Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ]następna »

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

tekst jednolity: Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2014 r. poz. 1053, 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121 - od 01.01.2017 r., 1504 i 2294 - od 01.01.2017 r., z 2017 r. poz. 73 - od 13.01.2017 r., z mocą od 01.01.2017 r., 162 - od 26.01.2017 r., z mocą od 01.01.2017 r. i 580 - od 21.03.2017 r., z mocą od 01.03.2017 r.

     Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków publicznych, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, według:

1) działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;
2) rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia;
3) paragrafów dochodów, przychodów i środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia;
4) paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się klasyfikację przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się klasyfikację rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Ustala się klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w § 1, dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do rozporządzenia.
2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych:

1) Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia;
2) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia..

§ 5. Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości ustalają odrębne przepisy.

§ 6. 1. Paragrafy wydatków: 474 w brzmieniu „474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” i 475 w brzmieniu „475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji”, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, obowiązują do dnia 31 grudnia 2010 r.
2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. nazwa rozdziału „85147 Centra zdrowia publicznego” funkcjonuje w brzmieniu „85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej” i nie ma zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2011.

§ 7. W 2010 r. w odniesieniu do zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy motywacyjnych, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.3)), mają zastosowanie podziałki klasyfikacji określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm.4)).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem rozdziału „73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.5)

Załącznik nr 1

KLASYFIKACJA DZIAŁÓW

 

Symbole klas według PKD

010

Rolnictwo i łowiectwo

01.11-01.28, ex 01.29, 01.30-01.70,
ex 02.10, ex 02.30, ex 02.40, ex 03.22,
ex 08.11, ex 09.90, ex 10.39, ex 10.41,
ex 11.02, ex 16.29, ex 20.13, 20.15,
ex 36.00, ex 38.21, 41.20,
ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 68, ex 69.20,
ex 70.21-72.20, ex 74.90, 75.00,
ex 80.20, ex 81, ex 84.13, ex 94.99

020

Leśnictwo

ex 01.29, ex 02.10, 02.20, ex 02.30, 02.40,
ex 16.10, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20

050

Rybołówstwo i rybactwo

03.11-03.21, ex 03.22, 41.20,
ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 70.22, ex 80.20

100

Górnictwo i kopalnictwo

05.10-09.90, ex 10.84, ex 19.20,
ex 38.21, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 52.21-52.22, ex 80.20, ex 84.13

150

Przetwórstwo przemysłowe

10.11-10.32, ex 10.39-10.41, 10.42-10.83,
ex 10.84, 10.85-11.01, ex 11.02, 11.03-13.20,
ex 13.30, 13.91-15.20, ex 16.10, 16.21-16.24,
ex 16.29, 17.11-19.10, ex 19.20, 20.11- 20.12,
ex 20.13, 20.14, 20.16-33.20,
ex 38.12-38.22, 38.31-38.32, 41.20,
ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31,
ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99,
ex 58.11-58.19, ex 59.20, ex 62.09, ex 80.20,
ex 84.13, ex 95.12, ex 95.22, 95.24, ex 95.29

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

ex 35.11-35.14, 35.21-35.30,
ex 36.00, ex 38.12, 41.20,
ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 84.13

500

Handel

ex 10.39, ex 11.01-11.02, ex 13.30, 41.20,
ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, 45.11-47.99, ex 52.21,
ex 80.20, ex 95.12, 95.21,
ex 95.22-95.23, 95.25, ex 95.29,
ex 96.09

550

Hotele i restauracje

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, 55.10-56.21,
ex 56.29, 56.30, ex 80.20, ex 84.13

600

Transport i łączność

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, 49.10-52.10,
ex 52.21-52.22, 52.23-53.20,
ex 60.20, 61.10-61.90, ex 74.90,
ex 80.20, ex 82.19, ex 84.11, ex 84.13,
ex 85.32

630

Turystyka

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, 79.11-79.12,
ex 79.90, ex 84.13

700

Gospodarka mieszkaniowa

41.10, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, 68.10-68.31,
ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10

710

Działalność usługowa

ex 02.40, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 59.20, 63.99,
ex 64.20, 69.10-70.21,
ex 70.22, 71.11-71.20, 73.11-74.10,
ex 74.20, 74.30, ex 74.90, 77.11-77.40,
ex 78.10, 78.20-78.30, 80.10,
ex 80.20, 80.30, 81.21-81.22, ex 81.29, 82.11,
ex 82.19, 82.20-82.99, ex 84.13, ex 85.51,
ex 85.60, 93.13, 96.01-96.04,
ex 96.09

720

Informatyka

ex 33.12, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 58.11-58.19, 58.21-58.29,
ex 59.20, ex 60.10-60.20, 62.01-62.03,
ex 62.09, 63.11-63.12,
ex 80.20, 95.11

730

Nauka

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 72.11-72.20, ex 80.20

750

Administracja publiczna

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 68.32,
ex 72.11-72.20, ex 80.20, ex 81.10,
ex 84.11-84.13, 84.21, ex 88.99,
ex 91.01

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 68.32, ex 80.20,
ex 81.10, ex 84.11-84.13, ex 91.01

752

Obrona narodowa

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 72.19, ex 80.20, 84.22,
ex 94.91

753

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

84.30

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

ex 41.20-43.99, ex 80.20, 84.24-84.25

755

Wymiar sprawiedliwości

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, 84.23

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

ex 84.11

757

Obsługa długu publicznego

ex 84.11

758

Różne rozliczenia

64.11-64.19, ex 64.20, 64.30-66.30,
ex 84.11, 94.92, 99.00

801

Oświata i wychowanie

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 56.29,
ex 80.20, 85.10-85.31, ex 85.32, 85.41,
ex 85.42, ex 85.51-85.52, 85.53-85.59, ex 85.60

803

Szkolnictwo wyższe

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.42, ex 85.60

851

Ochrona zdrowia

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20,
ex 85.60, 86.10-86.90, 87.10, ex 87.20, ex 87.30,
ex 88.99

852

Pomoc społeczna

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20-88.99

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60,
ex 87.20-88.99

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60,
ex 87.20-88.99

855

Rodzina

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60,
ex 87.20-87.90, ex 88.91–88.99

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

01.61-01.62, ex 01.63-01.64,
ex 10.39, ex 35.11-35.14, 37.00-38.11,
ex 38.12-38.22, 39.00, 41.20,
ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31,
ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 81.29, 81.30,
ex 96.09

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, 59.11-59.14,
ex 59.20, ex 60.10-60.20, 63.91,
ex 74.20, ex 79.90, ex 80.20,
ex 85.52, 90.01-90.04, ex 91.01, 91.02-91.03, 93.21,
ex 93.29

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 80.20, 91.04

9266)

Kultura fizyczna

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
ex 43.91-43.99, ex 78.10, ex 79.90,
ex 80.20, ex 85.51, 92.00-93.12, 93.19,
ex 93.29

Zamieszczony przy symbolach klas wg PKD wyróżnik „ex” oznacza, że objęty danym grupowaniem dział nie wyczerpuje pełnego zakresu wyróżnionego grupowania.

Załącznik nr 2

KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

01001 Centrum Doradztwa Rolniczego

01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

01004 Biura geodezji i terenów rolnych

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

01007 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji

01008 Melioracje wodne

01009 Spółki wodne

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

01013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

01017 Ochrona roślin

01018 Rolnictwo ekologiczne

01019 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

01021 Główny Inspektorat Weterynarii

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

01026 Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

01028 (uchylony)7)

01029 Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze

01030 Izby rolnicze

01031 Grupy producentów rolnych

01032  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii

01035 Graniczne inspektoraty weterynarii

01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

01037 Płatności uzupełniające do gruntów rolnych

01038 Rozwój obszarów wiejskich

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną i Rybacką, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

01039 Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej

01040 Opłaty cukrowe

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

010428) Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

010799) Pomoc zagraniczna

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

0108010) Działalność badawczo-rozwojowa

0109311) Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych

0109411) Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze

01095 Pozostała działalność

Dział 020 - Leśnictwo

02001 Gospodarka leśna

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

02003 Biuro Nasiennictwa Leśnego

02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

020799) Pomoc zagraniczna

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

0208010) Działalność badawczo-rozwojowa

0209311) Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych

0209411) Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze

02095 Pozostała działalność

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

05001 Rybołówstwo

05002 Rybactwo

05003 Państwowa Straż Rybacka

05004 Inspektoraty rybołówstwa morskiego

05006 Zarybianie polskich obszarów morskich

05008 Organizacje producentów rybnych

05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.

05010 Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rybackiej

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Rozdział ten dotyczy zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

05078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

050799) Pomoc zagraniczna

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

0508010) Działalność badawczo-rozwojowa

0509311) Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych

0509411) Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze

05095 Pozostała działalność

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

10001 Górnictwo węgla kamiennego

10002 Górnictwo węgla brunatnego

10003 Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych

10004 Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

10005 Produkcja soli

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ]następna »