[28.11.2022] Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Polskim Ładem

Polskie podmioty, dokonując zakupu od firm z zagranicy, niejednokrotnie są zobowiązane jako płatnik potrącić podatek od wynagrodzenia i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Obowiązek ten wynika zarówno z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak i z ustaw o podatku dochodowym. Jest to tak zwany podatek u źródła (ang. withholding tax).

Zastosowanie tych przepisów rodzi szereg problemów dotyczących rodzaju i wartości transakcji, stawki podatku, stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy rodzaju i zakresu informacji przekazywanych administracji podatkowej. Sytuację komplikuje fakt, że przepisy ulegają ciągłym i zasadniczym zmianom. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła weszły w życie 1 stycznia 2022 r. W szkoleniu uwzględniamy te zmiany oraz podajemy przykłady ich zastosowania.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia

 

 1. Istota i zakres podatku u źródła
  • Siedziba lub miejsce zamieszkania podatnika
  • Definicja płatnika dla celów podatku u źródła
  • Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy
  • Dochody osiąganie na terytorium Polski
 2. Podstawa prawna
  • Konwencja modelowa OECD
  • Ustawy o CIT i o PIT
  • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (zasady stosowania)
 3. Zasady opodatkowania podatkiem u źródła
  • Zasady obliczenia i poboru podatku u źródła
  • Możliwości "ubruttowienia" należności
  • Certyfikat rezydencji oraz oświadczenia niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku u źródła
  • Definicja wypłaty
  • Wynagrodzenie płatnika (klauzula gross-up)
  • Instytucja uprawnionego odbiorcy beneficial owner
  • Szczególne regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła podmiotów powiązanych
  • Praktyczne problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku usług Google, Facebook itp.
  • Kursy walut i ich znaczenie dla rozliczenia podatku u źródła
 4. Przedmiot opodatkowania
  1. Odsetki
   • Definicja (odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki od zobowiązań, odsetki karne)
   • Cash pooling
   • Stawki podatkowe
   • Zasady zwolnienia odsetek z podatku u źródła na podstawie ustaw podatkowych
   • Opodatkowanie odsetek podatkiem u źródła na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  2. Należności licencyjne, prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do użytkowania urządzeń, know-how i inne należności bierne
   • Dzieło literackie, artystyczne i naukowe
   • Znaki towarowe
   • Know-how
   • Licencje na programy komputerowe
   • Prawa do używania praw autorskich
   • Licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych
   • Użytkowanie urządzenia przemysłowego
   • Odszkodowania z tytułu naruszeń
   • Stawka podatkowa,
   • Zasady stosowania zwolnień
   • Opodatkowanie licencji na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  3. Dywidendy
   • Definicja
   • Zaliczka na poczet dywidend
   • Umorzenie udziałów i akcji
   • Warunki stosowania zwolnienia
  4. Usługi niematerialne
   • Definicja pojęcia
   • Usługi doradcze
   • Usługi księgowe
   • Usługi badania rynku
   • Usługi prawne
   • Usługi reklamowe
   • Usługi zarządzania i kontroli
   • Usługi rekrutacji i pozyskania personelu
   • Udzielanie poręczeń i gwarancji
   • Świadczenia o podobnym charakterze - definicja pojęcia oraz zasady stosowania
  5. Działalność widowiskowa, rozrywkowa i sportowa
  6. Działalność przedsiębiorstw żeglugi morskiej i powietrznej w tym podatek u źródła od biletów lotniczych
  7. Należności wypłacane na rzecz osób fizycznych
  8. Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
   • WHT w przypadku pracy najemnej
   • Opodatkowanie WHT dyrektorów, członków zarządów oraz rad nadzorczych
   • Podatek u źródła od zysków kapitałowych.
   • Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw
   • Opodatkowanie sportowców i artystów
   • Pozostałe zasady
 5. Projekt objaśnień oraz zapowiedź objaśnień w zakresie podatku u źródła i jego znaczenie dla rozliczeń WHT
 6. Należyta staranność w podatku u źródła
  • Obowiązek stosowania należytej staranności
  • Pojęcie należytej staranności
  • Czynności, jakie trzeba podjąć, aby dochować należytej staranności
  • Konsekwencje braku dochowania należytej staranności
 7. Pojęcie rzeczywistej działalności gospodarczej - metody weryfikacji
 8. Definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner) i jej znaczenie w prawidłowym rozliczeniu podatku u źródła
  • Definicja pojęcia
  • Zakres stosowania
  • Metody weryfikacji kontrahenta
  • Test rzeczywistego właściciela
  • Obowiązki ustawowe składania oświadczenia
  • Konsekwencje braku weryfikacji kontrahenta
 9. Certyfikaty rezydencji
  • Zasady obowiązujące przed pandemią COVID
  • Zasady obowiązujące w czasie pandemii (Tarcza COVID)
  • Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. (Polski Ład)
  • Wersja elektroniczna certyfikatu rezydencji
 10. Zwolnienia od poboru WHT od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji
 11. Podatek u źródła za obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)
 12. Stosowanie klauzuli look-through approach
 13. Obowiązki dokumentacyjne
  • Deklaracja
  • Informacje IFT
  • Pozostałe obowiązki dokumentacyjne
 14. Sankcje za nieprawidłowe rozliczenie podatku u źródła
  • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
  • Kodeks karny skarbowy - zasady przypisania winy osobie odpowiedzialnej oraz wysokość sankcji karnej
  • Stosowanie stawek podstawowych oraz naliczanie odsetek
  • Sankcje karne skarbowe w przypadku pay and refund z uwzględnieniem zmian od 2022 roku (Polski Ład)
 15. Zasady zaliczania WHT zapłaconego przez podmioty polskie za granicą
 16. Mechanizm pay and refund - zmiana zakresu i zasad stosowania zwolnień oraz niższych stawek w podatku u źródła - znaczenie limitu 2 mln zł - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Polskim Ładem
  • Mechanizm pay and refund
  • Zmiana zakresu stosowania mechanizmu od 2022 roku (należności bierne, podmioty powiązane, dywidendy zagraniczne)
  • Kryterium podmiotowe i kwotowe
  • Typ płatności
  • Znaczenie powiązań pomiędzy podmiotami
  • Beneficjent rzeczywisty - ograniczenie obowiązku badania do wymogów ustawowych
  • Zasady liczenia limitu 2 mln zł
  • Opinia o stosowaniu preferencji z poboru podatku u źródła (rozszerzenie zakresu stosowania)
  • Oświadczenie płatnika (nowe zasady podpisywania i składania)
  • Zasady ubiegania się o zwrot podatku pobranego przez płatnika
  • Odpowiedzialność karna
 17. Zmiany w podatku u źródła wprowadzone Polskim Ładem
  • Zmiany w mechanizmie pay and refund
  • Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
  • Przesłanka rzeczywistej działalności gospodarczej
  • Kryterium należytej staranności
  • Uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych
  • Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji
  • Podatek u źródła w przypadku zakładu
  • Pozostałe zmiany

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »