Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
pokaż akt | indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Kliknij żądaną pozycję spisu treści aby przejść do odpowiedniej części aktu prawnego lub wybierz opcję początek aktu aby otworzyć pierwszą stronę dokumentu.
Podczas przeglądania aktu prawnego możesz powrócić do spisu treści, spisu tematycznego, a także wyświetlić wszystkie akty prawne wybierając odpowiednią opcję z górnego menu nawigacyjnego.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

tekst jednolity: Dz. U. z dnia 23 grudnia 2016 r. poz. 2147 i 2260 - od 01.01.2017 r., z 2017 r. poz. 820 - od 06.05.2017 r.

Spis treści:

Początek aktu

DZIAŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ II Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego
Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Zasoby nieruchomości
Rozdział 3 Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste
Rozdział 4 Przetargi na zbycie nieruchomości
Rozdział 5 Oddawanie w trwały zarząd
Rozdział 6 Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
Rozdział 7 Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
Rozdział 8 Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości
DZIAŁ III Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości
Rozdział 1 Podziały nieruchomości
Rozdział 2 Scalanie i podział nieruchomości
Rozdział 3 Prawo pierwokupu nieruchomości
Rozdział 4 Wywłaszczanie nieruchomości
Rozdział 5 Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
Rozdział 6 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
Rozdział 7 Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
DZIAŁ IV Wycena nieruchomości
Rozdział 1 Określanie wartości nieruchomości
Rozdział 2 Powszechna taksacja nieruchomości
Rozdział 3 Badanie rynku nieruchomości
DZIAŁ V Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
Rozdział 1 Rzeczoznawstwo majątkowe
Rozdział 2 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rozdział 3 Zarządzanie nieruchomościami
Rozdział 4 Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej
DZIAŁ VI Przepisy karne
DZIAŁ VII Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe
Rozdział 1 Przepisy przejściowe
Rozdział 2 Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 3 Przepisy końcowe