Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
pokaż akt | indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Kliknij żądaną pozycję spisu treści aby przejść do odpowiedniej części aktu prawnego lub wybierz opcję początek aktu aby otworzyć pierwszą stronę dokumentu.
Podczas przeglądania aktu prawnego możesz powrócić do spisu treści, spisu tematycznego, a także wyświetlić wszystkie akty prawne wybierając odpowiednią opcję z górnego menu nawigacyjnego.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy

tekst jednolity: Dz. U. z dnia 23 grudnia 2016 r. poz. 2137, 2024 - od 01.01.2017 r. i 2138 - od 01.01.2017 r., z 2017 r. poz. 88 - od 01.04.2017 r., 379 - od 01.03.2017 r. i 528 - od 15.03.2017 r.

Spis treści:

Początek aktu

TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE
DZIAŁ I Część ogólna
Rozdział 1 Przepisy wstępne
Rozdział 2 Zaniechanie ukarania sprawcy
Rozdział 3 Przestępstwa skarbowe
Rozdział 4 Wykroczenia skarbowe
Rozdział 5 Objaśnienie wyrażeń ustawowych
DZIAŁ II Część szczególna
Rozdział 6 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
Rozdział 7 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
Rozdział 8 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
Rozdział 9 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych
Rozdział 10 (uchylony)
TYTUŁ II POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE
DZIAŁ I Przepisy wstępne
Rozdział 11 Przepisy ogólne
Rozdział 12 Strony i ich procesowi przedstawiciele
Rozdział 13 Zatrzymanie rzeczy. Zabezpieczenie majątkowe94)
Rozdział 14 Właściwość organów postępowania przygotowawczego
DZIAŁ II Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy
Rozdział 15 Postępowanie mandatowe
Rozdział 16 Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
Oddział 1 Przebieg negocjacji
Oddział 2 Zezwolenie
DZIAŁ III Postępowanie przygotowawcze
DZIAŁ IV Postępowanie przed sądem
Rozdział 17 Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
Rozdział 18 Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia
DZIAŁ V Postępowanie nakazowe
DZIAŁ VI Postępowanie w stosunku do nieobecnych
Rozdział 19 Przesłanki
Rozdział 20 Przebieg postępowania
TYTUŁ III POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE
DZIAŁ I Część ogólna
Rozdział 21 Zakres obowiązywania
Rozdział 22 Postępowanie
DZIAŁ II Część szczególna
Rozdział 23 Wykonywanie kar
Rozdział 24 Wykonywanie środków karnych