04.11.2009: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

Zakwaterowanie pracowników pracujących za granicą

Czy zakwaterowanie pracowników pracujących za granicą będzie dla nich świadczeniem podlegającym opodatkowaniu?

Zwrot kosztów zakwaterowania jest zwolniony (do wysokości limitu) od podatku tylko dla pracowników będących w podróży służbowej. Jeżeli pracownik znajduje się w podróży służbowej, to pracodawca ma obowiązek zapewnić mu nocleg lub zwrócić poniesione przez niego wydatki na ten cel. W przypadku zagranicznej podróży służbowej pracodawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów noclegu pracownika w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, nie więcej jednak niż limit określony w załączniku do rozporządzenia (rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju; Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

W uzasadnionych przypadkach (np. niemożność znalezienia noclegu, którego koszt mieściłby się w limicie) zwrot może być dokonany w wysokości przekraczającej limit. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu. Zwrot kosztów nie przysługuje, gdy pracodawca zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg.

Pracownikowi pracującemu za granicą, który nie jest w podróży służbowej, nie przysługują dodatkowe świadczenia, a jeżeli takie świadczenia otrzymuje od pracodawcy, to podlegać one będą (najczęściej) opodatkowaniu. Podobnie jest ze świadczeniem polegającym na zapewnieniu pracownikowi zakwaterowania w przypadku wykonywania pracy za granicą.

Świadczenie takie może mieć formę pieniężną (gdy pracodawca zwraca pracownikowi poniesione przez niego wydatki na wynajem mieszkania) lub formę świadczenia w naturze (gdy pracownikowi udostępnia się lokal mieszkalny).

Jeżeli pracownikowi udostępnia się lokal nieodpłatnie, to wartość przychodu, zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej: updof), ustala się w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu. Nie ma tutaj znaczenia, czy świadczenie to zapewnione jest bezpośrednio przez pracodawcę czy też inny podmiot, np. kontrahenta pracodawcy, na rzecz którego wykonywana jest praca. Jeżeli wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu w Polsce (zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania), to wartość świadczenia z tytułu zakwaterowania pracownika należy wycenić według cen rynkowych (czyli równowartości czynszu, który przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu) i doliczyć do przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 19 updof wolna od podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w:

• hotelach pracowniczych,
• kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Zgodnie z art. 21 ust. 14 ww. ustawy powyższe zwolnienie ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4, tj. podwyższonych kosztów uzyskania przychodów stosowanych w jednym bądź więcej niż jednym zakładzie pracy.

Pojęcia „hotelu pracowniczego” oraz „kwatery prywatnej wynajmowanej na cele zbiorowego zakwaterowania” nie zostały zdefiniowane w przepisach podatkowych, stąd należy interpretować je zgodnie z potocznym rozumieniem. W myśl interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 stycznia 2008 r., sygn. IPPB2/415-222/07-4/AZ:

Pod pojęciem zakwaterowania pracownika w «hotelu pracowniczym» rozumieć należy udostępnienie mu w budynku typu hotelowego lokalu przeznaczonego na okresowy pobyt pracowników. Nie ma tutaj znaczenia, do kogo należy hotel, w którym pracodawca udostępnia pomieszczenia. Zwolnieniem objęte są zarówno te przypadki, w których hotel prowadzony jest przez zakład pracy, jak i te przypadki, w których prowadzony jest on przez inny podmiot, od którego zakład pracy wynajmuje miejsca hotelowe. Hotel ma charakter pracowniczy, jeżeli są w nim zakwaterowani pracownicy zakładu prowadzącego hotel, jak i innych zakładów, jeśli między zakładami została podpisana umowa, na mocy której udostępnione zostały miejsca hotelowe.

Oprócz typowych form hoteli pracowniczych, jak: hotel asystenta, pielęgniarski, nauczycielski, pocztowy czy garnizonowy, ze zwolnienia podatkowego z tytułu zakwaterowania w hotelu pracowniczym może skorzystać np. zakwaterowanie pracowników budowlanych w kontenerach mieszkalnych oraz wynajęcie dla pracowników pokoi w hotelu komercyjnym.

Wynajmowanie kwatery na cele zbiorowego zakwaterowania można rozumieć w ten sposób, że kwatera (mieszkanie lub jego część) powinna być przeznaczona do wykorzystywania przez więcej niż jednego pracownika (co nie oznacza, że jeśli w pewnym momencie z kwatery korzysta tylko jeden pracownik, nie można skorzystać ze zwolnienia).

Zwolnienie od podatku kwoty 500 zł miesięcznie dotyczy każdego pracownika oddzielnie. Kwota w wysokości niższej niż 500 zł będzie zwolniona z podatku dochodowego. W przypadku gdy koszt świadczenia przekroczy w danym miesiącu 500 zł, nadwyżka, tj. różnica pomiędzy kosztem wynajmu a kwotą zwolnioną, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Różnica ta będzie stanowiła przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 updof.

Przykład:
Przedsiębiorstwo wynajmuje mieszkanie dla swoich pracowników. Koszt wynajmu wynosi 1400 zł, a w mieszkaniu zostanie zakwaterowanych czterech pracowników.
Oznacza to, że wartość świadczenia przypadająca na jednego pracownika wynosi 350 zł. Kwota ta mieści się w kwocie wolnej od podatku. Pracownik otrzyma świadczenie w wysokości 350 zł (czyli wolne od podatku) nawet w sytuacji, gdy w którymś miesiącu w mieszkaniu tym będzie zakwaterowanych mniej pracowników.

Mariusz Makowski
Doradca podatkowy

Hasła tematyczne: preferencje i zwolnienia, podróż służbowa, pracownicy, Świadczenia na rzecz pracowników, hotel pracowniczy, kwatera prywatna, nocleg

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...