05.09.2007: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

Czas pracy — Zmiana wymiaru czasu pracy

Pytanie: Na jakich zasadach pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego może domagać się zmiany wymiaru czasu pracy?

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy następuje na wniosek osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego. Pismo w tej sprawie powinno się znaleźć w jej aktach osobowych (w części B).

Kodeks pracy umożliwia pracownikom uprawnionym do urlopu wychowawczego złożenie wniosku o obniżenie ich wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Wniosek opiewający na okres, w którym pracownik mógłby wykorzystywać urlop wychowawczy, obliguje pracodawcę do zmniejszenia wymiaru czasu pracy tej osoby we wskazanym przez nią zakresie. Może to dotyczy całego okresu urlopu wychowawczego albo jego części.

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do jego otrzymania (posiadanie co najmniej 6-miesięcznego ogólnego stażu pracy) nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. Wymiar tego urlopu został określony na maksymalnie 3 lata.

Urlop wychowawczy nie musi być wykorzystywany jednorazowo, jednak pracownik nie ma w tej kwestii całkowitej swobody. Urlop ten może być mianowicie wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Art. 186 § 2 k.p. inaczej reguluje kwestię urlopu wychowawczego w stosunku do osób, które opiekują się dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W takich sytuacjach co prawda wymiar urlopu wychowawczego jest taki sam (3 lata), ale zdecydowanie inaczej wygląda okres, przez jaki można o niego wnioskować. Jeżeli dziecko to wymaga osobistej opieki pracownika, może on wykorzystywać ten urlop do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Jest to jedyny przypadek, w którym pracodawca na wniosek pracownika jest zobligowany do zmniejszenia wymiaru czasu pracy zatrudnionej osoby. Istotne jest to, że pracodawca jest ściśle związany wnioskiem pracownika — obniżenie etatu musi nastąpić we wskazanym w nim zakresie. Granicą żądania jest tutaj połowa pełnego wymiaru czasu pracy (a nie połowa dotychczasowego wymiaru czasu pracy danej osoby). Domaganie się przez pracownika dalszego pomniejszenia etatu nie wiąże pracodawcy, co oczywiście nie oznacza, że do takiego wniosku nie może się przychylić (podkreślmy jednak — na zasadach ogólnych, czyli na zasadzie pełnej swobody pracodawcy). Jeżeli jednak w takiej sytuacji odmówi, powstaje problem (który jest raczej bardziej teoretyczny), czy następuje zmniejszenie etaty do połowy wymiaru czasu pracy (przypomnijmy — mówimy o sytuacji, gdy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego domaga się większego pomniejszenia czasu pracy, np. do 1/4 etatu). Tego rodzaju skutek nie może automatycznie wystąpić. Pracodawca winien raczej poinformować pracownika o zakresie przysługującego mu prawa, a osoba wnosząca o zmianę etatu powinna złożyć kolejny wniosek.

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy na wniosek pracownika, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego, skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem jego wynagrodzenia.

Skorzystanie z tej możliwości nie zamyka drogi do wykorzystywania przez tę osobę urlopu wychowawczego, o który może wnioskować w każdym czasie (oczywiście w granicach czasowych zakreślonych przez przepisy Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:

Art. 186, 1867 Kodeksu pracy

Marek Rotkiewicz

Hasła tematyczne: czas pracy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...