Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

19.11.2021

[23.11.2021] Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

Szkolenie prezentuje wszystkie zasady i techniki dokonywania inwentaryzacji, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Co istotne - po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Program szkolenia:

1. Istota rachunkowości organizacji pozarządowych

a. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacjach pozarządowych

b. Podstawowe akty prawne - niezbędne i przydatne

c. Najważniejsze zewnętrzne akty prawne

d. Polityka rachunkowości

e. Konto księgowe

f. Zespoły kont

g. Fundusze własne i majątek trwały organizacji pozarządowej

h. Fundusz założycielski

i. Środki pieniężne

j. Pozostałe fundusze

k. Środki trwałe

l. Wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie

m. Środki trwałe w budowie

n. Należności i zobowiązania

o. Rozrachunki z dostawcami

p. Konta rozrachunkowe: wynagrodzenia, instytucje

q. Rozrachunki z wolontariuszami i członkami stowarzyszenia

2. Rachunek wyników i istota klasyfikacji przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych

a. Istota klasyfikacji przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych

b. Wzór rachunku wyników

c. Przychody w stowarzyszeniach i fundacjach

d. Darowizny

e. Dotacje i subwencje

f. Zbiórki publiczne

g. Składki członkowskie

h. Pozostałe przychody statutowe

i. Wolontariat

j. Koszty działalności organizacji pozarządowej

k. Koszty ogólnego zarządu

l. Koszty działań statutowych

m. Koszty wolontariatu

n. Przychody i koszty finansowe, pozostałe przychody i koszty, rozliczenia międzyokresowe

o. Przychody finansowe i koszty finansowe

p. Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne

q. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów

r. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów organizacji

3. Działalność statutowa odpłatna pożytku publicznego

a. Zwolnienia podatkowe przysługujące OPP

b. Otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

c. Obowiązki sprawozdawcze

4. Księgowość ochotniczych straży pożarnych

5. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w niektórych organizacjach pozarządowych

a. Warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

b. Zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji

c. Zestawienie przychodów i kosztów

d. Zestawienie przepływów finansowych

6. Zamknięcie roku, obowiązki podatkowe

a. Inwentaryzacja

b. Koniec roku obrotowego

c. Sprawozdanie finansowe i deklaracje podatkowe

d. Rachunek zysków i strat

e. Bilans

f. Informacja dodatkowa

g. Wymagania podatkowe

7. Rachunkowość organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą

a. Działalność gospodarcza stowarzyszeń i fundacji

b. Podjęcie działalności gospodarczej

c. Sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą

8. Rachunkowość spółdzielni socjalnych

a. Polityka rachunkowości

b. Zakładowy plan kont spółdzielni socjalnej

c. Ogólne zasady prowadzenia zapisów na kontach

d. Fundusze spółdzielni socjalnej

e. Majątek trwały i obrotowy

f. Rozrachunki

g. Przychody spółdzielni socjalnej

h. Rachunek kosztów spółdzielni socjalnej

i. Wynik finansowy, sprawozdawczość podatkowa i finansowa

9. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: inwentaryzacja

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »