Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 53, poz. 313, z 2017 r. poz. 866 - od 01.05.2017 r.

     Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wzór, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do podmiotów urządzających gry liczbowe, loterie pieniężne i grę telebingo, począwszy od stycznia 2010 r.
2. Informację o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo za miesiące styczeń i luty 2010 r. składa się według wzoru określonego w § 1 do dnia 10 kwietnia 2010 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. (poz. 313)

GHD-1 - INFORMACJA O DOPŁATACH W GRACH LICZBOWYCH, LOTERIACH PIENIĘŻNYCH I GRZE TELEBINGO

wzór


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).