[27.06.2024] Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, wyceny i likwidacji środków trwałych, techniki dokonywania odpisów amortyzacyjnych, wzory dokumentów oraz praktyczne wskazówki. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe". W trakcie szkolenia omówione zostaną: zasady organizacji gospodarki i dokumentacji środków trwałych, metody amortyzacji, procedury związane z zaprzestaniem ujmowania środków trwałych w ewidencji.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 1. Cel standardu

  1. Zakres standardu

  2. Definicje

  3. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały

  4. Okres ekonomicznej użyteczności

  5. Kompletność i zdatność do użytkowania

  6. Przeznaczenie na własne potrzeby jednostki

  7. Wartość istotna (dolna granica wartości) środka trwałego

 2. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych

  1. Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych

  2. Szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych

 3. Wartość początkowa środka trwałego

  1. Zasady ustalania wartości początkowej

  2. Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby wyceny początkowej środka trwałego

  3. Nieodpłatne otrzymanie

  4. Ujawnienie

 4. Środki trwałe w budowie

  1. Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego

  2. Moment rozpoczęcia budowy

  3. Rozliczenie kosztów pośrednich budowy

  4. Koszty utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby budowy

  5. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego

 5. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego

  1. Ulepszenia środków trwałych

  2. Nakłady na bieżącą eksploatację

 6. Amortyzacja środka trwałego

  1. Wartość podlegająca amortyzacji (w tym koszty likwidacji, rekultywacji)

  2. Termin rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych

  3. Metody amortyzacji

   1. metoda liniowa,

   2. metoda degresywna (określana również jako metoda amortyzacji przyspieszonej lub metoda amortyzacji malejącej),

   3. metoda naturalna

  4. Odpisy amortyzacyjne od obiektów zbiorczych

  5. Jednorazowy odpis wartości początkowej

  6. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacji

  7. Wznowienie odpisów amortyzacyjnych

 7. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego

  1. Sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie

  2. Likwidacja, niedobór środka trwałego

  3. Odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej

 8. Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych

  1. Dokumentacja obrotu

  2. Specyfika inwentaryzacji środków trwałych

 9. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych w sprawozdaniu finansowym

 10. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »