Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

Dz. U. z dnia 15 października 2014 r. poz. 1401, z 2017 r. poz. 762 - od 12.04.2017 r.

     Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 oraz z 2014 r. poz. 768) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki odbywania przez kandydatów na doradców podatkowych, zwanych dalej „kandydatami”, praktyki zawodowej u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego, zwanej dalej „praktyką”, oraz rodzaje zatrudnienia traktowane na równi z tą praktyką.

§ 2. 1. Kandydaci odbywają praktykę u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego po wyrażeniu zgody na przyjęcie kandydata na praktykę albo wyznaczeniu tej praktyki przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
2. Praktykę odbywa się w wymiarze 8 godzin w tygodniu.

§ 3. 1. Termin i miejsce rozpoczęcia praktyki wyznacza, na wniosek kandydata, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, po zasięgnięciu opinii zarządu właściwego regionalnego oddziału Izby Doradców Podatkowych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć nie później niż w terminie dwóch lat od dnia złożenia - z wynikiem pozytywnym - egzaminu na doradcę podatkowego.

§ 4. 1. Kandydaci odbywają praktykę:

1) w warunkach umożliwiających zapoznanie się z wykonywaniem doradztwa podatkowego;
2) pod nadzorem doradcy podatkowego;
3) na podstawie uzgodnionego szczegółowego programu i warunków odbywania tej praktyki.

2. Po odbyciu praktyki kandydat otrzymuje dokument potwierdzający jej odbycie.

§ 5. 1. Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie:

1) przez okres co najmniej sześciu miesięcy w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz klienta;
2) przez okres co najmniej roku w:

a) izbie administracji skarbowej,
b) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
c) samorządowych służbach finansowych,
d) samorządowym kolegium odwoławczym

- jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi, kontrolami podatkowymi lub kontrolami celno-skarbowymi;

3) przez okres co najmniej roku:

a) na stanowisku prokuratora lub sędziego,
b) na stanowisku, na którym są wykonywane czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, lub na stanowisku uprawniającym do przeprowadzania lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego,
c) na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
d) na stanowisku skarbnika gminy;

4) przez okres co najmniej dwóch lat w charakterze pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, zajmującego się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe.

1a. Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie przez okres co najmniej roku w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie celnym lub izbie celnej, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.
1b. Do rocznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wlicza się zatrudnienie w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, izbie administracji skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie celnym lub izbie celnej, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.
2. Na równi z praktyką jest traktowane wykonywanie przez okres co najmniej sześciu miesięcy zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do prawnika z Unii Europejskiej wykonującego stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych (Dz. U. Nr 230, poz. 1514), które na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.