[22.03.2022] Szkolenie on-line: Polski Ład - zmiany w podatku PIT od 2022 roku

Rok 2022 przynosi największą rewolucję podatkową od wielu lat. Główna grupa zmian dotyczy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Obok zmian najbardziej nagłaśnianych, takich jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego, w uchwalonych przez Sejm przepisach pojawiło się kilkadziesiąt innych rozwiązań, których wpływ na sytuację osób fizycznych, szczególnie przedsiębiorców i osób o wyższych niż średnie dochodach jest bardzo istotny. 

 

Autorzy nazywają swój projekt podatkowym restartem gospodarki. Przeprowadzany jest on jednak w błyskawicznym tempie z jednoczesnym wprowadzaniem wielu zmian i poprawek, co powoduje szereg obaw podatników co do tego, jakich skutków mogą spodziewać się w roku 2022.

Szkolenie, na które Państwa zapraszamy ma na celu przygotować podatników, przedsiębiorców oraz rozliczające ich biura rachunkowe do rozliczania podatku PIT w 2022 r.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł

a. Nowa kwota zmniejszająca podatek

b. Zasady odprowadzania zaliczek na podatek

 1. Wniosek o zwolnienie z poboru zaliczek
 2. Podatnicy samodzielnie odprowadzający zaliczkę na podatek

2. Podwyższenie do 120 000 zł progu podatkowego

3. Ulga dla klasy średniej

a. Kategorie dochodów objętych ulgą

b. Progi przychodów dające prawo do ulgi

c. Algorytm ustalania ulgi

d. Zasady wyliczenia ulgi przez zakład pracy (płatnika)

e. Zastosowanie ulgi przez podatników samodzielnie odprowadzających zaliczki na podatek

4. Zmiana podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i likwidacja możliwości odliczenia jej od podatku

a. Podstawa do składek

 1. Dochód (ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie) - dla podatników rozliczających się wg. skali lub podatkiem liniowym

 2. Przeciętne wynagrodzenie dla ryczałtowców

 3. Minimalne wynagrodzenie dla płacących kartę podatkową

5. Zmiany w wspólnym rozliczaniu małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

a. Wspólne rozliczenie za niepełny rok

b. Likwidacja wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców i wprowadzenie nowej ulgi na dzieci

c. Zmiany w zakresie ulgi na dzieci

6. Zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych

a. Odsetki od świadczeń zwolnionych z podatku

b. Odpłatne zbycie akcji nabytych lub objętych w pierwszej ofercie publicznej przez podatnika lub jego spadkodawcę

c. Zmiany w uldze mieszkaniowej

d. Zbycie zabytku

e. Stypendia doktoranckie w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki

f. Dochody wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA

g. Świadczenia z tytułu instrumentów rynku pracy

h. Dochody osób przyczyniających się do likwidacji chorób zakaźnych

i. Składki na rzecz związków zawodowych

j. Ulga na powrót - dla osób osiedlających się w Polsce

k. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

 1. Poszerzenie katalogu wydatków dających prawo do ulgi

 2. Ulga na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego

 3. Ulga dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 4. Wyjaśnienie pojęcia "lek"

l. Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych

m. Zwolnienie z PIT dla seniorów

7. Preferencje dla osób inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

8. Zmiany w ulgach z tytułu działalności badawczo-rozwojowej

a. Ulga dla podatników ponoszących koszty zatrudnienia pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej

b. Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych

c. Zwiększenie kwot przysługujących odliczeń

d. Odliczenie kosztów produkcji nowego produktu

e. Możliwość połączenia preferencji ulgi B+R i IP Box

f. Ulga na robotyzację

9. Ulga dla podatników wspierających sport, kulturę, naukę, konserwację zabytków

10. Ryczałt od przychodów zagranicznych osób wracających do Polski (ulga RL9)

11. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych

a. Zmiany w definicjach

b. Korekty cen transferowych

c. Zmiany dotyczące transakcji safe harbour

d. Zmiany w zakresie dokumentacji lokalnej

 1. Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji

 2. Narzucenie elektronicznej formy dokumentacji

 3. Zmiany w katalogu zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji

 4. Zwolnienie z obowiązku sporządzania analizy porównawczej

 5. Wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji na żądanie organu podatkowego

e. Przeniesienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do informacji TPR

f. Zmiany w informacji TPR

12. Zmiany dotyczące poboru podatku u źródła

a. Definicja rzeczywistego właściciela

b. Zawężenie zakresu poboru podatku u źródła

c. Kryterium należytej staranności

d. Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji

13. Przeciwdziałanie "szarej strefie" w zatrudnianiu pracowników

a. Przypisanie pracodawcom zatrudniającym na czarno dodatkowego przychodu

b. Przychód z tytułu nielegalnego zatrudnienia

c. Likwidacja obciążeń podatkowych dla pracowników zatrudnionych "na czarno"

d. Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych - obciążenie składkami z tytułu zatrudnienia na czarno wyłącznie pracodawcę a nie pracownika

14. Popularyzacja obrotu bezgotówkowego

a. Ulga na zakup terminala płatniczego oraz wydatków na obsługę transakcji bezgotówkowych

15. Zmiany o charakterze "uszczelniającym"

a. Likwidacja preferencji związanej z wykupem samochodu z leasingu na potrzeby prywatne przedsiębiorcy

b. Nowe zasady ustalania wartości początkowej dla prywatnych składników majątku wprowadzanych do działalności gospodarczej

c. Zmiany w zakresie 70% podatku dla odpraw z tytułu umów zarządzania

d. Zmiany w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych

 1. Likwidacja możliwości amortyzowania lokali i budynków mieszkalnych

e. Opodatkowanie najmu prywatnego wyłącznie ryczałtem

16. Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

a. Nowe stawki ryczałtu

 1. 14% dla usług ze świadczenia usług opieki zdrowotnej

 2. 12% dla usług w zakresie IT

17. Zmiany w zakresie karty podatkowej

a. Stosowanie karty wyłącznie dla podatników którzy korzystali z tej formy na dzień 31 grudnia 2021 r.

b. Brak możliwości powrotu do opodatkowania kartą dla podatników, którzy zrezygnowali z tej formy opodatkowania

c. Ograniczenie stosowania karty dla zawodów medycznych, które uzyskały prawo do tej formy opodatkowania 1 stycznia 2021 r.

18. Przesyłanie ksiąg i ewidencji w podatku PIT w formie elektronicznej od 2023 r.

19. Zmiany w zakresie opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej (ZJK)

a. Zmiana definicji ZJK

b. Rozszerzenie katalogu dochodów biernych

20. Przejściowy podatek dochodowy dla podatników ujawniających dochody nieujawnione

a. Ograniczony okres na ujawnienie dochodów

b. Preferencja podatkowa - 8% stawka

c. Powstanie Rady do Spraw Repatriacji Kapitału - wydawanie przez nią opinii o zasadności skorzystania z ujawnienia dochodów

21. Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów otrzymywanych przez wspólnika spółki osobowej

a. Opodatkowanie środków pieniężnych otrzymanych ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce osobowej

b. Opodatkowanie składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej

22. Zmiany w zakresie ryczałtowego przychodu z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych

a. Zastąpienie kryterium pojemności silnika mocą silnika

b. Jednoznaczne objęcie ryczałtem również samochodów elektrycznych

23. Zmiany w zakresie podatku z niezrealizowanych zysków (exit tax).

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób fizycznych (pit), polski Ład

Wszystkie artykuły z tego działu »