.). Wniosek został uzupełniony w terminie ustawowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej buduje i sprzedaje lokale mieszkalne i użytkowe. W trakcie trwania budowy Spółka zawiera przedwstępne umowy sprzedaży lokali wraz z udziałami w użytkowaniu wieczystym oraz części wspólnych, w których nabywcy zobowiązują się do uiszczenia wpłat na poczet ceny sprzedaży lokalu. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie budynku, lokale przekazywane są protokołami zdawczo-odbiorczymi kupującym. Następnie, po zapłaceniu całej kwoty sprzedaży, sporządzany jest akt notarialny przenoszący własność lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób rozliczyć otrzymane wpłaty (zaliczki) na poczet ceny, gdy zostały wystawione na nie faktury VAT w przypadku, w którym po otrzymaniu zaliczki, a przed przekazaniem lokalu nabywcy oraz przeniesieniu własności następuje zmiana stawki VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana stawki podatku dla dostarczonego towaru lub świadczonej usługi po otrzymaniu zaliczki (skutkującej powstaniem obowiązku podatkowego), a przed wydaniem tego towaru lub wykonaniem usługi nie powoduje obowiązku dokonania korekty zarówno stawki podatku, jak i kwoty netto oraz wystawiania faktury korygującej.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. W myśl § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dniu wykonania tych czynności. Określony w przepisach moment powstania obowiązku podatkowego wskazuje na termin rozliczenia przez podatnika podatku z tytułu wykonanej czynności.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż w przypadku otrzymania części należności, podatek należny podlega rozliczeniu w miesiącu jej otrzymania i według stawek podatku obowiązujących w tym dniu. Jednocześnie należy zauważyć, iż w ocenie Spółki zmiana stawek podatku, jest niezależna w żaden sposób od podatnika, jest natomiast skutkiem prowadzonej przez państwo polityki ekonomicznej i jest możliwa dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniego procesu legislacyjnego, a w konsekwencji powyższego nie zostają wypełnione przesłanki określone w § 13 i § 14 powołanego wyżej rozporządzenia, co skutkuje tym, iż powyższe przepisy rozporządzenia z dnia 28.11.2008 r. nie znajdują zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Jednym z podstawowych obowiązków, nałożonych przez ustawodawcę na podatników podatku od towarów i usług, jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, dokumentowanie czynności dokonywanych w obrocie gospodarczym.

Podstawowym dokumentem, potwierdzającym zaistnienie określonych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest faktura VAT wystawiana przez podatników podatku VAT w trybie art. 106 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 106 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, art. 106 ust. 1, 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik wystawia fakturę w przypadku sprzedaży towaru lub usługi oraz w przypadku otrzymania zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno - prawna faktury VAT zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt nabycia określonych towarów lub usług lub też otrzymania zaliczki.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Stosownie do § 14 ust. 1 powołanego rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W myśl § 14 ust. 2 powołanego rozporządzenia, faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:

1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,
b. nazwę towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;

3. kwotę podwyższenia ceny bez podatku;
4. kwotę podwyższenia podatku należnego.

Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej (§ 14 ust. 3 rozporządzenia).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej buduje i sprzedaje lokale mieszkalne i użytkowe. W trakcie trwania budowy Spółka zawiera przedwstępne umowy sprzedaży lokali wraz z udziałami w użytkowaniu wieczystym oraz części wspólnych, w których nabywcy zobowiązują się do uiszczenia wpłat na poczet ceny sprzedaży lokalu. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie budynku, lokale przekazywane są protokołami zdawczo-odbiorczymi kupującym. Następnie, po zapłaceniu całej kwoty sprzedaży, sporządzany jest akt notarialny przenoszący własność lokalu. Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą sposobu, w jaki jest on zobowiązany rozliczyć otrzymane wpłaty (zaliczki) na poczet ceny, gdy zostały wystawione na nie faktury VAT w przypadku, w którym po otrzymaniu zaliczki, a przed przekazaniem lokalu nabywcy oraz przeniesieniu własności następuje zmiana stawki VAT.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy iż w przedmiotowym przypadku nie zaistniały przesłanki określone w § 13 oraz § 14 cytowanego rozporządzenia, bowiem faktury wystawiono w sposób prawidłowy, nastąpiła zmiana stawki podatku VAT, co jest zdarzeniem niezależnym od Podatnika, a zatem nie może wpływać na jego rozliczenie podatkowe, a tym samym nie może nakładać na niego obowiązku wystawienia faktur korygujących. Opodatkowanie zaliczek na poczet ceny nastąpiło bowiem zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w momencie powstania obowiązku podatkowego dla przedmiotowych zaliczek na poczet dostawy nieruchomości.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ stwierdza, że w sytuacji gdy Spółka otrzymała zaliczkę przed przekazaniem lokalu nabywcy oraz przeniesieniu własności, to obowiązek podatkowy powstał - zgodnie art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług - w momencie otrzymania tej zaliczki. Zatem rozliczenie podatku winno nastąpić według stawek obowiązujących w dacie otrzymania tych wpłat (zaliczek) przez Wnioskodawcę.

Należy jednak zauważyć, że dokonując ostatecznego rozliczenia transakcji Wnioskodawca winien mieć na uwadze obowiązujące w tym momencie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, nie natomiast przepisy obowiązujące w dacie zawarcia umowy czy otrzymania zaliczek. Strona ma bowiem obowiązek zastosowania stawki podatku VAT obowiązującej w dacie dokonania tego rozliczenia, bez konieczności wystawiania faktur korygujących VAT, dotyczących otrzymanych uprzednio zaliczek na poczet ceny sprzedaży.

Zatem, w sytuacji kiedy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostawy lokali mieszkalnych i użytkowych, Wnioskodawca będzie obowiązany wystawić fakturę końcową zawierającą stawkę podatku VAT właściwą dla dostarczanego towaru (na dzień wystawienia faktury) z jednoczesnym skorygowaniem in minus sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z tytułu przyjęcia zaliczek.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w sytuacji gdy zostaną ustanowione przepisy przejściowe regulujące przedmiotową kwestię, Wnioskodawca będzie zobowiązany do ich zastosowania.

Zatem należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna z dnia 23.11.2010 r., sygn. IPPP2-443-625/10-4/KG - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Hasła tematyczne: vat, stawka vat - stawka podatku od towarów i usług, faktury zaliczkowe, faktura końcowa

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz