Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów1) z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu do przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy albo pośredniemu odbiorcy

Dz. U. z dnia 30 stycznia 2017 r. poz. 182

     Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłuża się termin do przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy albo pośredniemu odbiorcy, o której mowa w art. 44d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60), przez podmioty, o których mowa w art. 44d ust. 1, 3 i 4 tej ustawy, do ostatniego dnia czwartego miesiąca po zakończeniu ich roku podatkowego.

§ 2. Przedłużenie terminu, o którym mowa w § 1, stosuje się do informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy albo pośredniemu odbiorcy, której termin przesłania upływa w 2017 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195, 615, 846, 1228, 1579, 1933, 1948, 2024, 2255 i 2261.