Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

19.01.2022

[24.01.2022] Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2022 r.

Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej popularne, jednak należy pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka. Dla pracodawców i pracowników z zagranicy największym problemem są długotrwałe procedury legalizacji pobytu cudzoziemca i jego zatrudnienia. Co ciekawe, nowelizacja przepisów zakłada przyśpieszenie procedur legalizacyjnych. Niestety, procedury i przepisy zostały dodatkowo skomplikowane obecną sytuacją epidemiologiczną, która wymusiła wprowadzenie zmian prawnych w niemal wszystkich obszarach. Kolejne wersje "tarczy antykryzysowej" regulują również kwestie pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.  Szkolenie zakończy sesja pytań i odpowiedzi.

 

Program szkolenia:

 

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

2.1. Obywatele Unii Europejskiej

2.2. Obywatele państw trzecich - Ukrainy, Rosji, Białorusi

2.4. Pobyt czasowy a pobyt stały

3. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej w okresie epidemii

3.1. Kto może wjechać do Polski?

3.2. Kto jest kierowany na kwarantannę?

3.3. Kto jest zwolniony z kwarantanny?

3.4. Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii

3.4.1. Przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce

3.4.2. Przedłużenie terminów opuszczenia Polski

3.4.3. Terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały

3.4.4. Ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców (wizy, karty pobytu)

3.4.5. Obowiązki informacyjne organów administracji

4. Legalizacja pobytu cudzoziemców - usprawnienie procedur i wprowadzenie procedur dla osób przyjeżdżających do pracy u przedsiębiorców prowadzących działalność o strategicznym znaczeniu dla Polski

5. Praca cudzoziemców na terenie Polski

5.1 Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej

5.2 Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany planowane od 2019 r.

5.3. Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia

5.4. Zezwolenie na pracę

5.5. Zmiany obowiązujące od 2018 r. - nowa procedura oświadczeniowa oraz nowy typ zezwoleń na pracę sezonową (w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce)

5.6. Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2018

5.7 Zmiany od 2022 r. - wydłużenie okresu pracy na podstawie oświadczenia, preferencje dla niektórych branż

5.8. Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji

5.9. Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń - sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii

6.1. Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy

6.2. Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń

6.3. Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii

6.4. Świadczenia postojowe i inne dla cudzoziemców

7. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

7.1. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

7.2. Miejsce zamieszkania

7.3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

7.4. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych

7.5. Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

7.6. Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

7.7. Ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy (w tym ulga dla młodych)

7.7.1. Zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom

7.7.2. Ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców

7.8. Zasady występowania o nadpłaty podatku

7.9. Certyfikat rezydencji

7.10. Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

7.11. Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców

7.12. Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1

8. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

8.1. Zasada jednego ustawodawstwa

8.2. Zasada równego traktowania

8.3. Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania

8.4. Zasada zachowania praw nabytych

8.5. Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy

8.6. Pracownicy delegowani

8.7. Pracownicy transportu międzynarodowego

8.8. Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich

8.9. Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie

8.10. Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce

8. 11. Ubezpieczenia obywateli państw trzecich

9. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »