[13.03.2024] Szkolenie on-line: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego ustalenia podatku odroczonego. Uczestnicy udoskonalą wiedzę w ustalania podatku odroczonego, a w szczególności w zakresie: przyczyn powstania różnic w wycenie bilansowej i podatkowej aktywów i pasywów, prezentacji wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, ustalenia podatku odroczonego na przykładach liczbowych. 

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

1. Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

a. Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego

b. Różnice między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów

c. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Wartość podatkowa aktywów. Ustalanie różnic przejściowych między wartością bilansową a wartością podatkową aktywów

a. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

b. Wycena inwestycji finansowych, pożyczek

c. Wycena należności

d. Wycena zapasów

3. Wartość podatkowa pasywów. Ustalanie różnic przejściowych między wartością bilansową a wartością podatkową pasywów

a. Wycena kredytu

b. Wycena rezerw za świadczenia pracownicze

c. Wycena rezerw na naprawy gwarancyjne

d. Wycena zobowiązań z tytułu dostaw

e. Wycena zobowiązań z pracownikami

4. Wartość podatkowa pozycji nieujętych w aktywach i zobowiązaniach. Ustalanie różnic przejściowych dotyczących tych pozycji. Straty podatkowe możliwe do odliczenia od dochodu w przyszłości. Niewykorzystane ulgi podatkowe.

5. Ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego

6. Skutki rezygnacji z ustalania odroczonego podatku dochodowego

7. Ustalanie wartości podatkowych aktywów i pasywów w umowach leasingowych

8. Ujmowanie zobowiązań i należności z tytułu podatku dochodowego

9. Tworzenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

10. Ustalanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

11. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

12. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Hasła tematyczne: podatek odroczony

Wszystkie artykuły z tego działu »