Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów1) z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2017 r. poz. 853

     Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji podatkowej dla podatku od gier:

1) POG-5 - deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) POG-5/A - załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 przeznaczony dla podatników prowadzących kasyna gry, salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne i loterie audioteksowe, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) POG-5/C - załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 przeznaczony dla podatników urządzających gry objęte monopolem państwa, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) POG-5/D - załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 przeznaczony dla podatników urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową, inne niż urządzane przez sieć Internet, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) POG-P - deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera, stanowiąca załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się począwszy od rozliczenia podatku od gier za kwiecień 2017 r.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz. U. z 2014 r. poz. 1089).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. (poz. 853)

Załącznik nr 1

Deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5)

wzór

Załącznik nr 2

Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 przeznaczony dla podatników prowadzących kasyna gry, salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne i loterie audioteksowe (POG-5/A)

wzór

Załącznik nr 3

Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 przeznaczony dla podatników urządzających gry objęte monopolem państwa (POG-5/C)

wzór

Załącznik nr 4

Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 przeznaczony dla podatników urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową, inne niż urządzane przez sieć Internet (POG-5/D)

wzór

Załącznik nr 5

Deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P)

wzór


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).