14.03.2008: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec nowego pracownika

Pytanie: Jakie dane powinna zawierać informacja dotycząca czasu pracy przekazywana każdej nowo zatrudnionej osobie?

Odpowiedź

Informacja w zakresie czasu pracy obejmować powinna określenie obowiązującej tego konkretnego pracownika dobowej i tygodniowej normy czasu pracy. Jeżeli w zakładzie pracy nie ma regulaminu pracy (zatrudnienie poniżej 20 pracowników) wskazać należy również obowiązującą w firmie porę nocną.

Kodeks pracy zobowiązuje każdego pracodawcę do pisemnego poinformowania pracownika w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę o (lub – w zależności od sytuacji – od dnia zawarcia spółdzielczej umowy o pracę, nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru, powołania, mianowania):

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, wskazanych w czterech pierwszych z wymienionych wyżej punktów może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. Jak wskazuje art. 9 k. p., ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. W odniesieniu do tych informacji właściwe będą jednak najczęściej przepisy powszechnego praw pracy (Kodeksu pracy i innych ustaw i aktów wykonawczych dotyczących prawa pracy).

Zakres informacji rozszerza się, jeśli pracodawca zatrudnia poniżej 20 pracowników (a więc nie wydaje regulaminu pracy) o takie elementy swoiste dla danego zakładu pracy, jak:

  • obowiązująca w zakładzie pracy pora nocna,
  • miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia,
  • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Istnieje także obowiązek przekazania pracownikom informacji o zmianie wyżej wymienionych warunków zatrudnienia oraz o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty. Powinno to zostać dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

Według § 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.), pracodawca zobowiązany jest uzyskać od pracownika przed dopuszczeniem go do pracy pisemne potwierdzenie zapoznania się z informacją. Takie potwierdzenie powinno się znaleźć w aktach osobowych tej osoby (w części B).

Informacja dla pracownika powinna być spersonalizowana – nawet jeżeli wskazujemy tylko na przepisy prawa pracy to nie wystarczy podanie aktów prawnych, ale zawsze konkretnych przepisów odnoszących się do sytuacji danego, konkretnego pracownika.

Podstawa prawna:

  • Art. 29 Kodeksu pracy,
  • § 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

Marek Rotkiewicz

Hasła tematyczne: praca i zatrudnianie, ministerstwo pracy i polityki społecznej, czas pracy, kodeks pracy, pracownicy, układ zbiorowy, pracodawca

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...
01.04.2008 21:53:08
Spec