[11.07.2024] Szkolenie on-line: Różnice kursowe - wycena, rozliczanie, ewidencja w ujęciu bilansowy i podatkowym

Firmy, które zawiera transakcje krajowe lub zagraniczne wyrażone w walutach obcych musza spotkać się z terminem "różnice kursowe". Ich powstanie wynika z tego, że wartość transakcji po przeliczeniu na złote w momencie przeprowadzenia jest inna niż wartość tej transakcji w momencie jej faktycznego rozliczenia, np. zapłaty. W zależności od wzajemnych relacji między kursami walut występują dodatnie lub ujemne różnice kursowe, które zwiększają przychody lub koszty przedsiębiorcy.

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym różnic kursowych, praktyczne wskazówki.

 

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny. Szkolenie jest szczególnie polecane osobom zarządzającym, pracownikom działów finansowo-księgowych, działów administracyjno-gospodarczych i controlingu.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

 1. Przyczyny powstawania różnic kursowych i ich rodzaje w ujęciu bilansowym i podatkowym

  1. Jak określać kursy walut przy przeliczaniu transakcji wyrażonych w walutach obcych - wyjaśnienie podstawowych pojęć

  2. Kurs średni NBP

  3. Kurs faktycznie zastosowany

  4. Kurs historyczny

  5. Dodatnie oraz ujemne różnice kursowe

  6. Zrealizowane oraz niezrealizowane różnice kursowe

  7. Różnice kursowe bilansowe oraz wynikowe

 2. Podstawy prawne dotyczące przeliczania operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych

 3. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustawy o rachunkowości

  1. Wycena operacji gospodarczych w trakcie roku obrotowego

  2. Wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy

  3. Różnice kursowe w księgach rachunkowych

 4. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustaw o podatku dochodowym

  1. Wycena przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta

  2. Wycena kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta

  3. Ustalanie różnic kursowych według metody podatkowej

  4. Ustalanie różnic kursowych według metody bilansowej

 5. Wycena transakcji według ustawy o podatku od towarów i usług

  1. Przeliczanie transakcji wyrażonych w walucie obcej w celu ujęcia ich w ewidencji VAT

  2. VAT na fakturze wystawionej pomiędzy krajowymi kontrahentami rozliczającymi się w walucie obcej

 6. Ustalanie różnic kursowych od transakcji wyrażonych w walutach obcych

  1. Rozliczanie różnic kursowych w przypadku wystawienia faktury korygującej sprzedaż

  2. Faktura wystawiona w złotych i zapłacona w walucie obcej a ustalanie podatkowej różnicy kursowej

  3. Wycena przychodów w walucie obcej z uwzględnieniem płatności zaliczkowych

  4. Wycena kosztu w walucie obcej

  5. Przewalutowanie zaliczki wpłaconej na poczet usługi w walucie obcej na inną walutę obcą

  6. Skutki otrzymania od udziałowca pożyczki w walucie obcej

  7. Wypłata dywidendy w walucie obcej i rozliczenie różnic kursowych

 7. Wycena i ewidencja podstawowych operacji na rachunku walutowy

  1. Metody wyceny operacji gospodarczych na rachunku walutowym

  2. Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych na rachunku walutowym

  3. Przemieszczenie waluty pomiędzy walutowymi rachunkami bankowymi

  4. Ujemne saldo na rachunku walutowym

 8. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy

  1. Zasady wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy

  2. Ujęcie różnic kursowych z wyceny bilansowej

  3. Prezentacja skutków wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym

  4. Przykłady liczbowe ilustrujące ewidencję księgową różnic kursowych z wyceny bilansowej

  5. Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej rozrachunków

  6. Kompensata należności i zobowiązań a podatkowe różnice kursowe

 9. Charakterystyka stosowanych w praktyce metod rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej

  1. Storno różnic kursowych pod datą pierwszego dnia roku obrotowego

  2. Storno różnic kursowych w dniu uregulowania rozrachunków

  3. Ewidencja wyłącznie zrealizowanych różnic kursowych, ustalonych od początku roku do dnia zapłaty

 10. Rozliczanie różnic kursowych przy zakupie środków trwałych

 11. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »