Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów1) z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej

Dz. U. z dnia 31 marca 2017 r. poz. 702

     Na podstawie art. 23e ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określa się obszary ich właściwości miejscowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 marca 2017 r. (poz. 702)

WYKAZ NACZELNIKÓW URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH REJESTRACJI I EKSPLOATACJI AUTOMATÓW DO GIER, URZĄDZEŃ LOSUJĄCYCH I URZĄDZEŃ DO GIER ORAZ OBSZARY ICH WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ

Lp.

Nazwa i siedziba naczelnika urzędu celno-skarbowego

Obszar właściwości miejscowej

1

2

3

1

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu

województwo dolnośląskie

2

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu

województwo kujawsko-pomorskie

3

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej

województwo lubelskie

4

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim

województwo lubuskie

5

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi

województwo łódzkie

6

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

województwo małopolskie

7

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

województwo mazowieckie

8

Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu

województwo opolskie

9

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu

województwo podkarpackie

10

Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku

województwo podlaskie

11

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni

województwo pomorskie oraz pełnomorskie statki pasażerskie i promy pasażerskie polskiej przynależności, na których są zlokalizowane kasyna gry

12

Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach

województwo śląskie

13

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach

województwo świętokrzyskie

14

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie

województwo warmińsko-mazurskie

15

Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu

województwo wielkopolskie

16

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie

województwo zachodniopomorskie


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 421), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 88).