[10.07.2024] Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

Podatek u źródła albo WHT (ang. withholding tax) to podatek, który polskie podmioty, dokonując zakupu od firm zagranicznych, w niektórych sytuacjach są zobowiązane potrącić z wypłacanego tym firmom wynagrodzenia. Obowiązek ten dotyczy również wypłat na rzecz osób fizycznych. Minister Finansów przygotował projekt objaśnień podatkowych w tym zakresie, które poważnie wpłyną na sposób poboru i zapłaty podatku od źródła. W trakcie szkolenia dokonamy głębokiej analizy projektu objaśnień oraz określimy praktyczne skutki wprowadzenia ich w życie dla firm pobierających podatek. 

 

Szkolenie ma charakter kompleksowy i obejmuje ono swoim zakresem całość zagadnień związanych z podatkiem u źródła. Dlatego w jego trakcie poruszymy wszystkie tematy związane z tą problematyką, zarówno od strony przepisów merytorycznych jak i praktycznych aspektów poboru, zwalniania i wyłączania z obowiązku poboru podatku.

Uwaga! W ramach ceny każdy uczestnik szkolenia otrzyma edytowalny test beneficjenta rzeczywistego.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia

 

1. Istota i zakres podatku u źródła

- Siedziba lub miejsce zamieszkania podatnika

- Definicja płatnika dla celów podatku u źródła

- Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy

- Dochody osiąganie na terytorium Polski

2. Podstawa prawna

- Konwencja modelowa OECD

- Ustawy o CIT i o PIT

- Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (zasady stosowania)

3. Zasady opodatkowania podatkiem u źródła

- Zasady obliczenia i poboru podatku u źródła

- Możliwości "ubruttowienia" należności

- Certyfikat rezydencji oraz oświadczenia niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku u źródła

- Definicja wypłaty

- Wynagrodzenie płatnika (klauzula gross-up)

- Instytucja uprawnionego odbiorcy beneficial owner

- Szczególne regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła podmiotów powiązanych

- Praktyczne problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku usług Google, Facebook itp.

- Kursy walut i ich znaczenie dla rozliczenia podatku u źródła

4. Przedmiot opodatkowania

a) Odsetki

- Definicja (odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki od zobowiązań, odsetki karne)

- Stawki podatkowe

- Zasady zwolnienia odsetek z podatku u źródła na podstawie ustaw podatkowych

- Opodatkowanie odsetek podatkiem u źródła na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

b) Należności licencyjne, prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do użytkowania urządzeń, know-how i inne należności bierne

- Dzieło literackie, artystyczne i naukowe

- Znaki towarowe

- Know-how

- Licencje na programy komputerowe

- Prawa do używania praw autorskich

- Licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych

- Użytkowanie urządzenia przemysłowego

- Odszkodowania z tytułu naruszeń

- Stawka podatkowa,

- Zasady stosowania zwolnień

- Opodatkowanie licencji na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

c) Dywidendy

- Definicja

- Zaliczka na poczet dywidend

- Umorzenie udziałów i akcji

- Warunki stosowania zwolnienia

d) Usługi niematerialne

- Definicja pojęcia

- Usługi doradcze

- Usługi księgowe

- Usługi badania rynku

- Usługi prawne

- Usługi reklamowe

- Usługi zarządzania i kontroli

- Usługi rekrutacji i pozyskania personelu

- Udzielanie poręczeń i gwarancji

- Świadczenia o podobnym charakterze - definicja pojęcia oraz zasady stosowania

e) Działalność widowiskowa, rozrywkowa i sportowa

f) Działalność przedsiębiorstw żeglugi morskiej i powietrznej w tym podatek u źródła od biletów lotniczych

g) Należności wypłacane na rzecz osób fizycznych

h) Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- WHT w przypadku pracy najemnej

- Opodatkowanie WHT dyrektorów, członków zarządów oraz rad nadzorczych

- Podatek u źródła od zysków kapitałowych.

- Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw

- Opodatkowanie sportowców i artystów

- Pozostałe zasady

5. Należyta staranność w podatku u źródła

- Obowiązek stosowania należytej staranności

- Pojęcie należytej staranności

- Czynności, jakie trzeba podjąć, aby dochować należytej staranności

- Konsekwencje braku dochowania należytej staranności

6. Pojęcie rzeczywistej działalności gospodarczej - metody weryfikacji

7. Definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner) i jej znaczenie w prawidłowym rozliczeniu podatku u źródła

- Definicja pojęcia

- Zakres stosowania

- Metody weryfikacji kontrahenta

- Test rzeczywistego właściciela

- Obowiązki ustawowe składania oświadczenia

- Konsekwencje braku weryfikacji kontrahenta

8. Certyfikaty rezydencji

- Zasady obowiązujące przed pandemią COVID

- Zasady obowiązujące w czasie pandemii (Tarcza COVID)

- Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. (Polski Ład)

- Wersja elektroniczna certyfikatu rezydencji

9. Podatek u źródła za obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)

10. Stosowanie klauzuli look-through approach

11. Obowiązki dokumentacyjne

- Deklaracja

- Informacje IFT

- Pozostałe obowiązki dokumentacyjne

12. Sankcje za nieprawidłowe rozliczenie podatku u źródła

- Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

- Kodeks karny skarbowy - zasady przypisania winy osobie odpowiedzialnej oraz wysokość sankcji karnej

- Stosowanie stawek podstawowych oraz naliczanie odsetek

- Sankcje karne skarbowe w przypadku pay and refund z uwzględnieniem zmian od 2022 roku (Polski Ład)

13. Zasady zaliczania WHT zapłaconego przez podmioty polskie za granicą

14. Mechanizm pay and refund

- Mechanizm pay and refund

- Zmiana zakresu stosowania mechanizmu od 2022 roku (należności bierne, podmioty powiązane, dywidendy zagraniczne)

- Kryterium podmiotowe i kwotowe

- Typ płatności

- Znaczenie powiązań pomiędzy podmiotami

- Beneficjent rzeczywisty - ograniczenie obowiązku badania do wymogów ustawowych

- Zasady liczenia limitu 2 mln zł

- Opinia o stosowaniu preferencji z poboru podatku u źródła (rozszerzenie zakresu stosowania)

- Oświadczenie płatnika (nowe zasady podpisywania i składania)

- Zasady ubiegania się o zwrot podatku pobranego przez płatnika

- Odpowiedzialność karna

15. Objaśnienia podatkowe dotyczące poboru podatku u źródła - projekt

- Pojęcie rzeczywistego właściciela (beneficial owners)

- Istota rzeczywistej działalności gospodarczej

- Klauzula look- through approach

16. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »