[02.07.2024] Szkolenie on-line: Rozliczanie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w 2024 roku

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) to szczególnego rodzaju podatnicy podatku VAT, wymagający uwzględnienia specyfiki prowadzonej przez nie działalności. Proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie, które uwzględnia tę specyfikę oraz obejmuje pełny zakres zagadnień, mający zastosowanie w JST. Program szkolenie przewiduje omówienie zarówno ogólnych zasad podatku VAT jak i instytucji dedykowanych JST np. prewspółczynnik, którego liczenie zaprezentowane zostanie na przykładach. Szkolenie obejmuje również m.in. zagadnienia charakterystyczne dla JST jak np. konsekwencje wyroku TS UE w zakresie rozliczania OZE i azbestu oraz planowane zmiany w podatku VAT jak np. obligatoryjna e-faktura i system KSeF w JST.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

I. Zasady ogólne rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin
 1. Gmina jako szczególny rodzaj podatnika
 2. Zakres opodatkowania podatkiem VAT w gminach
 3. Mechanizm podatku VAT
 4. Zwolnienia z podatku VAT w gminach
 5. Zasady liczenia prewspółczynnika i proporcji
 6. Pozostałe zagadnienia
 
II. Znaczenie wyroku TS UE w zakresie OZE i usuwania azbestu z nieruchomości mieszkańców
 1. Zasady opodatkowania dotacji w gminach
 2. Dotychczasowa praktyka rozliczania podatku VAT od dotacji przy projektach OZE
 3. Zasady rozliczania VAT przy projektach usuwania azbestu z nieruchomości
 4. Znaczenie wyroku TS UE w sprawach C-612/21 oraz C-616/21
 5. Czy gminy będą miały prawo do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego VAT?
 6. Ryzyko korekty podatku naliczonego VAT, odliczonego przez gminy w ramach projektów OZE i usuwania azbestu
 7. Pozostałe zagadnienia
 
III. Rozliczenie VAT od sprzedaży węgla
 1. Zasady rozliczania podatku od zakupu węgla
 2. Czy należy stosować prewspółczynnik?
 3. Zwolnienie z kas fiskalnych
 4. Pozostałe zagadnienia
 
IV. Stawka podatku VAT przy refakturze mediów przez gminy
 1. Istota refaktury
 2. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury
 3. Wątpliwości i ryzyka związane z refakturą mediów
 4. Czy gmina może stosować przy refakturze mediów obniżoną stawką VAT?
 5. Optymalne i bezpieczne rozwiązanie z punktu widzenia gmin
 6. Analiza zasad refakturowania mediów na przykładach
 
V. Obligatoryjne e-faktury (KSef) w gminach z uwzględnieniem zmian zapowiedzianych przez Ministra Finansów
 1. Obowiązek wystawiania przez gminy wszystkich faktur za pośrednictwem systemu KSeF
 • Specyfika gmin - przepisy szczególne dla JST
 • Co z fakturami konsumenckimi?
 • Zasady wystawiania e-faktur
 • Wystawianie faktur w okresie awarii
 • Korekty "in minus"
 • Nowe obowiązki po stronie gminy w związku z obligatoryjnym KSeF
 • Sankcje za nie przestrzeganie przepisów o KSeF
 • Pozostałe zagadnienia
 • Prezentacja na przykładzie - wystawienia e-faktury na platformie KSeF
 1. Planowane zmiany w projekcie obowiązkowego KSeF
 • Zasady funkcjonowania oraz stosowania e-faktury oraz KSeF
 • Pozostałe zagadnienia
 • Możliwość wystawiania faktur w wersji papierowej (wyjątki)
 • Wprowadzenie do KSeF faktur wystawionych w trybie offline
 • Możliwość dołączania załączników do e-faktury (wyjątki)
 • Zmiany w zakresie faktur konsumenckich
 • Ujednolicenie terminu wejścia w życie nowych przepisów
 
VI. Roczna korekta podatku VAT w JST (prewspółczynnik i proporcja)
 1. Korekty rozliczeń podatku VAT w ramach tzw. współczynnika
 • Zasady liczenia proporcji
 • Wyłączenia przy liczeniu proporcji
 • Zmiana wykorzystania nieruchomości
 • Korekta w przypadku pojazdów samochodowych
 • Korekta roczna - zasady ogólne
 • Korekta roczna w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Moment oraz forma dokonania korekty
 • Zmiana przeznaczenia towaru lub usługi oraz zmiana prawa do odliczenia a korekta roczna
 1. Korekta roczna podatku VAT w ramach tzw. prewspółczynnika
 • Podstawa prawna korekty rocznej w zakresie prewspółczynnika
 • Zasady ustalania prewspółczynnika dla celów korekty rocznej
 • Wybór metody ustalania prewspółczynnika - fundamentalne znaczenie najnowszego orzecznictwa NSA
 • Jak przygotować się do korekty rocznej?
 • Korekta roczna w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Czy istnieje obowiązek korekty w przypadku środków trwałych (np. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) oddanych do użytkowania przed wejściem w życie przepisów o prewspółczynniku?
 • Wpływ przepisów o centralizacji na sposób i zakres dokonywania korekty.
 • Analiza najnowszego orzecznictwa
 1. Analiza na przykładach
 • Obliczanie prewspółczynnika na przykładach
 • Obliczanie proporcji na przykładach
 
VII. Zasady dokumentowania korekt "in minus" - ujęcie praktyczne z punktu widzenia specyfiki gmin
 1. Brak obowiązku potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej
 2. Zasady dokonywania "uzgodnień" korekt
 3. Obowiązek posiadania dokumentacji przez wystawcę faktury
 4. Dokumentacja "dorozumiana"
 5. Moment ujęcia w JPK obniżenia podatku należnego VAT
 6. Zasady korekty podatku naliczonego VAT przez nabywcę
 7. Brak obowiązku posiadania faktury korygującej przez nabywcę
 8. Objaśnienia podatkowe w zakresie SLIM VAT - istotne zagadnienia z punktu widzenia gmin
 9. Korekty "in minus" w pliku JPK
 10. Praktyczne problemy związane z korygowania faktur z punktu widzenia specyfiki gmin
 
VIII. Grupa VAT w gminach
 1. Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie
 2. Kto może wchodzić w skład Grupy VAT?
 3. Czy gminy mogą tworzyć grupy VAT?
 4. Definicja pojęcia Grupy VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin
 • powiązania finansowe
 • powiązania ekonomiczne
 • powiązania organizacyjne
 1. Organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT
 2. Zasady opodatkowania transakcji wewnątrz Grupy VAT
 3. Zasady opodatkowania transakcji zewnętrznych
 4. Rozliczanie podatku naliczonego VAT
 5. Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik (zasady rozliczania proporcji)
 6. Grupa VAT a tzw. "Biała Lista"
 7. Zasady tworzenia Grupy VAT
 8. Rola przedstawiciela Grupy VAT
 9. Umowa o utworzeniu Grupy VAT
 10. Rejestracja Grupy VAT
 11. Zasady fakturowania przez członków Grupy VAT
 12. Zasady korygowania deklaracji przez Grupę VAT
 13. Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec Grupy VAT
 14. Pliki JPK w Grupie VAT
 15. Utrata statusu Grupy VAT - konsekwencje podatkowe
 16. Wady i zalety Grupy VAT z punktu widzenia gmin oraz spółek komunalnych
 
IX. SLIM VAT 3 w gminach
 1. Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT
 2. Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika
 3. Stawki sankcyjne VAT - zmiany zasad stosowania
 4. Zmiany w zasadach fakturowania
 • faktura zaliczkowa
 • korekty faktur
 1. Mały podatnik - zmiana progu
 2. Wiążąca Informacja Stawkowa - doprecyzowanie przepisów
 3. Zmiany transakcjach wewnątrzwspólnotowych
 4. Zmiany w zasadach rozliczeń mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
 5. Korekta przepisów dotyczących stosowania kas fiskalnych
 6. Doprecyzowanie pakietu e-commerce
 7. Korekta przepisów w zakresie 15 - dniowego zwrotu podatku
 8. Pozostałe zmiany
 
X. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »