[12.06.2023] Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku (z uwzględnieniem specustawy dla uchodźców z Ukrainy)

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania uchodźców z Ukrainy. Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wojna w Ukrainie spowodowała napływ uchodźców do Polski a jednocześnie przyjęto przepisy ułatwiające legalizację pobytu i podejmowanie pracy przez obywateli Ukrainy. Ponadto, od 29 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wydłużają możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień, w tym skrócenie procedur. Prawdopodobnie też w 2023 r. wejdzie w życie nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców, która ma upraszczać i przyspieszyć procedury związane z legalizacją pracy cudzoziemców. Zmiany pozwolą pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać cudzoziemców, szczególnie z państw sąsiadujących z Polską. Oznacza to, że regulacje dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców (nie tylko z Ukrainy) często się w ostatnim czasie zmieniają, trzeba też m. in. brać pod uwagę przepisy covidowe, które również dotyczą pobytu i pracy cudzoziemców.

 

Program szkolenia:

 

1. Specustawa dla uchodźców z Ukrainy

 • Legalizacja pobytu (rejestracja przekroczenia granicy)
 • Uproszczone zasady zatrudniania
 • Świadczenia dla obywateli Ukrainy

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

 • Obywatele Unii Europejskiej
 • Obywatele państw trzecich - Ukrainy, Rosji, Białorusi
 • Pobyt czasowy a pobyt stały

3. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej w okresie epidemii

 • Kto może wjechać do Polski?
 • Kto jest kierowany na kwarantannę?
 • Kto jest zwolniony z kwarantanny?
 • Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii
  • Przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce
  • Przedłużenie terminów opuszczenia Polski
  • Terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały
  • Ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców (wizy, karty pobytu)
  • Obowiązki informacyjne organów administracji

4. Legalizacja pobytu cudzoziemców - usprawnienie procedur i wprowadzenie procedur dla osób przyjeżdżających do pracy u przedsiębiorców prowadzących działalność o strategicznym znaczeniu dla Polski

 

5. Praca cudzoziemców na terenie Polski

 • Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
 • Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany od 29 stycznia 2022 r.
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • Zezwolenie na pracę
 • Inne zmiany od 2022 roku - preferencje dla niektórych branż
 • Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń - sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii

 • Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy
 • Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń
 • Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii
 • Świadczenia postojowe i inne dla cudzoziemców

7. Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

 • Usprawnienie procedur
 • Elektronizacja postępowań

8. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Miejsce zamieszkania
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych
 • Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 • Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 • Ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy (w tym ulga dla młodych)
  • Zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom
  • Ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców
 • Zasady występowania o nadpłaty podatku
 • Certyfikat rezydencji
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
 • Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
 • Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1
 • PIT-11 i IFT-1R zasady sporządzania informacji przez płatników dla nierezydentów

9. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

 • Zasada jednego ustawodawstwa
 • Zasada równego traktowania
 • Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
 • Zasada zachowania praw nabytych
 • Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
 • Pracownicy delegowani
 • Pracownicy transportu międzynarodowego
 • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
 • Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
 • Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
 • Ubezpieczenia obywateli państw trzecich

10. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »