[25.07.2024] Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawiona zostanie problematyka przygotowania rachunku i kluczowych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wpływających na przepływy pieniężne. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 11 Rachunek przepływów pieniężnych. 

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych, controlingu; zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić wiedzę w tej dziedzinie.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Szczegółowy program szkolenia:

 

 1. Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  • Istota rachunku przepływów pieniężnych - jego powiązanie z elementami sprawozdania finansowego
  • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  • Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  • Charakterystyka działalności prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych
 2. Istota rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią
  • Ujęcie bilansowych zmian stanu w rachunku przepływów pieniężnych
  • Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Zmiana stanu należności długoterminowych
  • Zmiana stanu inwestycji długoterminowych
  • Zmiana stanu inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  • Zmiana stanu inwestycji w długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe (bez środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych).
  • Zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych
  • Zmiana stanu zapasów
  • Zmiana stanu należności krótkoterminowych
  • Zmiana stanu inwestycji krótkoterminowych
  • Zmiana stanu inwestycji w krótkoterminowe aktywa finansowe (bez środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)
  • Zmiana stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych
  • Zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych
  • Zmiana stanu kapitału własnego
  • Zmiana stanu rezerw na zobowiązania
  • Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych
  • Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
  • Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (pasywa)
  • Leasing finansowy w rachunku przepływów pieniężnych
  • Różnice kursowe
   • Różnice kursowe zrealizowane dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej
   • Różnice kursowe niezrealizowane dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej
   • Różnice kursowe z tytułu bilansowej wyceny środków pieniężnych
  • Odsetki
 3. Wybrane operacje niepieniężne lub wymagające przesunięcia w obrębie rachunku przepływów pieniężnych
  • Konwersja zobowiązań na kapitał własny
  • Pokrycie straty z kapitału zakładowego
  • Należności długo- i krótkoterminowe z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji
  • Zobowiązania długo- i krótkoterminowe z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub inwestycji
  • Dywidendy niewypłacone
  • Przychody i koszty z tytułu wynajmu i eksploatacji nieruchomości inwestycyjnej
  • Przeszacowanie aktywów finansowych, których skutki odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny
  • Darowizny w postaci składników aktywów trwałych oraz dotacje otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych i środków trwałych w budowie
  • Aport
  • Przekwalifikowanie zapasów do środków trwałych
 4. Przepływy z działalności inwestycyjnej
 5. Przepływy z działalności finansowej
 6. Rachunek przepływów pieniężnych a dodatkowe informacje i objaśnienia
 7. Całościowy przykład ujęcia bilansowych zmian stanu aktywów i pasywów w rachunku przepływów pieniężnych
 8. Metoda bezpośrednia
 9. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »