Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.05.2010

Urlop wychowawczy nie dla przedsiębiorcy

Interpelacja nr 15184 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieodprowadzania przez państwo składek emerytalnych w przypadku kobiet przedsiębiorców przebywających na urlopach wychowawczych

Pani Minister! W obecnie obowiązującym w Polsce systemie prawnym funkcjonuje słuszne rozwiązanie polegające na opłacaniu przez państwo składek emerytalnych od kobiet, które przebywają na urlopie wychowawczym.

Problem polega jednak na tym, że z tego przepisu nie mogą korzystać kobiety, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Można więc w tym przypadku mówić o dyskryminacji tej grupy społecznej.

Jeśli bowiem prawo do składek emerytalnych płaconych w czasie trwania urlopu wychowawczego przez państwo mają matki zatrudnione na etacie, to nie ma powodu, by także panie prowadzące własną działalność gospodarczą nie były nim objęte. Przecież nie wszystkie przedsiębiorstwa, także te prowadzone przez kobiety, przynoszą dochód, który pozwoliłby ich właścicielom nie martwić się o swą emeryturę.

W związku z powyższym pragnę się poinformować:

Jaka jest opinia i plany Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwestii nieodprowadzania przez państwo składek emerytalnych od kobiet przedsiębiorców przebywających na urlopie wychowawczym?

Z poważaniem

Poseł Adam Wykręt

Bielsko-Biała, dnia 15 marca 2010 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 15184 w sprawie nieodprowadzania przez państwo składek emerytalnych w przypadku kobiet przedsiębiorców przebywających na urlopach wychowawczych

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 25 marca 2010 r., znak SPS-023-15184/10, dotyczące interpelacji pana posła Adama Wykręta z dnia 15 marca 2010 r., znak BK-023-15209/10, w sprawie nieodprowadzania przez państwo składek emerytalnych od kobiet przedsiębiorców przebywających na urlopach wychowawczych uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Ustosunkowując się do kwestii ewentualnego rozszerzenia uprawnień do urlopu wychowawczego na osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, należy wskazać, że nie mogą one w obecnym stanie prawnym korzystać z urlopu wychowawczego, gdyż jest to prawo przysługujące jedynie pracownikom, tj. osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.

Celem urlopu wychowawczego jest umożliwienie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem osobom zobowiązanym do świadczenia pracy w ramach podporządkowania pracowniczego, jakim charakteryzuje się stosunek pracy (art. 22 § 1 Kodeksu pracy). Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do udzielania urlopu wychowawczego na wniosek pracownika. Prawo do urlopu wychowawczego daje więc możliwość czasowego zawieszenia obowiązków pracowniczych, aby umożliwić pracownikowi sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Natomiast aktywność zawodowa osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek jest realizowana w warunkach zasadniczo różniących się od zatrudnienia pracowniczego. Osoby świadczące pracę w ramach własnej działalności gospodarczej organizują ją samodzielnie i same też decydują o sposobie, miejscu i czasie jej wykonywania.

Są zatem niezależne, jeśli chodzi o możliwość zorganizowania pracy w sposób dający pogodzić się ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Dowiodły tego wyraźnie ubezpieczone, które w okresie przebywania na urlopach wychowawczych udzielonych przez pracodawców prowadziły działalność zarobkową, a których ubezpieczenie było przedmiotem prac i dyskusji w ramach rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe.

Pragnę jednocześnie zauważyć, iż pracodawcy, który udzielił urlopu wychowawczego, przysługuje także uprawnienie kontrolne w zakresie wykorzystywania przez pracownika tego urlopu zgodnie z celem, jakiemu służy. W razie bowiem powzięcia wiadomości o zaprzestaniu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy. Z oczywistych powodów zasada ta nie miałaby zastosowania do osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Nie będzie bowiem podmiotu władnego kontrolować wykorzystywanie urlopu wychowawczego zgodnie z przeznaczeniem, a w razie nadużywania tego uprawnienia - do odwołania takiej osoby z urlopu wychowawczego.

Jednocześnie należy podkreślić, że wśród licznych grup ubezpieczonych podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jedynie pracownikom, funkcjonariuszom Służby Celnej oraz pracującym w spółdzielni członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych przysługuje prawo do urlopu wychowawczego. Związane jest to z faktem, że cechą charakterystyczną stosunku pracy, pokrewnego mu wykonywania zatrudnienia w ramach członkostwa w rolniczych spółdzielni produkcyjnych czy spółdzielni kółek rolniczych (albo odpowiednio służby celnej) jest osobiste świadczenie pracy w ramach podporządkowania pracowniczego, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Ponadto w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z możliwości jej zawieszenia. Od dnia 20 września 2008 r. zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r., Nr 155, poz. 1095, ze zm.) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, ze zm.) osoba prowadząca działalność gospodarczą nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Natomiast odnosząc się do kwestii dyskryminacji osób prowadzących działalność gospodarczą w dostępie do prawa do urlopu wychowawczego, należy stwierdzić, że pracownicy i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie należą do tej samej ani podobnej kategorii podmiotów, które zasada równości nakazuje traktować jednakowo. Skoro więc należą do różnych kategorii podmiotów, uzasadnione jest, w świetle zasady równości, ich odmienne traktowanie przez prawo.

Z szacunkiem

Sekretarz stanu

Jarosław Duda

Hasła tematyczne: urlop wychowawczy, działalność gospodarcza, ministerstwo pracy i polityki społecznej, składki zus, przedsiębiorca, interpelacja

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz