[02.07.2024] Szkolenie on-line: Rozliczanie podatku VAT w JST

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) to szczególnego rodzaju podatnicy podatku VAT, wymagający uwzględnienia specyfiki prowadzonej przez nie działalności. Proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie: Rozliczanie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w 2024 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, które uwzględnia tę specyfikę oraz obejmuje pełny zakres zagadnień, mający zastosowanie w JST. Program szkolenie przewiduje omówienie zarówno ogólnych zasad podatku VAT jak i instytucji dedykowanych JST np. prewspółczynnik, którego liczenie zaprezentowane zostanie na przykładach. Szkolenie obejmuje również m.in. zagadnienia charakterystyczne dla JST jak np. konsekwencje wyroku TS UE w zakresie rozliczania OZE i azbestu oraz planowane zmiany w podatku VAT jak np. obligatoryjna e-faktura i system KSeF w JST.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

I. Zasady ogólne rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin
 1. Gmina jako szczególny rodzaj podatnika
 2. Zakres opodatkowania podatkiem VAT w gminach
 3. Mechanizm podatku VAT
 4. Zwolnienia z podatku VAT w gminach
 5. Zasady liczenia prewspółczynnika i proporcji
 6. Pozostałe zagadnienia
 
II. Znaczenie wyroku TS UE w zakresie OZE i usuwania azbestu z nieruchomości mieszkańców
 1. Zasady opodatkowania dotacji w gminach
 2. Dotychczasowa praktyka rozliczania podatku VAT od dotacji przy projektach OZE
 3. Zasady rozliczania VAT przy projektach usuwania azbestu z nieruchomości
 4. Znaczenie wyroku TS UE w sprawach C-612/21 oraz C-616/21
 5. Czy gminy będą miały prawo do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego VAT?
 6. Ryzyko korekty podatku naliczonego VAT, odliczonego przez gminy w ramach projektów OZE i usuwania azbestu
 7. Pozostałe zagadnienia
 
III. Rozliczenie VAT od sprzedaży węgla
 1. Zasady rozliczania podatku od zakupu węgla
 2. Czy należy stosować prewspółczynnik?
 3. Zwolnienie z kas fiskalnych
 4. Pozostałe zagadnienia
 
IV. Stawka podatku VAT przy refakturze mediów przez gminy
 1. Istota refaktury
 2. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury
 3. Wątpliwości i ryzyka związane z refakturą mediów
 4. Czy gmina może stosować przy refakturze mediów obniżoną stawką VAT?
 5. Optymalne i bezpieczne rozwiązanie z punktu widzenia gmin
 6. Analiza zasad refakturowania mediów na przykładach
 
V. Obligatoryjne e-faktury (KSef) w gminach z uwzględnieniem zmian zapowiedzianych przez Ministra Finansów
 1. Obowiązek wystawiania przez gminy wszystkich faktur za pośrednictwem systemu KSeF
 • Specyfika gmin - przepisy szczególne dla JST
 • Co z fakturami konsumenckimi?
 • Zasady wystawiania e-faktur
 • Wystawianie faktur w okresie awarii
 • Korekty "in minus"
 • Nowe obowiązki po stronie gminy w związku z obligatoryjnym KSeF
 • Sankcje za nie przestrzeganie przepisów o KSeF
 • Pozostałe zagadnienia
 • Prezentacja na przykładzie - wystawienia e-faktury na platformie KSeF
 1. Planowane zmiany w projekcie obowiązkowego KSeF
 • Zasady funkcjonowania oraz stosowania e-faktury oraz KSeF
 • Pozostałe zagadnienia
 • Możliwość wystawiania faktur w wersji papierowej (wyjątki)
 • Wprowadzenie do KSeF faktur wystawionych w trybie offline
 • Możliwość dołączania załączników do e-faktury (wyjątki)
 • Zmiany w zakresie faktur konsumenckich
 • Ujednolicenie terminu wejścia w życie nowych przepisów
 
VI. Roczna korekta podatku VAT w JST (prewspółczynnik i proporcja)
 1. Korekty rozliczeń podatku VAT w ramach tzw. współczynnika
 • Zasady liczenia proporcji
 • Wyłączenia przy liczeniu proporcji
 • Zmiana wykorzystania nieruchomości
 • Korekta w przypadku pojazdów samochodowych
 • Korekta roczna - zasady ogólne
 • Korekta roczna w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Moment oraz forma dokonania korekty
 • Zmiana przeznaczenia towaru lub usługi oraz zmiana prawa do odliczenia a korekta roczna
 1. Korekta roczna podatku VAT w ramach tzw. prewspółczynnika
 • Podstawa prawna korekty rocznej w zakresie prewspółczynnika
 • Zasady ustalania prewspółczynnika dla celów korekty rocznej
 • Wybór metody ustalania prewspółczynnika - fundamentalne znaczenie najnowszego orzecznictwa NSA
 • Jak przygotować się do korekty rocznej?
 • Korekta roczna w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Czy istnieje obowiązek korekty w przypadku środków trwałych (np. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) oddanych do użytkowania przed wejściem w życie przepisów o prewspółczynniku?
 • Wpływ przepisów o centralizacji na sposób i zakres dokonywania korekty.
 • Analiza najnowszego orzecznictwa
 1. Analiza na przykładach
 • Obliczanie prewspółczynnika na przykładach
 • Obliczanie proporcji na przykładach
 
VII. Zasady dokumentowania korekt "in minus" - ujęcie praktyczne z punktu widzenia specyfiki gmin
 1. Brak obowiązku potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej
 2. Zasady dokonywania "uzgodnień" korekt
 3. Obowiązek posiadania dokumentacji przez wystawcę faktury
 4. Dokumentacja "dorozumiana"
 5. Moment ujęcia w JPK obniżenia podatku należnego VAT
 6. Zasady korekty podatku naliczonego VAT przez nabywcę
 7. Brak obowiązku posiadania faktury korygującej przez nabywcę
 8. Objaśnienia podatkowe w zakresie SLIM VAT - istotne zagadnienia z punktu widzenia gmin
 9. Korekty "in minus" w pliku JPK
 10. Praktyczne problemy związane z korygowania faktur z punktu widzenia specyfiki gmin
 
VIII. Grupa VAT w gminach
 1. Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie
 2. Kto może wchodzić w skład Grupy VAT?
 3. Czy gminy mogą tworzyć grupy VAT?
 4. Definicja pojęcia Grupy VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin
 • powiązania finansowe
 • powiązania ekonomiczne
 • powiązania organizacyjne
 1. Organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT
 2. Zasady opodatkowania transakcji wewnątrz Grupy VAT
 3. Zasady opodatkowania transakcji zewnętrznych
 4. Rozliczanie podatku naliczonego VAT
 5. Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik (zasady rozliczania proporcji)
 6. Grupa VAT a tzw. "Biała Lista"
 7. Zasady tworzenia Grupy VAT
 8. Rola przedstawiciela Grupy VAT
 9. Umowa o utworzeniu Grupy VAT
 10. Rejestracja Grupy VAT
 11. Zasady fakturowania przez członków Grupy VAT
 12. Zasady korygowania deklaracji przez Grupę VAT
 13. Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec Grupy VAT
 14. Pliki JPK w Grupie VAT
 15. Utrata statusu Grupy VAT - konsekwencje podatkowe
 16. Wady i zalety Grupy VAT z punktu widzenia gmin oraz spółek komunalnych
 
IX. SLIM VAT 3 w gminach
 1. Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT
 2. Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika
 3. Stawki sankcyjne VAT - zmiany zasad stosowania
 4. Zmiany w zasadach fakturowania
 • faktura zaliczkowa
 • korekty faktur
 1. Mały podatnik - zmiana progu
 2. Wiążąca Informacja Stawkowa - doprecyzowanie przepisów
 3. Zmiany transakcjach wewnątrzwspólnotowych
 4. Zmiany w zasadach rozliczeń mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
 5. Korekta przepisów dotyczących stosowania kas fiskalnych
 6. Doprecyzowanie pakietu e-commerce
 7. Korekta przepisów w zakresie 15 - dniowego zwrotu podatku
 8. Pozostałe zmiany
 
X. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Wszystkie artykuły z tego działu »