Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów1) z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej

Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r. poz. 2303

     Na podstawie art. 105b ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej składanego w przypadku przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. (poz. 2303)

VAT-28 Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej

wzór

VAT-28/A Przyjęcie kaucji gwarancyjnej

wzór

VAT-28/B Przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej

wzór

VAT-28/C Podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej

wzór

VAT-28/D Zwrot kaucji gwarancyjnej

wzór

VAT-28/E Informacja o koncesjach udzielonych podmiotowi dokonującemu dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy

wzór


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz. U. poz. 815), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024).