Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
pokaż akt | indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Kliknij żądaną pozycję spisu treści aby przejść do odpowiedniej części aktu prawnego lub wybierz opcję początek aktu aby otworzyć pierwszą stronę dokumentu.
Podczas przeglądania aktu prawnego możesz powrócić do spisu treści, spisu tematycznego, a także wyświetlić wszystkie akty prawne wybierając odpowiednią opcję z górnego menu nawigacyjnego.

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1)

tekst jednolity: Dz. U. z dnia 7 lutego 2017 r. poz. 229

Spis treści:

Początek aktu

DZIAŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ II Zakaz praktyk ograniczających konkurencję
Rozdział 1 Zakaz porozumień ograniczających konkurencję
Rozdział 2 Zakaz nadużywania pozycji dominującej
Rozdział 3 Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
DZIAŁ III Koncentracje przedsiębiorców
Rozdział 1 Kontrola koncentracji
Rozdział 2 Decyzje w sprawach koncentracji
DZIAŁ IIIA4) Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów
Rozdział 1 Niedozwolone postanowienia wzorców umów
Rozdział 2 Decyzje w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
DZIAŁ IV Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Rozdział 1 Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
Rozdział 2 Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
DZIAŁ V Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów
Rozdział 1 Prezes Urzędu
Rozdział 2 Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie
DZIAŁ VI Postępowanie przed Prezesem Urzędu
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
Rozdział 3 Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji
Rozdział 3a27) Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
Rozdział 4 Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Rozdział 5 Kontrola i przeszukanie w toku postępowania przed Prezesem Urzędu
DZIAŁ VII Kary pieniężne
Rozdział 1 Nakładanie kar pieniężnych
Rozdział 2 Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję
DZIAŁ VIII Przepis karny
DZIAŁ IX Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe