[Szkolenie on-line] Amortyzacja w prawie bilansowym w praktyce - ujmowanie, wycena i likwidacja, dokumentacja, odpisy

Na szkoleniu prezentujemy zasady ujmowania, wyceny i likwidacji środków trwałych, techniki dokonywania odpisów amortyzacyjnych, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe". Uczestnicy w trakcie szkolenia zdobędą, utrwalą i usystematyzują wiedzę, obejmującą między innymi zasady organizacji gospodarki i dokumentacji środków trwałych, metody amortyzacji oraz procedury związane z zaprzestaniem ujmowania środków trwałych w ewidencji.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Definicja środków trwałych

  1. Pojęcie środka trwałego wg Ustawy o rachunkowości

  2. Pojęcie środka trwałego wg Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

  3. Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych

  4. Kompletność środka trwałego

  5. Zdatność do użytkowania środka trwałego

  6. Przeznaczenie środka trwałego na własne potrzeby jednostki

  7. Wartość istotna środka trwałego

 2. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych

  1. Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych

  2. Szczególne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych

 3. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych

  1. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego w cenie nabycia

  2. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w koszcie wytworzenia

  3. Ogólne zasady ustalania wartości początkowej w koszcie wytworzenia

  4. Szczególne zasady rozliczania i ewidencji kosztów środków trwałych budowanych siłami własnymi

  5. Moment rozpoczęcia budowy i koszty budowy

  6. Zasady rozliczania kosztów pośrednich budowy

  7. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów wytworzenia

  8. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów remontu (przystosowania)

  9. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu albo w wartości godziwej

  10. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie

  11. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych ujawnionych (nadwyżki)

  12. Koszty niezaliczane do ceny nabycia i kosztów wytworzenia (ulepszenia) środków trwałych

  13. Koszty inwestycji zaniechanych

 4. Dokumentowanie operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych

  1. Dowód OT - "Przyjęcie środka trwałego"

  2. PT - "Przekazanie/Przyjęcie środka trwałego"

  3. Dowód MT - "Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego"

  4. Dowód LT - "Likwidacja środka trwałego"

  5. Bilansowa ewidencja pomocnicza środków trwałych

  6. Ewidencja pomocnicza środków trwałych amortyzowanych z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych

  7. Indywidualne karty środków trwałych

  8. Księga inwentarzowa środków trwałych

  9. Ewidencja pomocnicza ilościowo-wartościowa dla środków trwałych amortyzowanych (umarzanych) jednorazowo

  10. Książka inwentarzowa pozostałych środków trwałych

  11. Indywidualne kartoteki wyposażenia

  12. Numery inwentarzowe środków trwałych

  13. Zasady konstruowania numerów inwentarzowych

  14. Zasady znakowania obiektów inwentarzowych środków trwałych

 5. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych

  1. Unormowania w zakresie amortyzacji bilansowej środków trwałych wg prawa bilansowego i prawa podatkowego

 6. Ogólne zasady amortyzacji bilansowej środków trwałych

  1. Przedmiot amortyzacji

  2. Składniki majątkowe niepodlegające amortyzacji

  3. Czynniki mające wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych

  4. Wartość podlegająca amortyzacji

  5. Okres ekonomicznej użyteczności

 7. Metody amortyzacji

  1. Stawki i stopy amortyzacyjne

  2. Metoda liniowa

  3. Metoda degresywna malejącego salda

  4. Metoda degresywna sumy cyfr rocznych

  5. Metoda degresywno-liniowa

  6. Metoda naturalna

  7. Amortyzacja sezonowa

  8. Wznowienie amortyzacji

  9. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacji

 8. Amortyzacja ulepszeń w obcych środkach trwałych

 9. Plan amortyzacji

 10. Zwiększenie wartości początkowej używanych środków trwałych

 11. Aktualizacja wartości środków trwałych

  1. Zasady rozliczania nakładów ponoszonych w trakcie użytkowania środka trwałego

  2. Nakłady na ulepszenie środków trwałych

  3. Ulepszenia w obcych środkach trwałych

  4. Nakłady na bieżącą eksploatację środków trwałych

 12. Zaprzestanie ujmowania środków trwałych w ewidencji bilansowej

  1. Sprzedaż środków trwałych

  2. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce

  3. Nieodpłatne przekazanie jako aport

  4. Likwidacja środka trwałego oraz stwierdzenie niedoboru

 13. Odłączanie i przyłączanie części dodatkowych i peryferyjnych

 14. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych

  1. Ewidencja pozabilansowa obcych środków trwałych

  2. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych w likwidacji

  3. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych o wartości nieistotnej

 15. Specyfika przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Wszystkie artykuły z tego działu »