Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

03.12.2021

[07.12.2021] Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian

Polskie podmioty, dokonując zakupu od firm z zagranicy, niejednokrotnie są zobowiązane, będąc płatnikiem, potrącać podatek od wynagrodzenia i odprowadzać go do urzędu skarbowego. Obowiązek ten wynika zarówno z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jak i ustaw o podatku dochodowym. Jest to tak zwany "podatek u źródła" (ang. WHT - "witholding tax"). Zastosowanie tych przepisów rodzi szereg praktycznych problemów związanych z rodzajem i wartością transakcji, stawki podatku, stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy rodzajem i zakresem informacji, przekazywanych administracji podatkowej. 

Sytuację komplikuje fakt, że przepisy ulegają nieustannym i zasadniczym zmianom, z których część już weszła w życie w trakcie 2021 r., a część zacznie obowiązywać wkrótce.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia:

 

I. Zasady obliczania oraz poboru podatku u źródła (WHT)

1. Istota i zakres podatku u źródła

 • Siedziba lub miejsce zamieszkania podatnika
 • Definicja płatnika dla celów podatku u źródła
 • Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Dochody osiąganie na terytorium Polski

2. Podstawa prawna

 • Konwencja modelowa OECD
 • Ustawy podatkowe CIT/PIT
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (zasady stosowania)

3. Zasady opodatkowania podatkiem u źródła

 • Zasady obliczenia i poboru podatku u źródła
 • Możliwości "ubruttowienia" należności
 • Certyfikat rezydencji oraz oświadczenia niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku u źródła
 • Definicja "wypłaty"
 • Wynagrodzenie płatnika (klauzula "gross up")
 • Instytucja uprawnionego odbiorcy "beneficial owner"
 • Szczególne regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła podmiotów powiązanych
 • Praktyczne problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku usług Google, Facebook itp.
 • Kursy walut i ich znaczenie dla rozliczenia podatku u źródła

4. Przedmiot opodatkowania:

a) Odsetki

b) Należności licencyjne

c) Dywidendy

d) Usługi niematerialne

e) Działalność widowiskowa, rozrywkowa i sportowa

f) Działalność przedsiębiorstw żeglugi morskiej i powietrznej w tym podatek u źródła od biletów lotniczych

g) Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

5. Projekt objaśnień w zakresie podatku u źródła i jego znaczenie dla rozliczeń WHT

6. Należyta staranność w podatku u źródła

- Jakie podjąć czynności aby dochować należytej staranności?

- Konsekwencje braku dochowania należytej staranności

7. Pojecie rzeczywistej działalności gospodarczej - metody weryfikacji

8. Definicji rzeczywistego właściciela (beneficial owner) i jej znaczenie w prawidłowym rozliczeniu podatku u źródła

9. Wersje elektroniczne certyfikatu rezydencji

9. Zwolnienia od poboru podatku WHT od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji

10. Podatek u źródła za obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)

11. Stosowanie klauzuli "look through approach"

12. Obowiązki dokumentacyjne

13. Sankcje za nieprawidłowe rozliczenie podatku u źródła:

14. Pay and refund - zmiana zakresu oraz zasad stosowania zwolnień oraz niższych stawek w podatku u źródła - znaczenie limitu 2 mln. zł wypłaty (kolejne odroczenie stosowania przepisów do 30.06.2021 roku)

II. Zmiany w WHT wprowadzone w roku 2021

1. Odroczenie terminu obowiązywania Pay and refund do 30.06.2021 roku - praktyczne znaczenie dla płatnika

2. Zmiana właściwości organu podatkowego

III. Projekt zmian w przepisach podatku u źródła w roku 2021

1. Objaśnienia w zakresie podatku u źródła (zapowiedź)

2. Ograniczenia stosowania mechanizmu "Pay and refund" tylko do płatności o charakterze biernym (odsetki, licencje, dywidendy) - wyłączenie usług niematerialnych

3. Ograniczenia stosowania mechanizmu "Pay and refund" tylko do pomiotów powiązanych

4. Wyłączenie mechanizm "Pay and refund" w transakcjach pomiędzy rezydentami

5. Zmiany w definicji "rzeczywistego właściciela"

6. Zmiany w definicji "należytej staranności"

7. Rozszerzenie zakresu zastosowania opinii o stosowaniu zwolnienia z WHT (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek PIT)

8. Zmiany w zasadach podpisywania oświadczeń przez płatnika w zakresie stosowania mechanizmu "Pay and refund"

9. Zmiany w zakresie sankcji za podanie nieprawdy w oświadczeniu płatnika

10. Możliwość wprowadzenia zasady "look through approach"

11. Opracowanie wzoru formularza "beneficjenta rzeczywistego"

12. Wyłączenie koncepcji "beneficjenta rzeczywistego" w przypadku zwolnienia z WHT dywidend pomiędzy podmiotami powiązanymi.

13. Pozostałe zmiany

IV. Konwencja MLI - zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

1. "Principal Purpose Test" - uzasadnienie ekonomiczne w podatku u źródła

2. Minimalny okres posiadania udziałów 365 dni w przypadku podatku u źródła z tytułu dywidendy

3. Pozostałe zmiany

V. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »