[Szkolenie on-line] Rachunek przepływów pieniężnych – istota, zasady i metody sporządzania

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawiona zostanie problematyka przygotowania rachunku i kluczowych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wpływających na przepływy pieniężne. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 11 Rachunek przepływów pieniężnych.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

 • Istota rachunku przepływów pieniężnych - jego powiązanie z elementami sprawozdania finansowego

 • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

 • Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

 • Charakterystyka działalności prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych

 1. Istota rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią

 • Ujęcie bilansowych zmian stanu w rachunku przepływów pieniężnych

 • Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Zmiana stanu należności długoterminowych

 • Zmiana stanu inwestycji długoterminowych

 • Zmiana stanu inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

 • Zmiana stanu inwestycji w długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe (bez środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych).

 • Zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych

 • Zmiana stanu zapasów

 • Zmiana stanu należności krótkoterminowych

 • Zmiana stanu inwestycji krótkoterminowych

 • Zmiana stanu inwestycji w krótkoterminowe aktywa finansowe (bez środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

 • Zmiana stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych

 • Zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych

 • Zmiana stanu kapitału własnego

 • Zmiana stanu rezerw na zobowiązania

 • Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych

 • Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

 • Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (pasywa)

 • Leasing finansowy w rachunku przepływów pieniężnych

 • Różnice kursowe

  • Różnice kursowe zrealizowane dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej
  • Różnice kursowe niezrealizowane dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej
  • Różnice kursowe z tytułu bilansowej wyceny środków pieniężnych
 • Odsetki
 1. Wybrane operacje niepieniężne lub wymagające przesunięcia w obrębie rachunku przepływów pieniężnych

 • Konwersja zobowiązań na kapitał własny

 • Pokrycie straty z kapitału zakładowego

 • Należności długo- i krótkoterminowe z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji

 • Zobowiązania długo- i krótkoterminowe z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub inwestycji

 • Dywidendy niewypłacone

 • Przychody i koszty z tytułu wynajmu i eksploatacji nieruchomości inwestycyjnej

 • Przeszacowanie aktywów finansowych, których skutki odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny

 • Darowizny w postaci składników aktywów trwałych oraz dotacje otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych i środków trwałych w budowie

 • Aport

 • Przekwalifikowanie zapasów do środków trwałych

 1. Przepływy z działalności inwestycyjnej

 2. Przepływy z działalności finansowej

 3. Rachunek przepływów pieniężnych a dodatkowe informacje i objaśnienia

 4. Całościowy przykład ujęcia bilansowych zmian stanu aktywów i pasywów w rachunku przepływów pieniężnych

 5. Metoda bezpośrednia

 6. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »