Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
pokaż akt | indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Kliknij żądaną pozycję spisu treści aby przejść do odpowiedniej części aktu prawnego lub wybierz opcję początek aktu aby otworzyć pierwszą stronę dokumentu.
Podczas przeglądania aktu prawnego możesz powrócić do spisu treści, spisu tematycznego, a także wyświetlić wszystkie akty prawne wybierając odpowiednią opcję z górnego menu nawigacyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Dz. U. z dnia 2 grudnia 2016 r. poz. 1947 i 2255 - od 01.03.2017 r., z 2017 r. poz. 88 - od 01.04.2017 r., 244 - od 01.03.2017 r., 379 - od 27.02.2017 r., 708 - od 18.04.2017 r. i 768 - od 27.04.2017 r.

Spis treści:

Początek aktu

DZIAŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ II Organy Krajowej Administracji Skarbowej
DZIAŁ III Jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Krajowa Szkoła Skarbowości
Rozdział 3 Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej
DZIAŁ IV Pomoc i informacje
DZIAŁ V Kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie oraz szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Rozdział 1 Kontrola celno-skarbowa
Rozdział 2 Audyt
Rozdział 3 Czynności audytowe
Rozdział 4 Urzędowe sprawdzenie
Rozdział 5 Szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
DZIAŁ VI Praca w Krajowej Administracji Skarbowej i służba w Służbie Celno-Skarbowej
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Praca w Krajowej Administracji Skarbowej
Rozdział 3 Przebieg służby w Służbie Celno-Skarbowej
Rozdział 4 Stanowiska i stopnie służbowe funkcjonariuszy
Rozdział 5 Obowiązki i prawa funkcjonariuszy
Rozdział 6 Uposażenie i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy
DZIAŁ VII Odpowiedzialność dyscyplinarna
Rozdział 1 Organy dyscyplinarne właściwe w sprawach dyscyplinarnych członków korpusu służby cywilnej
Rozdział 2 Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy
Rozdział 3 Rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy ze stosunku służbowego
DZIAŁ VIII Przepisy karne
DZIAŁ IX Przepis końcowy