Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów1) z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

Dz. U. z dnia 30 stycznia 2017 r. poz. 181

     Na podstawie art. 44d ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

1) informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) informacji o numerach rachunków i wysokości odsetek wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT/A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. (poz. 181)

Załącznik nr 1

Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R)

wzór

Załącznik nr 2

Informacja o numerach rachunków i wysokości odsetek wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT/A)

wzór


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. poz. 1777), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932).