Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej

Dz. U. z dnia 16 czerwca 2015 r. poz. 815

UTRACIŁO MOC z dniem 1 stycznia 2017 r.: Dz. U. z dnia 30.12.2016 r. poz. 2303

     Na podstawie art. 105b ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej składanego w przypadku przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Minister Finansów: M. Szczurek

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. (poz. 815)

Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej (VAT-28)

wzór

Przyjęcie kaucji gwarancyjnej (VAT-28/A)

wzór

Przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej (VAT-28/B)

wzór

Podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej (VAT-28/C)

wzór

Zwrot kaucji gwarancyjnej (VAT-28/D)

wzór


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605.