Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów1) z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

Dz. U. z dnia 14 marca 2017 r. poz. 539

     Na podstawie art. 45c ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60 i 528) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. (poz. 539)

Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP)

wzór


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).