[22.07.2024] Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie wartości produkcji w toku i produktów gotowych

Koszty towarzyszą działalności gospodarczej nieustannie. Musimy je ponosić, aby uzyskać przychody. Stanowią istotę rachunku kosztów, który tworzony jest w przedsiębiorstwie na potrzeby sprawozdawcze oraz zarządcze. Rachunek kosztów jest procesem identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach dla dokonywania ocen i decyzji przez użytkowników tych informacji. Jego istotą jest pomiar wartości zużycia zasobów przedsiębiorstwa. Wiedza o rozmiarach ponoszonych kosztów jest wykorzystywana m.in. do tworzenia budżetów, jest podstawą do wyceny produktów, kalkulacji cen, przygotowywania ofert.

Rachunek kosztów ewoluował w czasie, zmieniał się cel jego przeznaczenia, wykształciły się różne jego modele i odmiany. Dla celów sprawozdawczych przydatny jest tradycyjny, systematyczny rachunek kosztów, zwany również podsystemem ewidencyjnym kosztów. Jego celem jest dostarczanie informacji niezbędnych do kalkulacji kosztów wytworzenia produktów, wyceny zapasów produktów, ustalenia wyników finansowych, oceny rezultatów działalności.

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, ewidencji kosztów, wyceny produkcji w toku i wyrobów gotowych oraz usług, praktyczne wskazówki.

Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów".

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 1. Istota rachunku kosztów i jego zadania

 2. Klasyfikacja i układy ewidencyjne kosztów

  1. Klasyfikacja kosztów

  2. Koszty w układzie rodzajowym

  3. Istota klasyfikacji rodzajowej

  4. Zasady ewidencjonowania poszczególnych grup kosztów rodzajowych

  5. Funkcjonowanie konta ?"Rozliczenie kosztów rodzajowych"

  6. Koszty w układzie według typów działalności

  7. Koszty w układzie kalkulacyjnym

  8. Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej

  9. Rozliczenie kosztów zakupu

  10. Warianty i etapy ewidencji kosztów

 3. Rozliczanie kosztów w czasie

  1. Ogólna charakterystyka kosztów rozliczanych w czasie

  2. Charakterystyka rozliczeń międzyokresowych czynnych

  3. Charakterystyka rozliczeń międzyokresowych biernych

 4. Ujęcie księgowe i wycena produkcji w toku

 5. Kalkulacja kosztów

  1. Istota i cel kalkulacji kosztów

  2. Metody kalkulacji podziałowe

  3. Rodzaje kalkulacji podziałowych

  4. Kalkulacja podziałowa prosta

  5. Kalkulacja podziałowa prosta według metody FIFO

  6. Kalkulacja podziałowa prosta według metody średniej ważonej

  7. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami (współczynnikowa)

  8. Kalkulacja podziałowa odjemna (resztowa, łączna, sprzężona, skojarzona)

  9. Kalkulacja podziałowa procesowa

  10. Kalkulacja fazowa

  11. Kalkulacja doliczeniowa i jej odmiany

 6. Wycena i ewidencja produktów pracy

  1. Definicja kosztu wytworzenia w świetle ustawy o rachunkowości

  2. Poziom zdolności produkcyjnych - Krajowy Standard Rachunkowości nr 13

  3. Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

  4. Podział kosztów na koszty bezpośrednie i pośrednie

  5. Uproszczenia według przepisów ustawy o rachunkowości

  6. Odpisy aktualizujące produkty

  7. Zasady ustalania kosztu wytworzenia produktów

  8. Etapy rozliczania kosztów właściwej działalności operacyjnej

  9. Struktura kosztu wytworzenia produktów

  10. Ewidencja produktów pracy

  11. Przyjęcie produktów gotowych do magazynu

  12. Ustalenie i rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych

  13. Sprzedaż produktów gotowych

  14. Wycena bilansowa produktów

 7. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »