[09.07.2024] Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zmiany od 01.07.2024

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania uchodźców z Ukrainy. Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Trwająca wojna w Ukrainie spowodowała napływ uchodźców do Polski, a jednocześnie wymusza bieżącą aktualizację przepisów ułatwiających legalizację pobytu i podejmowanie pracy przez obywateli Ukrainy. Od 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy, która oprócz przedłużenia terminów legalnego pobytu wprowadza kilka istotnych zmian.

Ponadto, od 29 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wydłużają możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień, w tym skrócenie procedur.

Zmiany pozwalają pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać cudzoziemców, szczególnie z państw sąsiadujących z Polską.

Cały czas trwają prace nad nową ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców, która może wejdzie w życie jeszcze w 2024 r.

Oznacza to, że regulacje dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców (nie tylko z Ukrainy) często się w ostatnim czasie zmieniają, jednocześnie obowiązujące procedury są bardzo chaotyczne, co powoduje dezorientacje pragnących podjąć pracę cudzoziemców jak i pracodawców.

Dla pracodawców problematyczne są również kwestie podatkowe - płatnicy nie mają pewności czy należy od dochodu cudzoziemca pobierać zaliczkę czy podatek ryczałtowy, czy może w ogóle żadnego podatku, z jakich ulg mogą korzystać cudzoziemcy.

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania uchodźców z Ukrainy.

Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

 

Program szkolenia:

 

1. Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Przedłużenie obowiązywania ustawy o pomocy do 30 września 2025 r.
 • Rozszerzenie katalogu osób objętych ustawą pomocową
 • Uszczelnianie systemu udzielania pomocy
 • Terminy występowania o numer PESEL
 • Dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemca
 • Wygaszanie niektórych działań pomocowych (likwidacja świadczenia 300 zł)
 • Zmiany w zakresie dostępu do rynku pracy obywateli Ukrainy:
  • skrócenie terminu na przesłanie powiadomienia o powierzeniu pracy
  • przypadki rodzące obowiązek składania kolejnych powiadomień
  • wymóg wskazania w powiadomieniu co najmniej minimalnego wynagrodzenia

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

 • Obywatele Unii Europejskiej
 • Obywatele państw trzecich
 • Pobyt czasowy a pobyt stały

3. Legalizacja pobytu cudzoziemców - usprawnienie procedur

 

4. Praca cudzoziemców na terenie Polski

 • Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
 • Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany od 29 stycznia 2022 r.
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • Zezwolenie na pracę
 • Inne zmiany od 2022 roku - preferencje dla niektórych branż
 • Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń - sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

5. Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

 • Usprawnienie procedur
 • Elektronizacja postępowań

6. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Miejsce zamieszkania
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych
 • Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 • Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 • Ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy (w tym ulga dla młodych)
  • Zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom
  • Ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców
 • Zasady występowania o nadpłaty podatku
 • Certyfikat rezydencji
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
 • Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
 • Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1
 • PIT-11 i IFT-1R zasady sporządzania informacji przez płatników dla nierezydentów

7. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

 • Zasada jednego ustawodawstwa
 • Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
 • Pracownicy delegowani
 • Pracownicy transportu międzynarodowego
 • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
 • Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
 • Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
 • Ubezpieczenia obywateli państw trzecich

8. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »