Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Dz. U. z dnia 31 grudnia 2015 r. poz. 2362, z 2016 r. poz. 1306, z 2017 r. poz. 385 - od 01.03.2017 r. i 550 - od 15.03.2017 r.

     Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

§ 2. 1. Deklaracje i podania, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą być przesyłane:

1) za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra, albo
2) przez portal podatkowy, albo
3) przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

2. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) może być przesłany również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej przez dedykowany kanał usług sieciowych (WS, XML, SOAP, WSDL).
3. Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (PIT-40A) lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego (PIT-11A) są przesyłane przez organy rentowe, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3)), za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego temu organowi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zabezpieczonego dedykowanym certyfikatem wystawionym przez urząd obsługujący tego ministra, wydanym dla organu rentowego.

§ 3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji lub podania jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.

§ 4. 1. Deklaracje i podania są opatrzone:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym, zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, które są przesyłane w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 2, albo
3) podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego, albo
3a) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jeżeli są przesyłane w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 2, albo
4) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

2. Sposób opatrywania deklaracji i podań kwalifikowanym podpisem elektronicznym określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4a. Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) i wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, jeżeli są przesyłane przez podatnika.

§ 5. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, mogą być opatrywane:

1) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);
2) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);
3) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z);
4) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2);
5) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);
6) informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);
7) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2);
8) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);
9) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);
10) informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);
11) podania w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

§ 6. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej użytkownika portalu podatkowego:

1) identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
2) imieniu (pierwszym);
3) nazwisku;
4) dacie urodzenia;
5) identyfikatorze użytkownika służącym do uwierzytelniania profilu użytkownika na portalu podatkowym.

§ 7. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, mogą być opatrywane:

1) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
2) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
3) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);
4) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
5) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);
6) deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U);
7) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA (...));
8) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);
9) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;
10) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5);
11) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P);
12) podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od gier;
13) deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14);
14) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS);
15) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG).

§ 8. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika lub płatnika przesyłającego deklarację lub podanie:

1) imieniu (pierwszym);
2) nazwisku;
3) adresie e-mail;
4) unikalnym 17-znakowym numerze identyfikacyjnym nadawanym podatnikowi podczas rejestracji w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym.

§ 8a. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3a, mogą być opatrywane przez podatnika:

1) oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);
2) wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy;
3) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37);
4) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38).

§ 9. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, mogą być opatrywane, przesyłane, odpowiednio, przez podatnika będącego osobą fizyczną, płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną:

1) deklaracja dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1);
2) deklaracje dla podatku od towarów i usług:

a) (VAT-7),
b) (VAT-7K);
c) (uchylony)

3) informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27);
4) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE);
5) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK);
6) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);
7) informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);
8) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);
9) informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);
10) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);
11) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:

a) (PIT-36),
b) (PIT-36L),
c) (PIT-37),
d) (PIT-38),
e) (PIT-39);

12) (uchylony)
13) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28);
14) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC);
15) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);
16) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);
17) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);
18) deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);
19) deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);
20) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z);
21) informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);
22) informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);
23) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);
24) informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R);
25) (uchylony)
26) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
27) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
28) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);
29) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
30) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);
31) deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U);
32) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA (…));
33) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);
34) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;
35) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS);
36) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG);
37) oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);
38) wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy.

§ 10. 1. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, zapewniający autentyczność deklaracji, o której mowa w § 9 pkt 1, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego deklarację:

1) numerze identyfikacyjnym nadanym na potrzeby wykonywanych na terytorium kraju usług międzynarodowego przewozu drogowego (VAP);
2) kwocie podstawy opodatkowania wskazanej w poz. 20 deklaracji, o której mowa w § 9 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał;
3) kwocie podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego wskazanej w poz. 22 deklaracji, o której mowa w § 9 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał.

2. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, zapewniający autentyczność deklaracji i podań, o których mowa w § 9 pkt 2-38, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie:

1) identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
2) imieniu (pierwszym);
3) nazwisku;
4) dacie urodzenia;
5) kwocie przychodu wskazanej w:

a) poz. 45 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
b) poz. 90 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 141, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
c) poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
d) poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
e) poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
f) poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
g) poz. 57 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
h) poz. 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

§ 11. 1. Deklaracje i podania, o których mowa w § 5, § 7 i § 9, przesyła się stosując:

1) reguły kontroli poprawności danych deklaracji i podań,
2) opis sposobu weryfikacji poprawności urzędowego poświadczenia odbioru i integralności deklaracji i podań,
3) specyfikację oprogramowania interfejsowego służącego do złożenia deklaracji i podań

- dostępne na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.

2. Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych, autentyczności deklaracji i podań oraz umocowania do podpisywania deklaracji i podań:

1) zapewnia integralność złożonych deklaracji i podań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);
2) stanowi dowód i potwierdza termin złożenia deklaracji i podań.

§ 12. Struktury logiczne podpisów elektronicznych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-4, są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.

§ 13. 1. Przepisy rozporządzenia dotyczące podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, mają zastosowanie do:

1) deklaracji dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 1 stycznia 2012 r.;
2) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r.;
3) informacji podsumowujących/korekt informacji podsumowujących w obrocie krajowym (VAT-27), składanej za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 czerwca 2015 r.;
4) informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) oraz korekt informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK), składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 czerwca 2013 r.;
5) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 listopada 2013 r.:

a) (uchylony)
b) deklaracji dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami,
c) (uchylony)
d) deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW),
e) deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P),
f) deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn),
g) deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);

6) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 listopada 2013 r. i kończące się przed dniem 1 stycznia 2016 r.:

a) informacji o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A),
b) informacji o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B),
c) informacji o piwie w składzie podatkowym (INF-C),
d) informacji o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu) (INF-D),
e) informacji o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F),
f) informacji o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I),
g) informacji o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (INF-J),
h) informacji o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K),
i) deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP);

7) składanych od dnia 1 stycznia 2014 r.:

a) (uchylony)
b) deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA (...));

8) składanego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego;
9) składanego od dnia 1 stycznia 2016 r. zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;
10) deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3), dotyczących czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2011 r.;
11) informacji o pozostałych podatnikach (PCC-3/A), dotyczących czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 sierpnia 2014 r.;
12) zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3), dotyczących nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po dniu 31 sierpnia 2014 r.;
13) informacji o pozostałych podatnikach (SD-3/A), dotyczących nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po dniu 31 sierpnia 2014 r.;
14) zgłoszeń o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2), dotyczących nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po dniu 24 października 2014 r.;
15) zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) składanych począwszy za rok 2008;
16) zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) składanych począwszy za rok 2009;
17) składanych począwszy za rok 2010:

a) zeznań o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),
b) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A),
c) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);

18) informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z), w których są wykazane zdarzenia mające miejsce od dnia 1 stycznia 2015 r.;
19) zeznań o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC), o wysokości dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r.;
20) składanych, w zakresie przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.:

a) deklaracji rocznych o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
b) deklaracji rocznych o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR),
c) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),
d) informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);
e) (uchylony)
f) (uchylony)

21) składanej, w zakresie przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);
22) składanej, w zakresie przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r., informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);
23) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2015 r.:

a) deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS),
b) deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG);

24) składanej, w zakresie przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R);
25) składanej, w zakresie przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R);
26) składanej za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 listopada 2013 r. i kończące się przed dniem 1 marca 2017 r. deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
27) składanej za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 28 lutego 2017 r. deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
28) składanej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 lutego 2017 r. deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U);
29) składanej od dnia 1 marca 2017 r. deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U);
30) składanej za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r. i kończące się przed dniem 1 stycznia 2017 r. deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7D);
31) składanego, w zakresie dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40);
32) składanych, w zakresie dochodów uzyskanych począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.:

a) oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP),
b) wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy.

2. Przepisy rozporządzenia dotyczące podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, mają zastosowanie do składanego do dnia 31 grudnia 2015 r. zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2015 r. poz. 407 i 1545).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r., z wyjątkiem § 7 pkt 9, § 9 pkt 23 i 34 oraz § 13 ust. 1 pkt 9 i 22, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (poz. 2362)

SPOSÓB OPATRYWANIA DEKLARACJI I PODAŃ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

Przyjmuje się następujące zasady opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym deklaracji i podań:

1) Deklaracje i podania opatruje się podpisem elektronicznym z wykorzystaniem jednego z formatów określonych przez:

a) specyfikację techniczną ETSI TS 101 903 XML Advanced Electronic Signatures (XAdES Basic Electronic Signature, w skrócie XAdES-BES) wydaną przez European Telecommunications Standards Institute, w którym do przygotowania formy kanonicznej deklaracji lub podania wykorzystano standardową metodę wyspecyfikowaną w standardzie XMLDSIG oraz treść podpisywanej deklaracji lub podania została umieszczona w elemencie ds:Object. Atrybut Id dla elementu ds:Object zawierającego deklarację lub podanie musi przyjmować wartość „Dokument”,
b) dokument PKCS#7 Cryptographic Message Syntax Standard wydany przez RSA Security;

2) Algorytmem kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest Sha-1WithRSAEncryption, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator iso(1) member-body(2) US(840) rsadsi(113549) pkcs(1) 1 5;
3) Algorytmem szyfrowania jest RSA, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator joint-iso-ccitt(2) ds(5) module(1) algorithm(8) encryptionAlgorithm(1) 1;
4) Funkcją skrótu jest SHA-1, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator iso(1) identifiedOrganization(3) oIW(14) oIWSecSig(3) oIWSecAlgorithm(2) 26;
4a) Zostanie wykorzystany kwalifikowany certyfikat;
5) Kwalifikowany certyfikat zawiera w polu identyfikatora podmiotu „subject” przynajmniej następujące atrybuty: nazwa kraju, nazwisko, imię(imiona), numer seryjny;
6) (uchylony)
7) Formaty, o których mowa w pkt 1, zawierają w szczególności:

a) dla pkt 1 lit. a parametry identyfikujące jednoznacznie kwalifikowany certyfikat podmiotu podpisującego (tj. nazwa wystawcy certyfikatu i jego numer seryjny oraz wartość skrótu SHA-1 z certyfikatu), który musi zostać użyty podczas weryfikacji podpisu, są umieszczone w atrybucie podpisanym, którego specyfikacja techniczna jest określona poprzez następujący znacznik: SigningCertificate oraz treść kwalifikowanego certyfikatu X.509 jest umieszczona w elemencie ds:X509Data, zawartym w elemencie Keylnfo,
b) dla pkt 1 lit. b jako podpisany atrybut, „certyfikat podpisującego”, na który składa się treść kwalifikowanego certyfikatu X.509, służącego do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby składającej deklarację lub podanie.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925, 1932, 1992 i 2299.